คุณอนุชิต จิตภิรมย์

Position :
Organization :
Qualifications :
ประสบการณ์กว่า 10 ปี ในงานด้านพัฒนาและสนับสนุน Software และ IT Operations
มุ่งเน้นการสร้างและนำทีมงานให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และธุรกิจในระดับ
นานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
Education :
Experiences :
Publications :