ผลการคัดเลือก


ปิดรับสมัครแล้ว


กำลังดำเนินโครงการอยู่ในกิจกรรม ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 28 มกราคม 2564
เวลา 9.00 น.

ทางโครงการฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในกิจกรรมต่างๆของโครงการ

โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ

โครงการนี้เหมาะกับใคร

AI INNOVATION JUMPSTART?

งานส่งเสริมเทคโนโลยี เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี มีภารกิจหลักคือสร้างเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้บุคคลากรในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (Automation Robotics and Intelligent System: ARI) เพื่อให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม โดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในด้านเทคโนโลยีต่างๆ อีกทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้สามารถออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต โดยจะสามารถพัฒนาไปเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ งานส่งเสริมเทคโนโลยีจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายตามที่กล่าวมาผ่านการจัดสัมมนา ฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และการจัดโครงการต่างๆ โดยมีพันธมิตรเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน

จึงได้ดำเนิน “โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ” หรือ “AI Innovation JumpStart” เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับนักพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกร และผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริง ด้านการสร้างผลงานนวัตกรรม ARI ต้นแบบเพื่อใช้ได้จริงเชิงพาณิชย์ในอนาคต ผู้เข้าร่วมโครงการต้องสร้างผลงานนวัตกรรมที่เป็นที่ต้องการของตลาด จะได้รับการอบรมทั้งด้านเทคนิคและธุรกิจที่จำเป็น สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการเชิงพาณิชย์ เช่น การอบรมการบริหารโครงการสร้างนวัตกรรม การออกแบบ Design Thinking, Lean Startup, Lean Canvas ฯลฯ อีกทั้ง รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งทางเทคนิคและธุรกิจ และการให้ทุนสนับสนุนต้นแบบ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนานักพัฒนาเทคโนโลยี หรือ นวัตกรให้รองรับความต้องการด้านบุคคลากรตามนโยบาย EECi ที่ต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านหุ่นยนต์ซึ่งเป็น New S-Curve ของประเทศ
 • เพื่อมุ่งหวังให้นักพัฒนาเทคโนโลยี หรือ นวัตกรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี ARI ยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 ในอนาคต
 • เพื่อพัฒนานักพัฒนาเทคโนโลยี หรือ นวัตกรให้มีทักษะในการสร้างนวัตกรรม ARI ต้นแบบเพื่อใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์และสามารถเติบโตไปเป็นวิสาหกิจใหม่ได้ในอนาคต
 • เพื่อสร้างนวัตกรรมต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยี ARI ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และสามารถขยายผลให้สามารถใช้งานได้จริงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 ในอนาคต

โครงการนี้เหมาะสำหรับ

นักพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกร ผู้ประกอบการเทคโนโลยี อาจารย์ นิสิต นักศึกษา มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงด้านการสร้างผลงานนวัตกรรม ARI ต้นแบบเพื่อใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ในอนาคต

AI FOCUSING AREA อุตสาหกรรมเป้าหมาย

• Smart Agriculture นวัตกรรม ARI เพื่อการเกษตร เช่น Precision Farming, Smart Farming, Agriculture Drone & Robot, Data Science for Agriculture, ฯลฯ

• Smart Manufacturing นวัตกรรม ARI เพื่อการผลิตและ Logistics เช่น Industry 4.0, Warehouse management, Robotics, Smart Transportation, ฯลฯ

• Smart Livingนวัตกรรม ARI เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เช่น เพื่อผู้สูงอายุ ผู้ป่วย การแพทย์ การเดินทาง การท่องเที่ยว สุขภาพ ฯลฯ

ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน

พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

• ผู้สมัครควรมีจำนวนสมาชิกในทีมพัฒนาผลงาน จำนวน 2- 4 คนต่อทีม โดยสมาชิกในทีมต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาชิ้นงานเทคโนโลยี ARI ได้ และมี DATA พร้อม
มีผู้ซื้อ ผู้ใช้งาน หรือลูกค้าที่รอจะนำนวัตกรรมไปใช้งานจริงเมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์ ที่ทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาทในปีแรก (มูลค่าจากรายได้หรือการลงทุนหรือการลดต้นทุน)
• ผู้สมัครสามารถพัฒนาผลงานเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และสามารถเผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณชนได้
• ผู้สมัครมีความรับผิดชอบ ความตั้งใจ และมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมโครงการ สามารถพัฒนาผลงาน และนำเสนอผลงานตามเงื่อนไข กติกา และระยะเวลาที่กำหนดได้

การคัดเลือก

• รับสมัครบนเว็บไซต์และส่งข้อเสนอโครงการที่ http://swpark.or.th/index.php/aijumpstart/
• ผู้เข้าร่วมโครงการส่งข้อเสนอโครงการซึ่งประกอบด้วย
     • หลักการและเหตุผล
     • รายละเอียดนวัตกรรม
     • รายละเอียดเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
     • กลุ่มเป้าหมายผู้รอใช้งาน ผู้ซื้อหรือลูกค้า
     • แผนธุรกิจในรูปแบบย่อ เช่น Business Canvas หรือ Lean Canvas
     • รายละเอียดผู้รอใช้งาน ผู้ซื้อหรือลูกค้าที่จะใช้งานเมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์ หากมีหลักฐาน เช่น ใบเสนอราคา หนังสือแสดงเจตจำนง รายชื่อลูกค้าพร้อม email (ในกรณีเป็นลูกค้ารายย่อย) หรือสิ่งอื่นสิ่งใดที่เป็นเครื่องยืนยันว่าจะมีผู้ใช้งานแน่นอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     • แผนการดำเนินงาน งบประมาณ รายละเอียดค่าใช้จ่ายพร้อมแผนการเบิกจ่าย
     • คาดการณ์ผลกระทบ (impact)ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและวิธีการวัดผล เช่น มูลค่าการซื้อขาย มูลค่าการลงทุนของกลุ่มเป้าหมาย มูลค่าการลดค่าใช้จ่าย รายได้ของกลุ่มเป้าหมาย
     • รายละเอียดผลงานและประสบการณ์ที่ผ่านมาของสมาชิกในทีม ฯลฯ
     • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชี สำเนาบัตรนักศึกษา (ถ้ามี)

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

• ประสบการณ์จากลงมือปฏิบัติจริงรวมทั้งได้รับอบรมด้านเทคนิคและธุรกิจ
• การรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งด้านธุรกิจและด้านเทคนิค
• การใช้พื้นที่สำนักงานและห้องประชุม
• ทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์มูลค่าไม่เกินทีมละ 100,000* บาท ไม่เกิน 20* ทุน
• ประกาศนียบัตรพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับทีมที่พัฒนาผลงานเสร็จสิ้นตามแผน
• ช่องทางและเครือข่ายการดำเนินธุรกิจ

*ทุนสนับสนุนฯ นี้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% และค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน โดยทุนดังกล่าวจะแบ่งจ่ายเป็นงวดและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หากไม่มีผลงานที่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข คณะกรรมการพิจารณาสงวนสิทธ์ไม่พิจารณาให้ทุนหรือยกเลิกทุนได้ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จำนวนทุนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

• สร้างบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม ARI ตามนโยบาย EECi ของประเทศ
• ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์โดยใช้เทคโนโลยี ARI เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 ในอนาคต
• เกิดนวัตกรรมต้นแบบเชิงพาณิชย์ที่สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการได้จริงในอนาคต

ขั้นตอนและวิธีการพิจารณาทุนสนับสนุน
ของโครงการ AI Innovation Jumpstart

1. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์โครงการ

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการ และลงนามในข้อตกลงของโครงการ

3. คณะกรรมการวินิจฉัยแผนงาน และเห็นชอบให้เริ่มต้นโครงการ
(ในกรณี ไม่เห็นชอบ ต้องนำแผนงานกลับไปแก้ไข พัฒนา ปรับปรุงเพื่อเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยต่อไป)

4. เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ออกหนังสือเริ่มต้นโครงการ
(ผู้ผ่านการคัดเลือกจะเปลี่ยนสถานะเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ)

5. ผู้เข้าร่วมโครงการเริ่มดำเนินงานตามแผนงานและรายงานความก้าวหน้า ตามที่โครงการนัดหมาย

6. ผู้เข้าร่วมโครงการรายงานความก้าวหน้า และเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ

7. คณะกรรมการวินิจฉัยผลงาน และเห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินสนับสนุน
(ในกรณี ไม่เห็นชอบ  ต้องนำผลงานกลับไปแก้ไข พัฒนา ปรับปรุงเพื่อเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยต่อไป)

8. ทางเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยจะดำเนินการเบิกเงินสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

ปฏิทินกิจกรรม

(พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564)

โดยผู้เข้าร่วมการต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2 พ.ย. – 21 ธ.ค 2563

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

โดย (1) รับสมัครผ่านเว็บไซต์ และ (2) ต้องส่งข้อเสนอโครงการภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้มีสมาชิกได้ 2-4 คน และสามารถพัฒนาเทคโนโลยี ARI ที่เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้

กิจกรรมคัดเลือก

 • ส่วนกลาง (กรุงเทพและภาคตะวันออก)
  /Central & EEC:
  5-7 ม.ค. 2564
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  /Northeast: 
  11-12 ม.ค. 2564
 • ภาคเหนือ/North: 27 ม.ค. 2564

ผู้สมัครนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา
(เมื่อสมัคร และได้รับการติดต่อแล้ว กรุณาสำรองเวลาเพื่อเข้าร่วมสัมภาษณ์ต่อไป)

28 ม.ค. 2564

ประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศผลทีมผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 20 ทุน* (ส่วนกลาง 10 ทุน, ภาคเหนือ 5 ทุนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ทุน) ทุนละ 100,000 บาท (เป็นไปตามที่เงื่อนไขที่โครงการกำหนด) โดยทั้ง 20 ทีม จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมบูธแคมป์ 3 วัน 2 คืน เพื่ออบรมเข้มข้น (BootCamp) ความรู้ทางเทคนิคและธุรกิจ

*จำนวนทุนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

19-21 ก.พ. 2564

กิจกรรม BootCamp*

กิจกรรมบูธแคมป์ 3 วัน 2 คืน เป็นอบรมการเชิงปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้น ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ลงมือปฏิบัติจริงด้านการสร้างผลงานต้นแบบนวัตกรรม ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ ที่เป็นที่ต้องการของตลาด ด้วยการอบรมทั้งด้านเทคนิคและธุรกิจที่จำเป็น เช่น โมเดลธุรกิจ Lean Canvas และ/หรือ Design Thinking โดยโครงการสนับสนุนที่พัก อาหาร 3 มื้อ และอาหารว่างตลอดกิจกรรม

*ทีมจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางโครงการฯ จะเบิกค่าเดินทางให้ไม่เกินคนละ 3,000 บาท ทีมละไม่เกิน 4 คน เพื่อเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp

1 ก.พ. – 30 ส.ค. 2564

กิจกรรมการพัฒนาผลงานและการให้คำปรึกษา

ช่วงเวลาการพัฒนาผลงาน พร้อมทดสอบและนำไปใช้จริง โดยจะต้องรายงานผลแบบรายเดือน (Monthly Progress Report) เพื่อให้โครงการสามารถรับรู้รับทราบความก้าวหน้าของผลงาน และเบิกเงินสนับสนุนตามงวดงานได้ ดังนี้

 • งวดที่1 จำนวน 20,000 บาท เสร็จสิ้น กิจกรรม Boot Camp
 • งวดที่2 จำนวน 20,000 บาท นำเสนอ System Design
 • งวดที่3 จำนวน 30,000 บาท นำเสนอ MVP และ Feebback จากลูกค้าได้
 • งวดที่4 จำนวน 30,000 บาท เสร็จสิ้นกิจกรรม Demo Day

16 ส.ค. 2564

กิจกรรม Pitch like a Pro

เป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงาน โดยอบรมจากวิทยากรมืออาชีพ

*ทีมจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางโครงการฯ จะเบิกค่าเดินทางให้ไม่เกินคนละ 3,000 บาท ทีมละไม่เกิน 4 คน เพื่อเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม Pitch like a Pro และ Demo Day

17 ส.ค. 2564

กิจกรรมนำเสนอผลงาน (DemoDay)
และมอบทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

นำเสนอผลงานต้นแบบนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์
และระบบอัจริยะสาธารณะต่อนักลงทุน สื่อมวลชน
และผู้สนใจ พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ

ดำเนินโครงการโดย

 • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • เขตนวัตกรรม ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
 • ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
 • เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริหารโครงการโดย

 • คุณจิราวรรณ บุญโพธิ์
  02-583-9992 ต่อ 1442
  jirawan@swpark.or.th
  งานส่งเสริมเทคโนโลยี
  เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

FAQ

ต้องหาแล้วหล่ะค่ะ เพราะถ้าไม่มีลูกค้า แสดงว่า AI ของคุณจะไม่สามารถนำไปใช้งานในเชิงธุรกิจได้

 

B2B ย่อมาจาก Business-to-Business ความหมายก็คือ Business ของคุณ (B ตัวแรก) นั้นทำธุรกิจโดยขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้าองค์กร ไม่ใช่คนธรรมดา ส่วน B2C มาจากคำว่า Business-to-Consumer หมายถึงธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าที่เป็นผู้บริโภค/คนธรรมดาทั่วไป

 

ทีมจากตจว. ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ทางโครงการฯ จะเบิกค่าเดินทางให้ไม่เกินคนละ 3,000 บาท ทีมละไม่เกิน 4 คน เพื่อเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม เช่น Boot Camp, Pitch like a Pro และ Demo Day เป็นต้น

สมัครได้ ขอให้โทรมาสอบถามรายละเอียดก่อน  ^_^

ส่วนกลาง (Central/EEC)

คุณภัทราพร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ภาคเหนือ (North)

คุณสุพรรณี วงศ์ปัญญาดี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast)

คุณนารีวรรณ อภิโชติธนกุล

ศูนย์วิทยาการและวิศวกรรมข้อมูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น