คุณวรันต์ มโนสุทธิ

Position :
Organization :
Qualifications :

ประสบการณ์กว่า 10 ปี ในงานด้านบริหารโครงการ, พัฒนา และสนับสนุนในบริษัทผู้ผลิต Software ข้ามชาติ
ในธุรกิจ Financial, E-commerce, and Retail & Hospitality ปัจจุบันยังทำงานเป็นผู้บริหารโครงการระดับภูมิภาค
และมุุ่งพัฒนาความสามารถในความเป็นผู้นำของตนเองและทีมงาน

Education :
Experiences :
Publications :