ประกาศผลการคัดเลือกทีมที่ได้รับทุน 100,000 บาท
โครงการ AI Innovation JumpStart ปี2564

ชื่อทีม ชื่อผลงาน หมายเหตุ

1. AIA

ปลูกผักอัจฉริยะระบบปิดแอโรโพนิกส์ (Artificial Intelligence Aeroponics) 

Central/EEC

2. AIT Durio

เครื่องคัดแยกคุณภาพทุเรียน

Central/EEC

3. iCube Seed

Predictive Manufactoring System

Central/EEC

4. MetaSmart Co.,Ltd

Machine Learning EA ระบบ (เทรดอัตโนมัติระดับสูง)

Central/EEC

5. NS-AI Pharma

OPD DISPENSING VERIFICATION (ระบบตรวจสอบความถูกต้องของยา)

Central/EEC

6. Quanta

Brand CI

Central/EEC

7. ROBONAVS

หุ่นยนต์ทำความสะอาดอัตโนมัติชนิดภายนอกอาคาร

Central/EEC

8. Thai Workforce

Products Visual Inspection Autonomous V.2

Central/EEC

9. ThaiHand A.I.

ระบบปลูกพืชผักแบบอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการผลิตพืชผักชนิดความแม่นยำสูงในระบบโรงเรือนปิด

Central/EEC

10. ZEEN+

Mobile application for FMCG sales solution

Central/EEC

11. TH-AI-Farmers

TH-AI-Microclimate

Central/EEC

12. QG/GS

ระบบตรวจเช็คพื้นที่ฆ่าเชื้อ QG

Central/EEC

13. AI Dino

ระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติภาษาไทย (Chatbot) ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

Northeast

14. DAT (Q-AI Robot)

Quadrupted AI Robot

Northeast

15. I-Mango

ระบบเพิ่มความสามารถการคัดแยกมะม่วงเพื่อการส่งออก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

Northeast

16. iTi Team

ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสำหรับฟาร์มสุกรอัตโนมัติ

Northeast

17. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

YRU, Betong Chicken Specie Smart Farm

Northeast

18. Behind

Intersec

North

19. EasyKids Robotics

Alphabet Service Robot

North

20. ท่าเหนืออิเล็กทรอนิกส์

Take Care System (อุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยอัตโนมัติ)

North

21. อินโนเอดจ์ โกโก

iPainA2D: e-MedicalDispenser (อุปกรณ์อัจฉริยะในการจัดการจ่ายยาในกลุ่มยาบรรเทาปวด)

North

22. อิเล็กฯ เทคโนอุตรดิตถ์

Anti Covid-19

North 

*เรียงลำดับตามรายชื่อทีมและภูมิภาคเท่านั้น