โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI®
Capability Maturity Model Integration Promotion Projectท่านไม่ได้รับสิทธ์ให้ดูข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ