No account yet?
 
 
You are here:: Training/Seminar Training Schedule Introduction to Machine Learning and Data Science with Python and Apache Spark
 
 

Introduction to Machine Learning and Data Science with Python and Apache Spark

Categories : Data Technology
Posted by : patsorn | Posted On : Friday, 21 December 2018 13:18
Training Date : 12 February 2019 - 15 February 2019

สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน

Please Login before registering . No account ? signup here
กรุณา ล็อกอิน ก่อนลงทะเบียน หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้ ที่นี่
Time : 24 Hour(s)
Days : 4 Day(s)
Duration : 09:00 - 16:00
Fee : 13,000 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : Mr.Dendej Sawarnkatat
Objectives :

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการพัฒนาซอฟแวร์ในการประมวลผล(processing)  และปัญญาวิเคราะห์(analytic) ทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและจักรกลเรียนรู้(Machine Learning) สําหรับองค์กรธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมซอฟแวร์(Software Architecture) สมัยใหม่ที่กําลังได้รับความนิยม
 • เพิมพูนทักษะการพัฒนาซอฟแวร์ด้าน Business Intelligence ที่มีการเข้าถึงและประมวลผลข้อมูล มหาศาลที่มีลักษณะโครงสร้างไม่ตายตัว(Unstructured)
 • สร้างเสริมโอกาสความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับบุคคลที่สนใจ
 • ตอบสนองวิสัยทัศน์ของการพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจแห่งการสร้างสรรค์(Creative Economy) ด้วยการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ และทักษะระดับอาชีพจํานวนมากเพื่อรองรับ การ เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศของประเทศรายละเอียดหลักสูตร
Who Should Attend :

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการโครงการด้านซอฟแวร์
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล(Data Scientist) นักวิจัยนักวิเคราะห์ข้อมูล นักสถิติ
 • นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์วิศวกรซอฟแวร์

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • ทักษะการเขียนโปรแกรมบื้องต้นด้วยภาษา Python
 • ความรู้พืนฐานเชิงสถิต

Benefits :

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • สามารถพัฒนาBig Data Application โดยใช้เครื่องมือ กระบวนการพัฒนาและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือ Apache Spark ที่นําไปใช้ทําปัญญาวิเคราะห์(Analytic) หรือใช้งานร่วมกับBusiness Intelligence เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ เช่น แนวทางการลดต้นทุนและหรือ การกําหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและมีดัชนีชี้วัดที่ชัดเจน
 • มีทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติระดับดีเลิศ(Best practices) อันเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
Course Outline :

วันที1

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอภิข้อมูล(Big Data) วิทยาศาสตร์ข้อมูลData( Science) และจักรกลเรียนรู้ (Machine Learning)
 • ความรู้เบืuองต้นเกี่ยวกับระบบปัญญาวิเคราะห์ความเร็วสูง(High speed Analytics) ชนิดApache Spark
  • การติดตั้งและใช้งานและเครื่องมือที่จําเป็น
  • สถาปัตยกรรมของApache Spark
  • ขั้นตอนการดําเนินงาน (Workflow) ขั้นพื้นฐาน
 • หลักการเขียนโปรแกรมสําหรับApache Spark ด้วยภาษาPython เบื้องต้น
  • การใช้งานข้อมูลแบบการกระจายที่มีความทนทานResilient( Distributed Data: RDD)
  • การนําเข้า(Loading) และเก็บข้อมูล(Storing)
  • การแปลงข้อมูล(Data Transformation)

วันที2

 • หลักการเขียนโปรแกรมสําหรับApache Spark ด้วยภาษาPython การทํางาน(Action) ชนิดต่างๆ
  • การใช้งานPaired RDD
  • การใช้งานตัวแปร(Variable) ชนิดต่างๆ
 • การใช้งานApache Spark ด้วยภาษาSQL
  • การกําหนดช่วงงาน(Session)
  • การใช้งานข้อมูลชนิดData Frame
  • คําสั่งการปฏิบัติการ (Operation) สําหรับData Frame

วันที3

 • การพัฒนาระบบการเรียนรู้จักรกล(Machine Learning) ด้วยApache Spark
  • ความรู้พืนฐานและกระบวนวิธีu(Algorithm) ที่แพร่หลายและควรทราบ
  • กระบวนการเรียนรู้(Learning ) และการสร้างแบบจําลองสําหรับการทํานาย(Predictive Modeling)
  • การประเมินผล(Evaluation ) ของแบบจําลอง
 • การพัฒนาแบบจําลองเพื่อการทํานายโดยการจําแนกชนิด(Classification)
  • การจําแนกด้วยแผนภูมิตันไม้(Decision Tree)
  • การประมาณค่าแบบเชิงเส้น(Linear Regression)

วันที่4

 • การพัฒนาแบบจําลองเพื่อการทํานายโดยการจําแนกชนิด(Classification)การจําแนกด้วยNaive Bayes
  • การจําแนกดวยRandom Forest
  • การทํานายโดยการแบ่งกลุ่ม(Clustering) การแบ่งกลุ่มด้วยK-Mean
  • การพัฒนาระบบแนะนําอย่างง่าย(Simple Recommendation System)
Payment Condition :

Payment can be made by:

    1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “Software Park Thailand #2” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
     2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

        2.1 Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch
             Saving Account Number: 324-2-56262-0
             Account Name: Software Park Thailand#2

        2.2 Krungsri Bank, Chaengwattana (Software Park) Branch
             Saving Account Number: 329-1-34850-3
             Account Name: Software Park Thailand#2

Notes:
- Withholding tax (3%) is exempt.
- Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
- Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person :

For more information, contact our course coordinator on:

Patsorn Porntip

Tel: +66-2583-9992 Ext. 1422

Fax: +66-2583-2884

Email: ttd@swpark.or.th

          patsorn@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.