โครงการพัฒนาบุคลากรวิศวกรรมซอฟต์แวร์สู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อย่างมีคุณภาพ ด้วยหลักสูตรอบรมและเวิร์คชอป ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญทีมีประสบการณ์ ร่วมเป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาโครงการ พบกับหลักสูตรอบรมและเวิร์คชอป สู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ได้ตลอดปีดังนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.swpark.or.th/squae )

squae fw2
After work Build Up : Software Testing Team for Fast Paced Projects รุ่น 2 HOT!
[ วันที่อบรม 2 กรกฏาคม - 8 สิงหาคม 2561 ]
เวิร์คชอปหลังเลิกงาน (ทุกวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 18.00 น. - 20.00 น. รวมจำนวน 12 ครั้ง / 24 ชั่วโมง) ที่ชวนมาร่วมปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เดิม พร้อมสร้างทีมทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ที่สามารถเอารูปแบบ กระบวนการ และความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับโปรเจคได้ทันทีแบบไม่ต้องรอตกผลึก พร้อมทีมพี่เลี้ยงที่จะช่วยแนะแนว และแนะนำตลอดหลักสูตร
squae fw2
ATDD with Robot Framework COOL!
[ วันที่อบรม 19-20 กรกฎาคม 2561 ]
หลักสูตรเหนือระดับ กระชับเวลาการทดสอบซอฟต์แวรด้วย Robot Framework ที่จะทำให้ Acceptance Testing และ ATDD (Acceptance Test-Driven Development) เป็นเรื่องง่าย ใช้เวลาน้อยยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปาก
squae fw2
Advance Robot Framework with Python
[ วันที่อบรม 28-29 มิถุนายน 2561 ]
เรียนรู้โครงสร้างการทำงานภายในของ Robot Framework เพื่อให้รู้และเข้าใจการทำงาน จากนั้นจึงทำการสร้าง extension หรือ library ของ Robotframework ด้วยภาษา Python
squae fw2
Continuous Integration and Delivery with Jenkins COOL!
[ วันที่อบรม 13-14 กันยายน 2561 ]
หลักสูตรเพิ่มคุณภาพและความเร็วในการส่งมอบ Software ที่พัฒนาทั้งเรื่องขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ source code ไปจนถึงการติดตั้ง Software เช่น การจัดการ source code ที่ดี การตรวจสอบและวิเคราะห์ source code การ build/compile/package การทดสอบในระดับต่าง ๆ เช่น Unit test, Integration test, Acceptance test และ End-to-End test การติดตั้งระบบงาน เป็นต้น
squae fw2
Effective Android Testing for Mobile Developers/Testers
[ วันที่อบรม 14-15 มิถุนายน 2561 ]
หลักสูตรพัฒนา Automation Testing สำหรับทดสอบ Android application ตั้งแต่ Unit test, Integration test และ UI test รวมทั้งให้ความรู้ว่า เมื่อใดควรทดสอบและทำไมถึงต้องทำการทดสอบก่อนที่จะลงมือพัฒนาชุดทดสอบ Automation Testing ด้วยการทำเวิร์คชอปเพื่อทำให้เห็นและเข้าใจขั้นตอนพัฒนา Android App ด้วยการนำเอาการทดสอบเข้ามาร่วมด้วย
squae fw2
Principle Software Engineering Disciplines HOT!
[ วันที่อบรม 19-20 มิถุนายน 2561 ]
This course is designed for participants to understand the Software Engineering Disciplines and are able to apply the approaches to building applications not only within calculated time and budget, but also with high quality, more affordable and maintainable.
squae fw2
Quality Assurance Frameworks for Process and Product Management HOT!
[ วันที่อบรม 26-27 มิถุนายน 2561 ]
This workshop is not a theory class, but an interactive discussion and accomplishes experiential learning through discussions, presentations, and case studies based on best practices, following the five simple steps in an iterative manner (Deming’s Plan, Do, Check, Act cycle) and perhaps moving towards CMMI requirements and readiness.
squae fw2
Project Management in Practical Application Workshop HOT!
[ วันที่อบรม 3-4 กรกฎาคม 2561 ]
The 3-day workshop will equip participants with essential project management skills from requirement management to quality management of the software application to ensure the delivery of the product that satisfy customer’s requirements and needs.
squae fw2
Strategic EA for Management
[ วันที่อบรม 15 มิถุนายน 2561 ]
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการที่ชวนคุณมาวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ในการเอาไอทีเข้ามาปรับประยุกต์ใช้ในองค์กรที่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมายองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
squae fw2
Practical Enterprise Architecture from Concept to Implementation
[ วันที่อบรม 19-20 มิถุนายน 2561 ]
หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้ด้านการทำ Enterprise Architecture ที่สามารถนำข้อปฏิบัติ และ Template แบบฟอร์มต่างๆ ได้แก่ Business Operating Model, Business Process Management, Enterprise Repository, Logical Configuration Model, Enterprise Data Quality, Strategic Road ที่ได้ถูกใช้จริงในกรณีศึกษาการจัดทำ IT Platform Architecture และ ICT Master Plan ที่ใช้งานได้จริงกลับไปปฎิบัติ ให้เกิดผลลัพท์ได้อย่างรวดเร็ว และยั่งยืน
squae fw2
Core Big Data and Hadoop Hands-On Workshop
[ วันที่อบรม 18 พฤภาคม 2561 ]
การนำ Big Data ไปใช้ในองค์กรไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงส่วนประกอบที่สำคัญของ Big Data ตัวอย่างการนำไปใช้ในงานจริง การลงมือปฎิบัติจริงจังรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการนำ Big Data เข้ามาใช้ในองค์กร ผู้บรรยายจะให้มีการแบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริง