Certified R Programmer for Data Science (CRPDS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

 • TEPC07
 • Online
 • Intermediate
 • English
Professional Certification Program

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd

R Programming ถือเป็น 1 ในภาษาสำหรับทำงานด้าน Data Science ที่มีข้อดี คือ ใช้งานได้ง่าย มีเครื่องมือแทบทุกอย่างให้ใช้จบในตัวเดียว แถมยังนิยมใช้กันทำให้มี Algorithms ใหม่ๆ อัพเดทตลอดเวลา หลักสูตรมุ่งเน้นที่พื้นฐานของ R language และการนำไปใช้ในด้าน Data Science

เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียน และทดสอบความรู้และความสามารถตามกำหนดเกณฑ์ของหลักสูตร จะได้รับ E-Certificate และ Digital Badge ในระดับสากล

Course description

Time
Days :
5 Day(s)
Duration :
30 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
20 November 2023 - 24 November 2023
Status :
Class postponed
Instructor
Name :
Language :
English
Venue
Venue :
Online by Zoom
Type :
Online
Certified R Programmer for Data Science (CRPDS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Course Overview:

R is a programming language that is well-known for its power in statistical computing. The use of R in Data Science enables insights from data to be extracted, and these insights allow companies to get ahead of their competitors. This course provides an introduction to the fundamentals of R language, with a specific focus on how it can be used in Data Science.

You’ll gain knowledge on how to gather data, and what you can do with it, starting from reading and cleansing, to manipulation and visualisation. You’ll also be exposed to a wide range of topics including Big Data and data analytics lifecycle, exploratory data analysis and Shiny R package.

Prerequisites:

All participants should have a basic statistical knowledge with some experience in programming but no specific language is required for this course.

Who Should Attend:

This workshop is intended for individuals who are interested in learning Data Science, or who want to begin their career as a data scientist.

Exam Format:

The Certified R Programming for Data Science certification exam duration is 2 hours, consisting of 50 Multiple-Choice Questions, with a passing score of 70%. You will receive a professional Certified R Programming for Data Science certification upon passing the exam.

Learning Outcomes:

Upon completion of this course, you will be able to:

 • Understand R language fundamentals, including basic syntax, variables, and types.
 • Create functions and use control flow.
 • Read and write data in R.
 • Work with data in R.
 • Create and customise visualisations using ggplot2.
 • Perform predictive analytics using R.

Day 1:

Module 1: Introduction to Big Data Analytics

 • What is Data?
 • Why Data Collection is Important
 • Types of Data
 • What is Data Science?
 • Characteristics of Big Data - The Three V's of Big Data
 • Big Data Analytics and its Types

Module 2: Data Analytics Lifecycle

 • Data Analytics Lifecycle Overview
 • Detailed Explanation on Data Analytics Lifecycle

Module 3: Basic Programming Terminologies

 • Variables
 • Constants
 • Keywords
 • Comments
 • Syntax

Module 4: Getting Started with R

 • What is R?
 • Install R and RStudio
 • Explore RStudio Interface (With Lab Exercises)

Module 5: Data Types in R

 • Numbers
 • Strings
 • Vectors
 • Matrix
 • Arrays

Day 2:

Module 5: Data Types in R

 • Data Frames
 • Lists
 • Factor (With Lab Exercises)

Module 6: Control Structures and Functions in R

 • Conditional Statements
 • Looping Statements
 • Operators
 • Functions Syntax
 • Scoping Rules
 • Subsetting
 • Apply Functions (lapply, sapply, vapply)
 • Debugging Tools
 • Split Function

Module 7: Dealing with Date and Time in R

 • Date Time Representation
 • Date Time Arithmetic
 • Date Time Comparison

Day 3:

Module 8: Data Gathering

 • Reading Data from CSV File
 • Reading Data from JSON File
 • Reading Data from XML File
 • Reading Data from Web

Module 9: Data Cleansing and Exploration

 • Extract, Transform and Load (ETL)
 • Data Cleansing
 • Aggregation, Filtering, Sorting, Joining
 • Dealing with Missing Data
 • Selecting Columns and Rows
 • Data Wrangling
 • Summarise and Group By

Module 10: Simulation and Profiling

 • Random Sampling
 • Generate Random Numbers
 • R Profiler

Module 11: Data Visualisation

 • What Is Visualisation?
 • Need of Visualisation
 • Types of Visualisation
 • How to Handle the Properties for Chart Creation
 • Activity

Day 4:

Module 12: Getting Deeper into Data Visualisation

 • Scatter Plots
 • Boxplots
 • Bar Charts
 • Pie Charts
 • Histograms

Module 13: Creating Graphs with ggplot

 • Getting Started with ggplot
 • Mapping Color, Shape and Size
 • Creating Attractive Color Scheme
 • Creating Bar Charts
 • Creating Box Plots

Module 14: Advance Graphs in ggplot

 • Correlation
 • Deviation
 • Ranking
 • Distribution
 • Composition
 • Time Series Plots
 • Groups
 • Spatial

Day 5:

Module 15: Shiny R Package

 • Introduction
 • How to Build a Simple Shiny Module?

Final Evaluation (Exam)

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ" (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.

 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) to email ttd@swpark.or.th

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
  Saving Account Number: 080-0-00001-0
  Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
          ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
           Saving Account Number: 152-1-32668-1
           Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ           
Notes:
 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

เสกสรรค์ สังสุข (อิฐ)
Mr. Seksun Sungsook
Office. +662 583 9992 Ext. 81421
Mobile. +6681 913 1828

1654166951200

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training.

The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information. 

34,000 THB .

กำหนดอบรมวันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2566

เวลา 09.00 - 16.00 น. (Online ผ่าน ZOOM)

-Click-เพื่อดูตัวอย่างประกาศนียบัตร-

**บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรต่างชาติ**

***สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ เสกสรรค์ สังสุข
Tel: 02-583-9992 Ext. 81421, 081-913-1828
Enroll nowขออภัย คลาสนี้เลื่อนอบรมและขอปิดรับลงทะเบียน

Course Detail :
Days :
5 Day(s)
Duration :
30 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
20 November 2023 - 24 November 2023
Status :
Class postponed

Instructor info