โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI®
Capability Maturity Model Integration Promotion Project

บริษัท พราวด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

รายละเอียดบริษัทที่ปรึกษา

ชื่อบริษัท
: บริษัท พราวด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 
: Proud Consulting Co.,Ltd.
ที่ตั้งบริษัท
: PROUD Office, ถนนปัญญาอินทรา, แขวงบางชัน, เขตคลองสามวา กทม. 10510
ข้อมูลบริษัท
: บริษัท พราวด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ให้บริการคำปรึกษาที่มีประสบการณ์และมีความรู้ ทั้งในด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล การจัดทำระบบความต่อเนื่องทางธุรกิจ การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการด้าน IT Services และการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง อาทิเช่น

มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ได้แก่ ISO 27001
มาตรฐานด้าน Cloud Security ได้แก่ CSA Star , ISO 27017 , ISO 27018
มาตรฐานและ Best Practices ด้านการบริการสารสนเทศ ได้แก่ ITIL , ISO 20000, CMMI for Service
มาตรฐานและ Best Practices ด้านการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ ISO 22301, CBCI
มาตรฐานเชิงเทคนิคในการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ได้แก่ OSSTMM , OWASP และอื่นๆ
มาตรฐานและ Best Practice ด้านการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ COSO , ISO 31000 , ISO 27005 และอื่นๆ
มาตรฐานด้าน Software Development Process ได้แก่ ISO 29110, CMMI
ข้อกำหนดและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ GDPR , CoBIT , SOX , J-SOX , PCI Data Security Standard
ข้อกำหนดจาก Regulators หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ SEC , OIC , BOT , BOI และอื่น
บริการ
: - IT International Standards and Best Practices: ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27017, ISO 27018, ISO 29100, ISO 29110, CMMI, ITIL, CSA Star and PCI DSS
- Laws and Regulations: BOT, SEC, OIC and GDPR
- Technical Assessment: Cyber Security Assessment, Vulnerability Assessment and Penetration Testing
- Process Assessment: Gap Analysis, Risk Assessment and NIST CSF Assessment

รายละเอียดผู้ติดต่อ

ชื่อ-สกุล
: คุณวรวิทย์ จงรักษ์สกุล
ตำแหน่ง
: Sales Director
โทรศัพท์มือถือ
: 092-474-7877
โทรศัพท์
:
อีเมล์
: sales@proud-consulting.com
แฟกส์
: