โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์


Software Park Thailand

AI?


     Artificial Intelligence: AI เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่มีแนวคิดในรูปที่เน้นเหตุผลเป็นหลักมีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะความสามารถในการคิดและเป็นผู้ช่วยในด้านต่างๆ เช่น ระบบนำทางรถยนต์ไร้คนขับ ช่วยผู้อัจฉริยะในสมาร์ทโฟน หรืออาจจะเป็นการสร้างหุ่นยนต์ให้สามารถทำงานได้เหมือนคน

     โดยหากใส่ AI ในคอมพิวเตอร์ แล้วจำลองการทำงานต่างๆ เลียนแบบพฤติกรรมของคน โดยเน้นตามแนวความคิดแบบสมองมนุษย์ที่มีการวางแผนขั้นตอนการเรียนรู้ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา รวมไปถึงการเลือกแนวทางการดำเนินการในลักษณะคล้ายมนุษย์นั้นเอง


AI Innovation JumpStart?


     โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Innovation JumpStart) จัดทำขึ้นโดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand: SWP) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อส่งเสริมให้ นักพัฒนา ผู้ประกอบการ นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงและที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ

     โดยโครงการนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในการสร้างต้นแบบนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์บเพื่อออกสู่เชิงพาณิชย์ และพัฒนาต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์/บริการที่สามารถใช้งานได้จริงในอนาคต อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันตามนโยบายของประเทศ

     ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องพัฒนาผลงานต้นแบบนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด โดยได้รับการอบรมทั้งด้านเทคนิค การออกแบบและแผนธุรกิจ การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และการให้ทุนสนับสนุนเพื่อให้ได้ผลงานนวัตกรรมที่พร้อมจะขยายผลใช้งานได้จริงในอนาคต และสามารถส่งต่อผู้เข้าร่วมโครงการให้หน่วยงานบ่มเพาะธุรกิจของภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนที่มีอยู่หลายหน่วยงานในปัจจุบันเพื่อบ่มเพาะธุรกิจ และ/หรือส่งต่อให้หน่วยสนับสนุนการให้ทุนสร้างนวัตกรรมหลักหรือนักลงทุนในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้และทักษะในการสร้างต้นแบบนวัตกรรมปัญญาประดิษฐเพื่อใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์และสามารถเติบโตไปเป็นธุรกิจได้ในอนาคต
 • เพื่อสร้างต้นแบบนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และสามารถขยายผลให้สามารถใช้งานได้จริง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 ในอนาคต

โครงการนี้เหมาะสำหรับ

 • นักพัฒนา/ผู้ประกอบการเทคโนโลยี หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
 • อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ การเกษตร สถิติ คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การออกแบบ ฯลฯ

AI Focusing Area
/อุตสาหกรรมเป้าหมาย

 • Smart Agriculture
 • Smart Manufacturing & Logistics
 • Smart Living

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ

  พฤศจิกายน 2561 - กันยายน 2562

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้สมัครควรมีจำนวนสมาชิกในทีมพัฒนาผลงาน จำนวน 2- 6 คนต่อทีม โดยสมาชิกในทีมต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาชิ้นงานเทคโนโลยี AI ได้ และมี DATA พร้อม
 • มีผู้ซื้อ ผู้ใช้งาน หรือลูกค้าที่รอจะนำนวัตกรรมไปใช้งานจริงเมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์
 • ผู้สมัครสามารถพัฒนาผลงานเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และสามารถเผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณชนได้
 • ผู้สมัครมีความรับผิดชอบ ความตั้งใจ และมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมโครงการ สามารถพัฒนาผลงาน และนำเสนอผลงานตามเงื่อนไข กติกา และระยะเวลาที่กำหนดได้สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 • ประสบการณ์จากลงมือปฏิบัติจริงรวมทั้งได้รับอบรมด้านเทคนิคและธุรกิจ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถรับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำ ตามการร้องขอและความเหมาะสมที่ผู้บริหารโครงการเป็นผู้พิจารณา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • การรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านธุรกิจ และด้านเทคนิค
 • การใช้พื้นที่สำนักงาน ห้องประชุมและอุปกรณ์ในการพัฒนาต้นแบบ หากมีการร้องขอ
 • ทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์มูลค่าไม่เกินทีมละ 100,000* บาท ไม่เกิน 12* ทุน ประกาศนียบัตรพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับทีมที่พัฒนาผลงานเสร็จสิ้นตามแผน
 • ลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของผู้พัฒนาแต่ยินยอมให้โครงการฯ สามารถเผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณชนได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
 • ช่องทางและเครือข่ายการดำเนินธุรกิจ

หมายเหตุ : ทุนสนับสนุนฯ นี้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% และค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน โดยทุนดังกล่าวจะแบ่งจ่ายเป็นงวดและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หากไม่มีผลงานที่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข คณะกรรมการพิจารณาสงวนสิทธ์ไม่พิจารณาให้ทุนหรือยกเลิกทุนได้ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้และทักษะในการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ต้นแบบ เพื่อใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์และสามารถเป็นผู้ประกอบการในอนาคต อีกทั้งสามารถส่งต่อไปยังโครงการบ่มเพาะธุรกิจหรือโครงการให้ทุนสนับสนุนหลักจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในโอกาสต่อไป
 • เกิดนวัตกรรมต้นแบบที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและสามารถขยายผลให้สามารถใช้งานได้จริงในอนาคต ที่คาดว่าจะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจมากกว่า 10 ล้านบาท และสามารถยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ตามนโยบาย Thailand 4.0์

ปฏิทินกิจกรรม

(พฤศจิกายน 2561 - กันยายน 2562)

โดยผู้เข้าร่วมการต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80**

 • 12 พ.ย. 2561 - 6 ม.ค 2562

  กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

  โดยรับสมัครผ่านเว็บไซต์และต้องส่งข้อเสนอโครงการภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้มีสมาชิกได้ 2-6 คน และสามารถพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้

 • 14 - 18 ม.ค. 2562*

  กิจกรรมคัดเลือก

  ผู้สมัครนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการคัดเลือก**พิจารณา

 • 21 ม.ค. 2562 (ช่วงเย็น)

  ประกาศผลการคัดเลือก

  ประกาศผลทีมผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 12 ทุน ทุนละ 100,000*** บาท โดยทั้ง 12 ทีม จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมบูธแคมป์ 3 วัน 2 คืน เพื่ออบรมเข้มข้น (BootCamp) ความรู้ทางเทคนิคและธุรกิจ

 • 25-27 ม.ค. 2562*

  กิจกรรม BootCamp

  กิจกรรมบูธแคมป์ 3 วัน 2 คืน เป็นอบรมการเชิงปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นผู้เข้าร่วมโครงการฯ ลงมือปฏิบัติจริงด้านการสร้างผลงานต้นแบบนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาด ด้วยการอบรมทั้งด้านเทคนิคและธุรกิจที่จำเป็น เช่น โมเดลธุรกิจ Lean Canvas และ/หรือ Design Thinking โดยโครงการสนับสนุนที่พัก อาหาร 3 มื้อ และอาหารว่างตลอดกิจกรรม

 • 28 ม.ค. – 18 ส.ค. 2562

  กิจกรรมการพัฒนาผลงานและการให้คำปรึกษา

  ช่วงเวลาการพัฒนาผลงาน พร้อมทดสอบและนำไปใช้จริง โดยจะต้องรายงานผลแบบรายเดือน (Monthly Report) เพื่อให้โครงการสามารถรับรู้รับทราบความก้าวหน้าของผลงานและเบิกเงินสนับสนุนตามงวดงานได้

 • 19 ส.ค. 2562

  กิจกรรมนำเสนอผลงาน (DemoDay) และมอบทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

  นำเสนอผลงานต้นแบบนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์สู่สาธารณะต่อนักลงทุน สื่อมวลชน และผู้สนใจ พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ


หมายเหตุ:
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
**หากไม่มีผลงานที่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข คณะกรรมการพิจารณาสงวนสิทธ์ไม่พิจารณาให้ทุนหรือยกเลิกทุนได้ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
***ทุนสนับสนุนฯ นี้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% และค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน โดยทุนดังกล่าวจะแบ่งจ่ายเป็นงวดและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

FAQ : คำถามที่พบบ่อย

  Q: ไม่มีลูกค้า ทำยังไงดี
  A: ต้องหาแล้วหล่ะค่ะ เพราะถ้าไม่มีลูกค้า แสดงว่า AI ของคุณจะไม่สามารถนำไปใช้งานในเชิงธุรกิจได้

  Q: B2B? B2C?
  A: B2B ย่อมาจาก Business-to-Business ความหมายก็คือ Business ของคุณ (B ตัวแรก) นั้นทำธุรกิจโดยขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้าองค์กร ไม่ใช่คนธรรมดา ส่วน B2C มาจากคำว่า Business-to-Consumer หมายถึงธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าที่เป็นผู้บริโภค/คนธรรมดาทั่วไป

  Q: มาจาก ตจว. มีค่าใช้จ่าย เบิกได้มั้ยครับ
  A: ไม่ได้ค่ะ เพราะมีเงินทุนสนับสนุนให้แล้วนะคะดำเนินโครงการโดย :

พันธมิตร :