After work Build Up Skills:

Manual Testing to Automation Testing

by SQUAE


Posted on Nov 12, 2019 at 12:00 PMเวิร์คชอปหลังเลิกงาน เพื่อพัฒนาทีมสู่การเป็น Automation Testing ในรูปแบบโมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Waterfall Model และแบบ Agile ด้วย Scrum Framework ที่สามารถเอารูปแบบ กระบวนการ และความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับโปรเจคได้ทันทีแบบไม่ต้องรอตกผลึก พร้อมทีมพี่เลี้ยงที่จะช่วยแนะแนว และแนะนำตลอดหลักสูตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมให้เกิดบุคลากรด้านการทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์
 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดทีมทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อยกระดับความสามารถการผลิตซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้
 • เพื่อสนับสนุนให้เกิดและเปิดโอกาสให้บุคคลสายอาชีพอื่นที่สนใจ เปลี่ยนสายงานสู่อาชีพนักทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์

คุณสมบัติบริษัทหรือผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร

 • บริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตซอฟต์แวร์ ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
 • นักพัฒนาที่สนใจ Up-Skill หรือ Re-Skill สู่ Automation Testing
 • บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้ มาใช้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของบริษัทจริง
 • บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้ มาถ่ายทอดให้แก่บุคลากร ทีมนักพัฒนาในองค์กร
 • การฝึกอบรมจะได้ผลในการนำไปปรับใช้หากบริษัทหรือหน่วยงานส่งทีมพัฒนาเข้ามาร่วมโดยเฉพาะ Programmer หรือ Developer พร้อมกับ Tester
 • บริษัทพร้อมนำเสนอกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ปัจจุบันที่ใช้งาน เพื่อเป็นโจทย์ในการทำเวิร์คชอปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเดิมให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมเข้ารับการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญตลอดระยะเวลาหลักสูตร
 • ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาซอฟต์แวร์มีความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของประโยชน์ที่จะได้รับจากการปรับปรุงกระบวนการ

รายละเอียดกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เข้าร่วมสามารถนำกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์จริง มาใช้เป็นโจทย์การทำเวิร์คชอปเพื่อให้เกิดรูปแบบ กระบวนการพัฒนาการทำงานที่จะนำไปประยุกต์และปรับใช้ในองค์กรต่อไป
 • ระยะเวลาโครงการฯ
  • รุ่นที่ 5 : วันที่อบรม 25 กุมภาพันธ์ - 2 เมษายน 2563
  • ทุกวันอังคาร และวันพฤหัส เวลา 18.00 น. - 20.00 น. รวมจำนวน 12 ครั้ง / 24 ชั่วโมง


 • สถานที่อบรม
  • SCK Dojo บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด ชั้น 10 อาคารพร้อมพันธุ์ 3
   ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร

 • ค่าลงทะเบียน
  • 10,000 บาท / ท่าน (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมอาหารว่าง 1 มื้อ

 • จำนวนรับสมัคร
  • รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน เท่านั้น


ตารางกิจกรรม


รายละเอียดหลักสูตร

 • กระบวนการพัฒนา ตรวจสอบ ทดสอบ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ของซอฟต์แวร์
 • จุดประสงค์ของการทดสอบซอฟต์แวร์ และความสำคัญของการทดสอบซอฟต์แวร์
 • ความแตกต่างระหว่าง การทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) และ การควบคุมคุณภาพของซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance)
 • ประเภทของการทดสอบซอฟต์แวร์
  • Functional Testing
  • Non-Functional Testing
 • ความแตกต่าง และความสัมพันธ์ของ Test Cases และ Test Scenarios
 • เทคนิคการกลั่นกรองเงื่อนไขทางธุรกิจออกมาจาก ความต้องการ (Requirements)
 • เทคนิคการออกแบบ Test Cases แบบ Black Box
  • Boundary Value Analysis (BVA)
  • Equivalence Partition (EP)
  • Decision Table Testing
  • State Transition Diagram
  • Use Case Testing
 • เทคนิคการออกแบบ Test Cases แบบ White Box
  • Statement Coverage
  • Branch Coverage
  • Path Coverage
 • ที่มาของ Bugs และ Defects
 • การบริหารจัดการ Bugs และ Defect
 • กระบวนการและขั้นตอนการทดสอบซอฟต์แวร์แบบ ตรวจจับคัดกรองปัญหา (Detection) และ ป้องกันการเกิดปัญหา (Prevention)
 • ทักษะที่จำเป็นของการทดสอบซอฟต์แวร์แบบป้องกันการเกิดปัญหา (Preventive)
 • การทดสอบซอฟต์แวร์แบบ Test-Last Development
 • การทดสอบซอฟต์แวร์แบบ Test-First Development
 • ทำไมจึงต้องปรับเปลี่ยนการทดสอบซอฟต์แวร์จาก Manual Testing ไปเป็น Automation Testing
 • องค์ประกอบ และคุณสมบัติของ Automation Testing
 • ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Automation Testing และวิธีการแก้ไข
 • จุดประสงค์ และความแตกต่างระหว่าง Re-Testing และ Regression Testing
 • แนวปฏิบัติ Acceptance-Test Driven Development เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา และขับเคลื่อนการพัฒนา ตรวจสอบ ทดสอบ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ของซอฟต์แวร์
 • แนวปฏิบัติ Test-Driven Development เพื่อออกแบบพฤติกรรม และขับเคลื่อนการพัฒนา ตรวจสอบ ทดสอบ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ของซอฟต์แวร์
 • การปรับปรุงกระบวนการของการทดสอบซอฟต์แวร์ในรูปแบบของการพัฒนา ตรวจสอบ ทดสอบ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ของซอฟต์แวร์แบบ Waterfall Model
 • รูปแบบของการพัฒนา ตรวจสอบ ทดสอบ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ของซอฟต์แวร์แบบ Agile Software Development
  • ประวัติความเป็นมา
  • รูปแบบการพัฒนา ตรวจสอบ ทดสอบ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ของซอฟต์แวร์แบบ Iterative and Incremental Development
  • Scrum Framework
  • Extreme Programming
 • การทดสอบซอฟต์แวร์ในรูปแบบของการพัฒนา ตรวจสอบ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ของซอฟต์แวร์แบบ Agile Software Development ด้วย Scrum Framework
 • การทดสอบซอฟต์แวร์ในรูปแบบของการพัฒนา ตรวจสอบ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ของซอฟต์แวร์แบบ Agile Software Development ด้วย Extreme Programming
 • การทดสอบซอฟตแวร์กลุ่ม Non-Functional Testing ประเภท Performance Testing; การออกแบบ วางแผน จัดเตรียม ทดสอบ และสรุปผล

วิทยากรประจำหลักสูตร

 • อ.ประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ
 • เจ้าของและผู้เขียน blog ณ WeLoveBug.com และ scrum123.com ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างซอฟต์แวร์ด้วยอไจล์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการ ด้านควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Testing Consultant)


วิธีการชำระเงิน

 1. รอการยืนยันร่วมอบรมจากเจ้าหน้าที่ ก่อนการชำระเงิน
 2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแจ้งวัฒนะ
   เลขที่บัญชี 324-2-56262-0
   ชื่อบัญชี Software Park Thailand#2

  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนแจ้งวัฒนะ (ซอฟต์แวร์พาร์ค)
   เลขที่บัญชี 329-1-34850-3
   ชื่อบัญชี Software Park Thailand#2

 3. กรุณาสแกนหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) พร้อมระบุชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ เพื่อติดต่อกลับ ส่งมาที่อีเมล์ siwakorn@swpark.or.th
 4. สอบถามข้อมูลและยืนยันการชำระเงินได้ที่ คุณศิวกร โทร 02-5839992 ต่อ 1433

 

หมายเหตุ
- สถาบันเป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
- กรุณาชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันจัดงานอย่างน้อย 7 วันทำการ
- หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวนเงิน 40% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการหลักสูตรอบรมตามความเหมาะสม
- ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

วิทยากรประจำหลักสูตร

Prathan Dansakulcharoenkit

Agile Coach / ScrumMaster / Agile Practitioner / Business Development

สถานที่อบรม

SCK Dojo บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด ชั้น 10 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร

หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

1 Day SW Testing Strategies :
PM’s perspective
NEW!

ชวนคุณมารื้อโพรเซส เช็คกระบวนการ บริหารโปรเจคอย่างไรให้อยู่ในกรอบเวลา และสามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ได้อย่างมีคุณภาพ เวิร์คชอปกลยุทธ์การใช้กระบวนการ SW Testing เพื่อพัฒนาทีมและโปรเจคอย่างเต็มรูปแบบ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีคุณภาพ เหมาะสำหรับ PM , CIO , CEO , ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหาร

1 Day Basic of Automation Testing to Know and Prepare NEW!

รู้ เข้าใจ เตรียมการ วางแผนการเปลี่ยนจากการทดสอบแบบ Manual Testing ไปเป็น Automation Testing กระบวนการและขั้นตอนของการพัฒนา การตรวจสอบ การทดสอบในรูปแบบต่างๆ Test-First Test-Last ความสำคัญและองค์ประกอบของ Automation Testing Framework การบริหารจัดการ และควบคุมข้อมูลในการทดสอบ และเรื่องอื่นๆที่คุณต้องรู้

1 Day Test Case Design Techniques NEW!

เทคนิคที่คุณต้องรู้! วิเคราะห์และออกแบบ Test Case ด้วยเทคนิคการออกแบบ Test Case 5 เทคนิค การปรับประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบ Test Case เพื่อป้องกันปัญหา ณ ขั้นตอนของการจัดเก็บรวบรวมความต้องการของซอฟต์แวร์ และช่วยในการออกแบบพฤติกรรมของ Function หรือ Module ก่อนการพัฒนาโค้ด

1 Day Defect Management from Detection to Prevention NEW!

เรียนรู้ขั้นตอนของการบริหารจัดการ Defect เพื่อสามารถวางแผนการเปลี่ยนจากตรวจจับ ไปสู่การป้องกัน Defect ลงลึกรายละเอียดตั้งแต่กระบวนการและขั้นตอนของการพัฒนา การตรวจสอบ การทดสอบ Bug คืออะไร Defect คืออะไร เป้าหมายของและ 5 ขั้นตอนของ Defect Management ไปจนถึงการเขียนรายงาน Defect อย่างไรให้ดี Zero-tolerance!

2 Days Performance Testing: Design, Execute and Analyst NEW!

เรียนรู้การทดสอบประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ ผ่าน 6 รูปแบบการทดสอบ Load Testing, Stress Testing, Endurance Testing, Spike Testing, Volume Testing, และ Scalability Testing การกำหนดตัววัดผลของการทดสอบ ขั้นตอนการทดสอบ Performance Testing ถอดบทเรียนกรณีศึกษาการทดสอบ Load Testing และStress testing ผ่านประสบการณ์จริง

2 Days Effective Android Testing

หลักสูตรพัฒนา Automation Testing สำหรับทดสอบ Android application ตั้งแต่ Unit test, Integration test และ UI test รวมทั้งให้ความรู้ว่า เมื่อใดควรทดสอบและทำไมถึงต้องทำการทดสอบก่อนที่จะลงมือพัฒนาชุดทดสอบ Automation Testing ด้วยการทำเวิร์คชอปเพื่อทำให้เห็นและเข้าใจขั้นตอนพัฒนา Android App ด้วยการนำเอาการทดสอบเข้ามาร่วมด้วย

2 Days ATDD with Robot Framework

หลักสูตรเหนือระดับ กระชับเวลาการทดสอบซอฟต์แวรด้วย Robot Framework ที่จะทำให้ Acceptance Testing และ ATDD (Acceptance Test-Driven Development) เป็นเรื่องง่าย ใช้เวลาน้อยยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปาก

2 Days Test-Driven Development (TDD) และ Refactoring workskop with Java NEW!

เรียนรู้แนวคิด TDD, BDD การเขียน code ที่ดี (clean code) การออกแบบที่ดี ตลอดจนการเขียนชุดการทดสอบแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยทำให้ทีมพัฒนามีความมั่นใจต่อการพัฒนาระบบงานมากยิ่งขึ้น

2 Days Advance Robot Framework with Python

เรียนรู้การทำ Automate Test ด้วย Robot Framework ที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับใช้ทำ Acceptance Test Driven Development (ATDD) ด้วยการเขียน Test Case แบบ Keyword Driven Approach ที่ไม่ใช่แค่เครื่องหรือโปรแกรมเมอร์ที่เข้าใจ แต่ใครๆก็สามารถเขียน และเข้าใจมันได้

2 Days Continuous Integration and Delivery with Jenkins

หลักสูตรเพิ่มคุณภาพและความเร็วในการส่งมอบ Software ที่พัฒนาทั้งเรื่องขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ source code ไปจนถึงการติดตั้ง Software เช่น การจัดการ source code ที่ดี การตรวจสอบและวิเคราะห์ source code การ build/compile/package การทดสอบในระดับต่าง ๆ เช่น Unit test, Integration test, Acceptance test และ End-to-End test การติดตั้งระบบงาน เป็นต้น

2 Days How to transition CMMI® for DEV Version 1.3 to Version 2.0

Boot Camp เตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์มาตรฐาน CMMI Model V2.0 อธิบายความรู้ของ CMMI® 2.0 เข้าใจส่วนประกอบของกระบวนการที่แตกต่างระหว่าง CMMI® for DEV V2.0 และ CMMI® for DEV V1.3 สามารถประยุกต์ความรู้ด้าน CMMI® ปรับใช้ในการสร้างการปรับปรุงกระบวนการอย่างมีคุณภาพขององค์กร และสามารถปรับปรุงและเตรียมพร้อมการประเมิน CMMI® for DEV V2.0 ในอนาคต

After work Build Up Skills: Manual Testing to Automation Testing

เวิร์คชอปหลังเลิกงาน ที่ชวนมาร่วมปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เดิม พร้อมสร้างทีมทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ที่สามารถเอารูปแบบ กระบวนการ และความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับโปรเจคได้ทันทีแบบไม่ต้องรอตกผลึก พร้อมทีมพี่เลี้ยงที่จะช่วยแนะแนว และแนะนำตลอดหลักสูตร

Our Specialist

Software Quality Management Excellence Promotion Program

Dr. Chayakorn Piyabunditkul

ผู้ประเมินมาตรฐาน CMMI® (Certified SCAMPI Lead Appraiser)

Prathan Dansakulcharoenkit

Agile Coach / ScrumMaster / Agile Practitioner / Business Development

Somkiat Puisungnoen

Software Engineering / Software Practitioner / Agile Practitioner and Technical / Software Analyst / Software developer

Contact Us

Software Quality Management Excellence Promotion Program

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
งานปรึกษาด้านไอที เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
โทร : 02-583-9992 ต่อ 1431 - 1433 อีเมล์ : ita@swpark.or.th

Copyright © SQUAE : SOFTWARE PARK THAILAND