No account yet?
 
 
You are here:: Training/Seminar Training Schedule Agile Techniques for Extreme Architecture Design
 
 

Agile Techniques for Extreme Architecture Design

Categories : Software Architecture and Design
Posted by : juntima | Posted On : Monday, 30 September 2013 15:52
Training Date : 15 November 2017 - 17 November 2017
28 June 2017 - 30 June 2017
13 June 2016 - 15 June 2016

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ขอแจ้งยืนยันการเปิดอบรมหลักสูตรดังกล่าวตามกำหนดการค่ะ

26 October 2015 - 28 October 2015
01 December 2014 - 03 December 2014
21 April 2014 - 23 April 2014
17 March 2014 - 19 March 2014
27 October 2014 - 29 October 2014
25 June 2014 - 27 June 2014
04 November 2013 - 06 November 2013
Please Login before registering . No account ? signup here
กรุณา ล็อกอิน ก่อนลงทะเบียน หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้ ที่นี่
Time : 18 Hour(s)
Days : 3 Day(s)
Duration : 09:30 - 16:30
Fee : 12,000 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : Mr.Narong Chansoi
Objectives :

หลักสูตรต้องการสร้าง Architect ในแบบรวดรัด ไม่เน้นสอนทฤษฎี โดยการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนตระหนักและหยั่งรู้ในศักยภาพของตนเอง
และความลึกซึ้งของงานออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ และสามารถเข้าถึงบริบทของระบบและโครงการ เพื่อให้สามารถออกแบบสถาปัตยกรรมฯ
ให้ออกมาเรียบง่าย, ครอบคลุมประเด็นสาคัญและใช้เวลาสั้นที่สุด นอกจากนี้วิชานี้ต้องการให้ผู้เรียนสามารถกลับไปทำงานออกแบบสถาปัตยกรรมระบบได้จริง
และสามารถศึกษาและฝึกฝนต่อยอดต่อไปได้ เพื่อให้สามารถเป็น Architect ที่เปี่ยมคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป

นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังต้องการนำเสนอให้ผู้เรียนเข้าใจความสำคัญของงานสถาปัตยกรรมที่ไม่ใช่แค่งานออกแบบ โดยเฉพาะงานสถาปัตยกรรมในโครงการขนาดใหญ่
และระบบขนาดใหญ่ ที่แม้เป็นแบบ Agile และสร้างในแบบ Agile แต่จะเน้นเพียงการผลิตโค้ดและ test script ไม่ได้ ยังมีอีกหลายองค์ประกอบในบริบทของโครงการ
ที่งานสถาปัตยกรรมต้องเข้าไปสนับสนุน อาทิ การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, กลยุทธ์ธุรกิจ, การบริหารโครงการ ฯลฯ
ดังนั้นวิชานี้จึงคาดหวังช่วยสร้าง ‘Agile Architect’ ที่...เข้าใจตนเอง...เข้าใจโลก...เข้าใจงาน...เข้าใจทีมและลูกค้า โดยปรับกลยุทธ์การแก้ปัญหา
และงานออกแบบให้เหมาะสมได้โดยไม่ยึดติดและปราศจากอคติใดๆ

หลักสูตรนี้สอนเทคนิคการออกแบบ สถาปัตยกรรมระบบ ที่กระชับ, เรียบง่าย, รวดเร็ว และเวิร์ก! ซึ่งเป็นการออกแบบในแนว Agile
เพื่อสร้างสถาปัตยกรรมที่ ‘Agile’ โดยสอนรวมถึงการออกแบบส่วนฟังก์ชั่น, กลไกการทางาน (Architectural Mechanism หรือ Non-Functionality)
และการจัดการกับ Concern ต่างๆ และมีข้อแนะนำมากมายเพื่อประยุกต์งานสถาปัตยกรรมให้เข้ากับ Agile Process

Who Should Attend :

ทุกท่าน ที่ ‘สนใจ’ งานด้านออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ

Benefits :

ผู้เรียนจะได้เรียนเทคนิคการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบที่สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย (วิชานี้ไม่เน้นทฤษฏี) สามารถฝึกและกลับไปปฏิบัติจริงได้รวดเร็ว
ช่วยให้สามารถออกแบบสถาปัตยกรรมระบบได้รวดเร็ว โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การปรับแนวคิดและมุมมองที่เป็นพื้นฐานสาคัญสาหรับงานสถาปัตยกรรม
ไปจนถึงหลักพื้นฐานด้าน Agile Architecture, ด้านสถาปัตยกรรมระบบทั่วไป, ได้ข้อแนะนำในการประยุกต์งานสถาปัตยกรรมให้เข้ากับกระบวนการพัฒนาระบบแบบ Agile,
ได้ฝึกวาดรูปโมเดลด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ทั้ง UML, ArchiMate, BPMN, ได้ฝึกออกแบบกลไกเชิงสถาปัตยกรรมเพื่อจัดการ Quality Attribute ต่างๆ
อาทิ Availability, Performance, Scalability ฯลฯ, ได้ฝึกออกแบบฟังก์ชั่นแบบรวดเร็วด้วยแนวคิด OOAD ที่ใช้เวลาเรียนรู้และฝึกออกแบบได้จริงภายในไม่ถึงชั่วโมง
และผู้เรียนยังสามารถปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรมได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เข้าใจแนวทางการประยุกต์ให้เข้ากับระบบขนาดใหญ่ อาทิ Enterprise System, แนวทางการประยุกต์ให้เข้ากับโครงการขนาดใหญ่,
แนวทางประยุกต์ให้เข้ากับแผนโครงการ, แผนงบประมาณ และการจ่ายเงินแบบ Waterfall อาทิ โครงการภาครัฐส่วนใหญ่และในภาคเอกชนหลายแห่ง

Course Outline :

Day 1
- ทำความเข้าใจอย่างตระหนักรู้กับ 'The Agile Manifesto'
- ปรับจูนมุมมองความคิด
      o การคิดนอกกรอบ (lateral thinking)
      o การคิดเชิงบูรณาการ (integrated thinking)
      o การคิดเชิงกลยุทธ์ (strategic thinking)
      o การคิดสร้างสรรค์ (creative thinking)
- ทำความเข้าใจอย่างตระหนักรู้กับปรัชญาพื้นฐานสาคัญสาหรับการออกแบบ อาทิ existentialism, realism, minimalism, simplism
และ sufficient economy (เศรษฐกิจพอเพียง = พอประมาณ + มีเหตุผล + มีภูมิคุ้มกัน)
- ทำความเข้าใจอย่างตระหนักรู้กับ 'การออกแบบฉีกกรอบ' (Lateral Design)
- บทบาทและหน้าที่ของ architect (ทาให้น้อยแต่ให้ได้ผลมาก: do more with less)
- หลักพื้นฐานสาหรับสถาปัตยกรรมแบบ Agile (Agile architecture principles)
- หลักพื้นฐานสาคัญด้านสถาปัตยกรรมระบบ (Core architecture principles)
- ประยุกต์งานสถาปัตยกรรมให้เข้ากับกระบวนการพัฒนาแบบ Agile (Apply architecting to Agile process)
      o แนวทางออกแบบและขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาระบบ
      o แนวทางจัดการกับความเสี่ยงและการจัดลาดับงานตามระดับความเสี่ยง
      o แนวทางเตรียมทีมงานและทรัพยากร
      o แนวทางสร้างสมาชิกทุกคนในทีมให้เป็น co-architect
      o แนวทางพิจารณาเชิงกลยุทธ์ในการมี architect หรือ lead architect แบบเป็นทางการ
      o แนวทางจัดการขนาดของ 'Design Up Front'
      o แนวทางการจัดการการสื่อสารภายในทีมและกับบุคคลภายนอกทีม

Day 2
- ทำความเข้าใจกับกระบวนการทางานแบบ ‘Iterative and Incremental Development’
- ฝึกถ่ายทอดไอเดียผ่านการวาดรูปโมเดลด้วย UML (Unified Modeling Language), ArchiMate (เป็นสัญลักษณ์ด้าน enterprise model notation ช่วยวาดภาพรวมได้ดี), BPMN (Business Process Model Notation) และประยุกต์แนวคิด 'Model Driven Architecture'
- ตรวจทานและจัดการกับประเด็นทางธุรกิจและโครงการ (business & project aspects) อาทิ business process, business goal, business strategy, stakeholder,
งบประมาณ, ระยะเวลา, รูปแบบสัญญา, วัฒนธรรมองค์กรและทีมงาน ฯลฯ
- ตรวจทานและจัดการกับ concerns ต่างๆ อาทิ constraints, features, user stories, quality attributes (non-functional requirements)
- ระดมสมองเพื่อหา architectural solutions เบื้องต้น
- เฟ้นหา architectural concerns และให้คาแนะนาทีมเพื่อเตรียมสร้าง architectural test cases เบื้องต้น
- ออกแบบ domain architecture โดยสร้าง domain model ด้วยการประยุกต์แนวคิด 'Domain Driven Design'
- สเก็ตช์ภาพร่างสถาปัตยกรรมด้วยการประยุกต์แนวคิด 'Attribute Driven Design' (จากสถาบัน SEI: Software Engineering Institute)
พร้อมระบุประเด็นสาคัญที่มีต่อสถาปัตยกรรม อาทิด้าน quality attributes เช่น availability, performance, security, modifiability, usability, scalability ฯลฯ
และด้าน architectural mechanism เช่น persistence, integration, service access, data exchange, distribution, messaging, transaction ฯลฯ

Day 3
- ตรวจทานภาพร่างสถาปัตยกรรมและเหตุผลประกอบการแก้ปัญหาเชิงสถาปัตยกรรม และจัดลาดับความเสี่ยง
- ออกแบบประเด็นสาคัญให้ละเอียดขึ้น โดยหาแนวทางแก้ปัญหาเชิงสถาปัตยกรรม ด้วย design principles, architectural tactics, design patterns,
architectural patterns (หัวข้อนี้เพียงยกบางเทคนิคมาแนะนาเพื่อเสริมความเข้าใจ)
- เลือกแต่ละฟังก์ชั่นสาคัญมาออกแบบรายละเอียด ด้วยการประยุกต์แนวคิด OOAD (Object-Oriented Analysis and Design)
ในแบบรวบรัดและเรียบง่ายด้วยการวาดรูปโมเดลด้วย UML ที่อธิบายได้ทั้ง workflow, screen flow, system process, system & data structure,
core logic, integration ในรูปเดียว
- พิสูจน์สมมุติฐานการออกแบบและประเมินเชิงรูปธรรมด้วยการส่งต่อไปสู่ขั้นตอนการเขียนโค้ดและทดสอบ
- กาหนด baseline architecture เพื่อใช้เป็นพิมพ์เขียวเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการพัฒนาระบบต่อไป
- จัดการกับความเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงสถาปัตยกรรมและระบบให้สอดคล้อง

Payment Condition :

Payment can be made by:

    1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “Software Park Thailand #2” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
    2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

        2.1 Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch
              Saving Account Number: 324-2-56262-0
             Account Name: Software Park Thailand#2

        2.2 Krungsri Bank, Chaengwattana (Software Park) Branch
              Saving Account Number: 329-1-34850-3
             Account Name: Software Park Thailand#2

Notes:

- Withholding tax (3%) is exempt.

- Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.

- Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person :

For more information, contact our course coordinator on:

Juntima Klumchaun

Tel: +66-2583-9992 Ext. 1424

Fax: +66-2583-2884

Email: juntima@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.