ลงทะเบียนหลักสูตรอบรม

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์

แบบฟอร์มลงทะเบียนอบรม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยภาษาไทย

ข้อมูลบริษัท/หน่วยงาน

(สำหรับใช้ออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน)

ผู้ประสานงาน


หลักสูตรอบรม

ข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรม

(สำหรับใช้ออกใบประกาศนียบัตร)
ผู้เข้าอบรมคนที่ #1 :