โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์

โครงการพัฒนาบุคลากรวิศวกรรมซอฟต์แวร์สู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อย่างมีคุณภาพ ด้วยหลักสูตรอบรมและเวิร์คชอป ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์จากโจทย์ธุรกิจผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์จริงของบริษัทที่เข้าร่วมฯ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาทั้งบุคลากร ทีมงาน กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไปพร้อมๆกัน โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญทีมีประสบการณ์ ร่วมเป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาโครงการ

หลักสูตรที่เน้นการนำไปใช้ได้จริง

การนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน ถือเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตร โดยในทุกๆหลักสูตรมีรูปแบบการเรียน การสอนที่ให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วม ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสร้างความคุ้นเคยและเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรที่เชื่อมโยงสู่ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอดโครงการฯ

การเรียนรู้จากประสบการณ์จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้และข้อมูลที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน เพื่อลดการสูญเสีย และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อย่างมีคุณภาพ และนอกจากประสบการณ์ แนวคิดการนำไปใช้งานจริงที่ผู้เชี่ยวชาญจะถ่ายทอด และให้คำปรึกษาภายในหลักสูตรแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมยังสามารถขอรับคำปรึกษาเป็นกรณีเฉพาะได้อีกด้วย

หมายเหตุ : การขอรับคำปรึกษาแบบกรณีเฉพาะอาจมีหรือไม่มีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับขอบเขตและรูปแบบการขอรับคำปรึกษา

หลักสูตรที่เชื่อมโยงสู่กลไกการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย โดยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement: SPI) และสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architect) ผ่านเครือข่าย Thailand SPIN (Software Process Improvement Network) ซึงมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่พร้อมให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ โดยโครงการฯจะทำหน้าที่ให้แนะนำ และเชื่อมโยงสู่หน่วยงาน และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนกับผู้เข้าร่วมโครงการฯในรูปแบบต่างๆ

Training Programs

หลักสูตรอบรมและเวิร์คชอป สู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์

How to transition CMMI® for DEV Version 1.3 to Version 2.0 NEW!

อธิบายความรู้ของ CMMI® 2.0 เข้าใจส่วนประกอบของกระบวนการที่แตกต่างระหว่าง CMMI® for DEV V2.0 และ CMMI® for DEV V1.3 สามารถประยุกต์ความรู้ด้าน CMMI® ปรับใช้ในการสร้างการปรับปรุงกระบวนการอย่างมีคุณภาพขององค์กร และสามารถปรับปรุงและเตรียมพร้อมการประเมิน CMMI® for DEV V2.0 ในอนาคต

Principle Software Engineering Disciplines

This course is designed for participants to understand the Software Engineering Disciplines and are able to apply the approaches to building applications not only within calculated time and budget, but also with high quality, more affordable and maintainable.

Quality Assurance Frameworks for Process and Product Management

This workshop is not a theory class, but an interactive discussion and accomplishes experiential learning through discussions, presentations, and case studies based on best practices, following the five simple steps in an iterative manner (Deming’s Plan, Do, Check, Act cycle) and perhaps moving towards CMMI requirements and readiness.

Project Management in Practical Application Workshop

The 2-day workshop will equip participants with essential project management skills from requirement management to quality management of the software application to ensure the delivery of the product that satisfy customer’s requirements and needs.

After work Build Up : Software Testing Team for Fast Paced Projects

เวิร์คชอปหลังเลิกงาน ที่ชวนมาร่วมปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เดิม พร้อมสร้างทีมทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ที่สามารถเอารูปแบบ กระบวนการ และความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับโปรเจคได้ทันทีแบบไม่ต้องรอตกผลึก พร้อมทีมพี่เลี้ยงที่จะช่วยแนะแนว และแนะนำตลอดหลักสูตร

Effective Android Testing for Mobile Developers/Testers

หลักสูตรพัฒนา Automation Testing สำหรับทดสอบ Android application ตั้งแต่ Unit test, Integration test และ UI test รวมทั้งให้ความรู้ว่า เมื่อใดควรทดสอบและทำไมถึงต้องทำการทดสอบก่อนที่จะลงมือพัฒนาชุดทดสอบ Automation Testing ด้วยการทำเวิร์คชอปเพื่อทำให้เห็นและเข้าใจขั้นตอนพัฒนา Android App ด้วยการนำเอาการทดสอบเข้ามาร่วมด้วย

ATDD with Robot Framework

หลักสูตรเหนือระดับ กระชับเวลาการทดสอบซอฟต์แวรด้วย Robot Framework ที่จะทำให้ Acceptance Testing และ ATDD (Acceptance Test-Driven Development) เป็นเรื่องง่าย ใช้เวลาน้อยยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปาก

Advance Robot Framework with Python

Now Open!

เรียนรู้โครงสร้างการทำงานภายในของ Robot Framework เพื่อให้รู้และเข้าใจการทำงาน จากนั้นจึงทำการสร้าง extension หรือ library ของ Robotframework ด้วยภาษา Python

Continuous Integration and Delivery with Jenkins

หลักสูตรเพิ่มคุณภาพและความเร็วในการส่งมอบ Software ที่พัฒนาทั้งเรื่องขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ source code ไปจนถึงการติดตั้ง Software เช่น การจัดการ source code ที่ดี การตรวจสอบและวิเคราะห์ source code การ build/compile/package การทดสอบในระดับต่าง ๆ เช่น Unit test, Integration test, Acceptance test และ End-to-End test การติดตั้งระบบงาน เป็นต้น

Enterprise Architecture Strategic Planing

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลตรงเป้าหมายการพัฒนา ลดความซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร บริหารจัดการ ระบบธุรกิจของหน่วยงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความเกี่ยวข้องระหว่างกัน ให้สามารถพัฒนา ปรับเปลี่ยนได้เมื่อสถาปัตยกรรมองค์กรส่วนต่างๆเกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒนาข้อมูลและเครื่องมือประกอบการตัดสินใจตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Practical Enterprise Architecture from Concept to Implementation

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้ด้านการทำ Enterprise Architecture ที่สามารถนำข้อปฏิบัติ และ Template แบบฟอร์มต่างๆ ได้แก่ Business Operating Model, Business Process Management, Enterprise Repository, Logical Configuration Model, Enterprise Data Quality, Strategic Road ที่ได้ถูกใช้จริงในกรณีศึกษาการจัดทำ IT Platform Architecture และ ICT Master Plan ที่ใช้งานได้จริงกลับไปปฎิบัติ ให้เกิดผลลัพท์ได้อย่างรวดเร็ว และยั่งยืน

Core Big Data and Hadoop Hands-On Workshop

การนำ Big Data ไปใช้ในองค์กรไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงส่วนประกอบที่สำคัญของ Big Data ตัวอย่างการนำไปใช้ในงานจริง การลงมือปฎิบัติจริงจังรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการนำ Big Data เข้ามาใช้ในองค์กร ผู้บรรยายจะให้มีการแบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริง

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และรายละเอียดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
All fees quoted are exclusive of VAT 7 %. All details are subject to change without prior notice

Training Schedule 2018

ตารางอบรมสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และรายละเอียดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
All fees quoted are exclusive of VAT 7 %. All details are subject to change without prior notice

Our Specialist

Software Quality Management Excellence Promotion Program

Dr. Chayakorn Piyabunditkul

ผู้ประเมินมาตรฐาน CMMI® (Certified SCAMPI Lead Appraiser)

Tachanun Kangwantrakool

Certified SCAMPI Lead appraiser for CMMI. / Software Engineering / CEO ISEM Co.,Ltd. CMMI Institute Partner

Danairat Thanabodithammachari

Consulting / Implementation Services / Big Data / Enterprise Architecture

Prathan Dansakulcharoenkit

Agile Coach / ScrumMaster / Agile Practitioner / Business Development

Somkiat Puisungnoen

Software Engineering / Software Practitioner / Agile Practitioner and Technical / Software Analyst / Software developer

Contact Us

Software Quality Management Excellence Promotion Program

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
งานปรึกษาด้านไอที เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
โทร : 02-583-9992 ต่อ 1431 - 1433 อีเมล์ : ita@swpark.or.th

Copyright © SQUAE : SOFTWARE PARK THAILAND