After work Build Up :

Software Testing Team for Fast Paced Projects รุ่น 4

by SQUAE


Posted on April 3, 2018 at 12:00 PMเวิร์คชอปหลังเลิกงาน เพื่อพัฒนาทีม Software Testing สู่การเป็น Automation Testing อย่างมืออาชีพ ที่สามารถเอารูปแบบ กระบวนการ และความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับโปรเจคได้ทันทีแบบไม่ต้องรอตกผลึก พร้อมทีมพี่เลี้ยงที่จะช่วยแนะแนว และแนะนำตลอดหลักสูตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมให้เกิดบุคลากรด้านการทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์
 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดทีมทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อยกระดับความสามารถการผลิตซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้
 • เพื่อสนับสนุนให้เกิดและเปิดโอกาสให้บุคคลสายอาชีพอื่นที่สนใจ เปลี่ยนสายงานสู่อาชีพนักทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์

คุณสมบัติบริษัทที่เข้าร่วม

 • บริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตซอฟต์แวร์ ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
 • ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างเต็มที่ด้วยการให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2-3 คน โดยมีอย่างน้อย 1 คน มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของบริษัท
 • การฝึกอบรมจะได้ผลในการนำไปปรับใช้หากบริษัทหรือหน่วยงานส่งทีมพัฒนาเข้ามาร่วมโดยเฉพาะ Programmer หรือ Developer พร้อมกับ Tester
 • บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้ มาใช้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของบริษัทจริง
 • นำเสนอกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ปัจจุบันที่ใช้งาน เพื่อเป็นโจทย์ในการทำเวิร์คชอปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเดิมให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมเข้ารับการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญตลอดระยะเวลาหลักสูตร
 • ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาซอฟต์แวร์มีความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของประโยชน์ที่จะได้รับจากการปรับปรุงกระบวนการ

รายละเอียดกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เข้าร่วมสามารถนำกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์จริง มาใช้เป็นโจทย์การทำเวิร์คชอปเพื่อให้เกิดรูปแบบ กระบวนการพัฒนาการทำงานที่จะนำไปประยุกต์และปรับใช้ในองค์กรต่อไป
 • ระยะเวลาโครงการฯ
  • วันที่อบรม 20 สิงหาคม - 26 กันยายน 2562
  • ทุกวันอังคาร และวันพฤหัส เวลา 18.00 น. - 20.00 น. รวมจำนวน 12 ครั้ง / 24 ชั่วโมง


 • สถานที่อบรม
  • SCK Dojo บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด ชั้น 10 อาคารพร้อมพันธุ์ 3
   ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร

 • ค่าลงทะเบียน
  • 10,000 บาท / ท่าน (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมอาหารว่าง 1 มื้อ

 • จำนวนรับสมัคร
  • รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน เท่านั้น


ตารางกิจกรรม


รายละเอียดหลักสูตร

 • กระบวนการพัฒนาและส่งมอบซอฟต์แวร์และการทดสอบซอฟต์แวร์
 • ความสำคัญของการทดสอบซอฟต์แวร์
 • การทดสอบซอฟต์แวร์แต่ละประเภทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • Functional Testing
  • Non-Functional Testing
  • Validation and Verification Model
 • เทคนิคการออกแบบ Test Cases แบบ Black Box
  • Boundary Value Analysis (BVA)
  • Equivalence Partition (EP)
  • Decision Table Testing
  • State Transition Diagram
  • Use Case Testing
 • เทคนิคการออกแบบ Test Cases แบบ White Box
  • Statement Coverage
  • Branch Coverage
  • Path Coverage
 • Verification and Validation Model
 • Test Last Development and Test First Development
 • Acceptance-Test Driven Development
 • Behavior Driven Development
 • Specification by Examples
 • Test-Driven Development
 • Automation Testing
  • Acceptance Testing
  • Unit Testing
 • Define test strategy to improve software testing in Waterfall model
 • Agile for Software Development
  • 4 Core Values
  • 12 Principles
  • Iterative and Incremental
  • Scrum Framework
  • Extreme Programming
 • Define test strategy for Agile for Software Development
  • Iterative and Incremental
  • Scrum Framework
 • การบริหารจัดการ Defect
 • องค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทดสอบซอฟต์แวร์

วิทยากรประจำหลักสูตร

 • อ.ประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ
 • เจ้าของและผู้เขียน blog ณ WeLoveBug.com และ scrum123.com ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างซอฟต์แวร์ด้วยอไจล์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการ ด้านควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Testing Consultant)


วิธีการชำระเงิน

 1. รอการยืนยันร่วมอบรมจากเจ้าหน้าที่ ก่อนการชำระเงิน
 2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแจ้งวัฒนะ
   เลขที่บัญชี 324-2-56262-0
   ชื่อบัญชี Software Park Thailand#2

  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนแจ้งวัฒนะ (ซอฟต์แวร์พาร์ค)
   เลขที่บัญชี 329-1-34850-3
   ชื่อบัญชี Software Park Thailand#2

 3. กรุณาสแกนหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) พร้อมระบุชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ เพื่อติดต่อกลับ ส่งมาที่อีเมล์ siwakorn@swpark.or.th
 4. สอบถามข้อมูลและยืนยันการชำระเงินได้ที่ คุณศิวกร โทร 02-5839992 ต่อ 1433

 

หมายเหตุ
- สถาบันเป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
- กรุณาชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันจัดงานอย่างน้อย 7 วันทำการ
- หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวนเงิน 40% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการหลักสูตรอบรมตามความเหมาะสม
- ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

วิทยากรประจำหลักสูตร

Prathan Dansakulcharoenkit

Agile Coach / ScrumMaster / Agile Practitioner / Business Development

สถานที่อบรม

SCK Dojo บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด ชั้น 10 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร

หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

SW Testing Strategies :
PM’s perspective

ชวนคุณมารื้อโพรเซส เช็คกระบวนการ บริหารโปรเจคอย่างไรให้อยู่ในกรอบเวลา และสามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ได้อย่างมีคุณภาพ เวิร์คชอปกลยุทธ์การใช้กระบวนการ SW Testing เพื่อพัฒนาทีมและโปรเจคอย่างเต็มรูปแบบ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีคุณภาพ เหมาะสำหรับ PM , CIO , CEO , ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหาร

After work Build Up : Software Testing Team for Fast Paced Projects

รุ่น 3 (26 กุมภาพันธ์ - 4 เมษายน 2562)

เวิร์คชอปหลังเลิกงาน ที่ชวนมาร่วมปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เดิม พร้อมสร้างทีมทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ที่สามารถเอารูปแบบ กระบวนการ และความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับโปรเจคได้ทันทีแบบไม่ต้องรอตกผลึก พร้อมทีมพี่เลี้ยงที่จะช่วยแนะแนว และแนะนำตลอดหลักสูตร

The Whole Team Approach to Agile Testing
(Train the Trainer)
NEW!

หลักสูตรสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ ว่าด้วยการใช้กระบวนการ Agile Testing การสร้างทีม SW Testing และการประยุกต์ใช้ Agile Testing กับทีมพัฒนาโปรเจค เพื่อสามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีคุณภาพ หลักสูตรไลเซนส์ตรงจาก LISA CRISPIN และ JANET GREGORY โค้ช Agile ระดับโลก เจ้าของหนังสือ More Agile Testing
พร้อมสอบ CERTIFICATE รับรอง!

Test-Driven Development (TDD) และ Refactoring workskop with Java NEW!

เรียนรู้แนวคิด TDD, BDD การเขียน code ที่ดี (clean code) การออกแบบที่ดี ตลอดจนการเขียนชุดการทดสอบแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยทำให้ทีมพัฒนามีความมั่นใจต่อการพัฒนาระบบงานมากยิ่งขึ้น

How to transition CMMI® for DEV Version 1.3 to Version 2.0 NEW!

อธิบายความรู้ของ CMMI® 2.0 เข้าใจส่วนประกอบของกระบวนการที่แตกต่างระหว่าง CMMI® for DEV V2.0 และ CMMI® for DEV V1.3 สามารถประยุกต์ความรู้ด้าน CMMI® ปรับใช้ในการสร้างการปรับปรุงกระบวนการอย่างมีคุณภาพขององค์กร และสามารถปรับปรุงและเตรียมพร้อมการประเมิน CMMI® for DEV V2.0 ในอนาคต

Effective Android Testing

เวิร์คชอปหลังเลิกงาน ที่ชวนคนบ้างาน เอางานมาทำเวิร์คชอป! มาร่วมสร้างทีมทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ที่สามารถเอารูปแบบ กระบวนการ และความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับโปรเจคได้ทันทีแบบไม่ต้องรอตกผลึก พร้อมทีมพี่เลี้ยงที่จะช่วยแนะแนว และแนะนำตลอดหลักสูตร

ATDD with Robot Framework

หลักสูตรเหนือระดับ กระชับเวลาการทดสอบซอฟต์แวรด้วย Robot Framework ที่จะทำให้ Acceptance Testing และ ATDD (Acceptance Test-Driven Development) เป็นเรื่องง่าย ใช้เวลาน้อยยิ่งกว่าปลอกกล้วยเข้าปาก

Continuous Integration and Delivery with Jenkins Hot

หลักสูตรเพิ่มคุณภาพและความเร็วในการส่งมอบ Software ที่พัฒนาทั้งเรื่องขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ source code ไปจนถึงการติดตั้ง Software เช่น การจัดการ source code ที่ดี การตรวจสอบและวิเคราะห์ source code การ build/compile/package การทดสอบในระดับต่าง ๆ เช่น Unit test, Integration test, Acceptance test และ End-to-End test การติดตั้งระบบงาน เป็นต้น

Our Specialist

Software Quality Management Excellence Promotion Program

Dr. Chayakorn Piyabunditkul

ผู้ประเมินมาตรฐาน CMMI® (Certified SCAMPI Lead Appraiser)

Tachanun Kangwantrakool

Certified SCAMPI Lead appraiser for CMMI. / Software Engineering / CEO ISEM Co.,Ltd. CMMI Institute Partner

Danairat Thanabodithammachari

Consulting / Implementation Services / Big Data / Enterprise Architecture

Prathan Dansakulcharoenkit

Agile Coach / ScrumMaster / Agile Practitioner / Business Development

Somkiat Puisungnoen

Software Engineering / Software Practitioner / Agile Practitioner and Technical / Software Analyst / Software developer

Contact Us

Software Quality Management Excellence Promotion Program

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
งานปรึกษาด้านไอที เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
โทร : 02-583-9992 ต่อ 1431 - 1433 อีเมล์ : ita@swpark.or.th

Copyright © SQUAE : SOFTWARE PARK THAILAND