No account yet?
 
 
You are here:: Training/Seminar Training & Seminars Events Introduction to Robot Programming
 
 
 
Description

Title:Introduction to Robot Programming
Status: Closing registration exceeded
Begin: Tuesday, February 18, 2020 at 09:00AM
End: Friday, February 21, 2020 at 04:00PM
Closing registration: Tuesday, February 18, 2020 at 10:00AM
Instructor: อ.ภูวสิษฏ์ เอี่ยมสวยงาม (Phuwasit Eiamsouyngam)
Target group: นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั้งภาคอุดมศึกษาและวิชาชีพ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้สนใจทั่วไป
Location: ห้องอบรม ชั้น 3 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
Registerable: 0
Fees: ฿ 3,745.00

RobotProgramming_18-21Feb2020


Introduction to Robot Programming
 
Title: Introduction to Robot Programming
วันที่ วันที่ 18-21 ก.พ. 2563
เวลา:

08.30-16.30 น. (อบรม 4 วัน)

สถานที่: ห้องอบรม ชั้น 3 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
Hilight:

- ทฤษฎีหุ่นยนต์เบื้องต้นและการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้ตามเงื่อนไข เช่น สร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามโจทย์กำหนด ฯลฯ เป็นต้น
- การเขียนโปรแกรม คำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Arduino
- เตรียมตัวอย่างไรเพื่อจะก้าวเข้าสู่ ROS

ลักษณะโครงการ:

1. เป็นโครงการทุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน
2. หลักสูตรนนำร่อง
3. จุดประสงค์ปลายทาง: เข้าใจ Concept และสร้างหุ่นยนต์ให้ใช้งานได้ตามเงื่อนไข

รูปแบบ:
บรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติ ( Workshop)
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั้งภาคอุดมศึกษาและวิชาชีพ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ท่านผู้สนใจเข้าร่วมอบรมต้องมีพื้นฐานภาษา C
จำนวน: 25 คน
ภาษา: ภาษาไทย
อาจารย์ผู้สอนอ.ภูวสิษฏ์ เอี่ยมสวยงาม (Phuwasit Eiamsouyngam) เป็นวิทยากร/ ผู้จัดการโครงการ P-Robot ประสบการณ์การสอนและสร้างหุ่นยนต์กว่า 10 ปีและพาทีมหุ่นยนต์เข้าแข่งขันทั้งใน และต่างประเทศ อีกทั้งเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ

ราคา/ค่าใช้จ่ายในการอบรม ราคาเต็ม 22,000 บาท
แต่...ซอฟต์แวร์พาร์คสนับสนุนค่าอบรม และท่านต้องชำระเงินค่าอุปกรณ์เพียง 3,745 บาท (รวม Vat7% แล้ว) แลท่านสามารถนำอุปกรณ์กลับได้!!!
ลงทะเบียน Online Registration
รายละเอียดการชำระค่าอบรม - โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแจ้งวัฒนะ
เลขที่บัญชี 324-2-56262-0
ชื่อบัญชี Software Park Thailand#2

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนแจ้งวัฒนะ (ซอฟต์แวร์พาร์ค)
เลขที่บัญชี 329-1-34850-3
ชื่อบัญชี Software Park

- กรุณาสแกนหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) พร้อมระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ (ตามบัตรประชาขน) เลขที่บัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ เพื่อติดต่อกลับ ส่งมาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it และ cc This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
- สอบถามข้อมูลและยืนยันการชำระเงินได้ที่ คุณไพรัตน์ พิพัฒน์พิมพา โทร. 02-583-9992 ต่อ 1440

หมายเหตุ
- สถาบันเป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
- กรุณาชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันจัดงานอย่างน้อย 7 วันทำการ
- หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวนเงิน 40% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการหลักสูตรอบรมตามความเหมาะสม
- ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

Course Outline Day1
08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-10.30 แนะนำหลักสูตร/โปรแกรมที่ใช้ในการอบรม รวมถึงตรวจพื้นฐานผู้เข้าร่วมอบรม
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่างเช้า
10.45-12.00 ทฤษฎีหุ่นยนต์เบื้องต้น ความเป็นมาของหุ่นยนต์ และการออกแบบให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้ตามเงื่อนไข
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 หลักการเขียนโปรแกรมภาษา C ++
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่างบ่าย
14.45-16.30 Workshop : ภาษา C++
16.30-17.00 ถาม-ตอบ
Day2
08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-10.30 Electronic and Microcontroller
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่างเช้า
10.45-12.00 Arduino Microcontroller Programming
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 Input and Output
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่างบ่าย
14.45-16.30 Control System
16.30-17.00 ถาม-ตอบ
Day3
08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-10.30 Workshop : Robot Hardware & Software
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่างเช้า
10.45-12.00 Workshop : Robot Hardware & Software (ต่อ)
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 Workshop : AGV Robot
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่างบ่าย
14.45-16.30 Workshop : AGV Robot (ต่อ)
16.30-17.00 ถาม-ตอบ
Day4
08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-10.30 Intro to ROS
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่างเช้า
10.45-12.00 Basic Linux OS (Ubuntu 16.4)
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 ROS + Arduino
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่างบ่าย
14.45-16.30 ROS + Arduino (ต่อ)
16.30-17.00 ถาม-ตอบ
หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Software Park Thailand is an organization under the National Science and Technology Development Agency (NSTDA). Our task is to support and strengthen those in the software industry by any means necessary, be it in procurement of human resources, marketing, securing investment and even with the latest technology. Our aim is to help each and every stakeholder in Thailand's software industry from manufacturing industry to agriculture as well as the service sector-Software can help all increase their efficiency and their potential. We aim to grow the domestic software industry and instill confidence in this industry for overseas operators wishing to establish themselves in Thailand
www.swpark.or.th

Further inquiry:
ไพรัตน์ พิพัฒน์พิมพา
Pairat Pipatpimpa
Technology Enablibg Services (TES)
Software Park Thailand
Tel: 02-583-9992 ext. 1440
Fax: 02-583-2884
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ทั้งนี้ท่านผู้สนใจเข้าร่วมอบรมต้องมีพื้นฐานภาษา C 15.00 Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH

Please Login before registering . No account ? signup here
ในการลงทะเบียนสัมมนา ท่านต้อง สร้างบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ก่อน
หลังจากนั้น ล็อกอิน เข้าสู่ระบบ และเลือกงานสัมมนาที่ท่านต้องการเพื่อลงทะเบียน (Register)