Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Training Schedule

ให้บริการพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมไอที
ด้านการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรไอที
ทั้งในระดับมืออาชีพและระดับองค์กร

Software Process Improvement

บริการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
เพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพของบริษัทไอที
สู่เป้าหมายความเป็นเลิศทางธุรกิจ

Business Matching

ให้บริการจับคู่ธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการ
เพื่อขยายโอกาสและต่อยอดช่องทาง
ทางธุรกิจให้เติบโต

Upcomming Courses & Registrations

Software Park Training Course & Seminar Event

Training Room Rental

Software park Thailand
บริการห้องอบรมประชุมสัมมนา หลายขนาดอุปกรณ์ครบครัน
สนใจติดต่อ : 02-564-7000 ต่อ 81411-81412 Email : fms@swpark.or.th

Seminar Room

Seminar Room for Rental
400 THB
/ Person / Day
Registeration Area
15-100 Person
Internet / WIFI Service
Cafeteria Service
Lunch / 2 Coffee Break
Sound System
Projector / LCD
Visualizer

Training Room

Computer Taining Room for Rental
POPULAR
700 THB
/ Person / Day
computer & Notebook
15-100 person
Internet/WIFI Service
Lunch / 2 Snack break
Sound System
Projector/LCD
Whitebord
Visualizer

Auditorium Room

for Seminar & Training
430 THB
/ Person / Day
Luxury auditorium
160-285 comfortable sets
3 detached screen,
Dolby surround audio systems
Fantastic lifhting systems
A standard control room
Lunch / 2 Snack break

News

Software Park Thailand News & Activities

Solfware Park Newsletter Vol.9/2019
Solfware Park Newsletter Vol.8/2019
Smart Industry Vol.35/2019
สู่นวัตกรรมไฟฟ้า
ในปี 2567

กิจกรรมต่างๆ ในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

ภาพกิจกรรมต่างๆ ของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย อาทิ หลักสูตรอบรมสัมมนา การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ กิจกรรมส่งเสริม SME
โครงการสนับสนุน Innovation ในธุรกิจ Start Up กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมผู้เช่าภายในเขตอุตสาหกรรมฯ
และโครงการสนับสนุนด้านมาตรฐานสากล
การอบรมหลักสูตร CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP+)
พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมไอที

การอบรมหลักสูตร CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP+)

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย(Software Park Thailand) ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จัดโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ด้วยมาตรฐานในระดับสากล 

Software Quality Management Excellence Promotion Program
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์

Software Quality Management Excellence Promotion Program

โครงการพัฒนาบุคลากรวิศวกรรมซอฟต์แวร์สู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ด้วยหลักสูตรอบรมและเวิร์คชอป ที่มุ่งเน้นให้สามารถไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน การเรียนรู้จากประสบการณ์โดยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ การเรียนรู้จากโจทย์ธุรกิจผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์จริง โดยในทุกๆหลักสูตรมีรูปแบบการเรียน การสอนที่ให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วม ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสร้างความคุ้นเคยและเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AI INNOVATION JUMPSTART
โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์

AI INNOVATION JUMPSTART

การฝึกทักษะนักพัฒนา ผู้ประกอบการเทคโนโลยี อาจารย์ นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ ให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ต้นแบบเพื่อออกสู่เชิงพาณิชย์ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำให้ต้นแบบดังกล่าว พัฒนาต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถใช้งานได้จริงในอนาคต ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันตามนโยบายของประเทศข้างต้น

Top 10 Technology & Cyber Security Trends 2020
กิจกรรมสัมมนา

Top 10 Technology & Cyber Security Trends 2020

เวทีสัมมนา เรื่อง “Top 10 Technology & Cyber Security Trends 2020” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากประสบการณ์และหลากหลายส่วนงาน มาแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับผู้ร่วมงานในครั้งนี้

โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI®
CMMI® Project

โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI®

มีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และการบริการด้านซอฟต์แวร์ผ่านการรับรองมาตรฐาน CMMI® เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาและการบริการให้มีคุณภาพ โดยโครงการฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนแก่ผู้ประกอบการในการปรับปรุงกระบวนการและประเมินขอการรับรองมาตรฐาน CMMI®