ปิดรับสมัครลงทะเบียน

AI Innovation JumpStart

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

1. Download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

2. กรอกแบบฟอร์มและลงทะเบียนให้เรียบร้อย

3. ส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (รายละเอียด) ภายในวันที่ 6 มกราคม 2562 เท่านั้น! (ส่งมาที่ jirawan@swpark.or.th)

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

ชื่อทีม
ชื่อผลงาน
จำนวนสมาชิก (เลือกจำนวน 2-6 คน โดยนับรวมหัวหน้าทีม)
2 คน 3 คน 4 คน 5 คน 6 คน
ชื่อผู้ซื้อ/บริษัทที่สนใจจะนำเทคโนโลยี/บริการ/ผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้:
(**หากกรณีลูกค้าเป็นรายย่อย ไม่ต้องกรอกรายชื่อ แต่ต้องแนบไฟล์รายชื่อลูกค้าพร้อม email ในแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (Proposal)
รายละเอียดนวัตกรรม รายละเอียดเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI):
ทำไมทีมของคุณถึงเหมาะสมกับการรับทุน จำนวน 100,000 บาทจากโครงการ:
กรณีไม่ผ่านการคัดเลือก จะทำเทคโนโลยี/บริการ/ผลิตภัณฑ์นี้ต่อไปหรือไม่ อย่างไร:
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1. ข้อความและเอกสารข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
2. พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่โครงการในการติดตามผลระหว่างดำเนินโครงการ และติดตามผลกระทบหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
3. จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยโครงการจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อการละเมิดลิขสิทธิ์หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น และเทคโนโลยี/บริการ/ผลิตภัณฑ์นี้สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานออกสู่สาธารณชนได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
4. จะมีความรับผิดชอบ ความตั้งใจ และมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมโครงการ สามารถพัฒนาผลงาน และนำเสนอผลงานตามเงื่อนไข กติกา และระยะเวลาที่กำหนดได้
5. ยินยอมให้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม หากภายหลังปรากฏว่า เอกสารหรือหลักฐานข้างต้นไม่ถูกต้องตรงความเป็นจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ


ส่วนที่ 2 : ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (ต้องมีสมาชิกทีมมากว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 6 คน)

หัวหน้าทีม :