Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
0 student
 • Training Date : 22– 23 August 2022                                                                                                     
 • วิธีการฝึกอบรม:
  รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM โดยการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีและหลักการ กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและการฝึกประยุกต์ความรู้จากการฝึกอบรม (ตามความเหมาะสม)
 • แนวทางที่ใช้ในการอบรม:
  แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้: ทฤษฎี 40 และ ปฏิบัติ 60

  • การบรรยาย ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม
  • กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”
  • ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น
  • การเสวนาตีความ วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่มหรือ Group Coaching ด้วยวิธีการถามตอบและค้นหาคําตอบร่วมกันระหว่างวิทยากรและผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการตั้งคําถาม และหาคําตอบและรู้คิดด้วยตนเองสามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิค และเครื่องมือไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของตนเอง และนําไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ

 • Time : 12 Hour(s)
 • Days : 2 Day(s)
 • Duration : 09:00 – 16:00
 • Fee : 7,000 THB (Excluded Vat 7%)
 • Language : Thai
 • Instructor :
  • Mr.Kraikiti Dibakanaka
  • Asst. Prof. Dr.Rathavoot Ruthankoon
 • Objectives :
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ Agile Framework and Methodology สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ สิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานต้องพบเมื่อการทำงานปรับเปลี่ยนเป็นแบบ Agile และให้เข้าใจ ถึงกรอบความคิด หรือ Mindset ที่ควรต้องปรับเปลี่ยนสำหรับการทำงานด้วยรูปแบบ Agile
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการทำงานด้านยุทธศาสตร์องค์กรครบวงจร
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจลักษณะองค์กรที่มีการทำงานแบบ Agile
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและสามารถออกแบบยุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนองค์กรเมื่อบริบทเปลี่ยนไปเป็น Agile Organization
  5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนองค์กรโดยมองจากรอบด้านทั้งจากลูกค้าและภายในองค์กรเอง เข้าใจวิธีการในการสร้างการปรับเปลี่ยน และสามารถร่างแผน Agile Transformation ให้เหมาะกับบริบทขององค์กรตนเองได้
 • Who Should Attend :
  • ผู้บริหารระดับสูง
  • ผู้จัดการ
  • หัวหน้างาน
  • ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง
 • Benefits & Workshop ที่ใช้ :
  • Workshop: “Futuristic Thinking and Scenarios Analysis for Agile Framework” เป็นการวิเคราะห์สิ่งที่ธุรกิจประเภทต่างๆ จะต้องเผชิญและปรับตัว และความเป็นไปได้ในการปรับสู่ Agile
  • Workshop: “Agile Mindset Build-up” รู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดทีมงาน และการสร้าง Mindset ของพนักงานให้พร้อมเพื่อการทำงานแบบ Agile ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และยืดหยุ่นอยู่เสมอ
 • Course Outline :
  • วันที่ 1: แนวความคิดของ Agile กับธุรกิจและอุตสาหกรรม Agile Concept and Business Mindset
   • อะไรคือแนวคิดการบริหารงานแบบ Agile Concept Framework and Process ความเข้าใจที่ครบถ้วนในเรื่อง Agile
   • ความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile และ Waterfall
   • ความเข้าใจรูปแบบธุรกิจประเภทต่างๆ
   • การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อการเปลี่ยนแปลง
   • สิ่งที่ผู้บริหารองค์กรต้องปรับเมื่อถูกกดดันจากสภาพแวดล้อมภายนอก
   • สิ่งที่พนักงานต้องพบเจอเมื่อองค์กรเกิดการปรับเปลี่ยน
   • การบริหารงานขององค์กรยุคใหม่ ที่นํา “Agile” เข้ามาใช้ในการทำงาน การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจในปัจจุบัน
   • 5 Forces / Business Canvas
   • Workshop: “Futuristic Thinking and Scenarios Analysis for Agile Framework” เป็นกาวิเคราะห์สิ่งที่ธุรกิจประเภทต่างๆ จะต้องเผชิญและปรับตัว และความเป็นไปได้ในการปรับสู่ Agile
  • วันที่ 2: การค้นหาข้อมูล Effective Data Searching
   • บทบาทการทำงานที่เปลี่ยนไปของ Manager และเพื่อนร่วมงานทุกระดับเมื่อนํา Agile มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
   • ทัศนคติที่จําเป็นของการทำงานแบบ Agile
   • Collaborative Mindset ความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
   • การสร้าง Teamwork ในสภาพแวดล้อม Agile
   • หลักการดึงจุดแข็งของตนเองและทีมงานมาใช้ให่เกิดประโยชน์นํามาสู่การทำงานที่ลงตัว
   • การสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานเพื่อ Agile
   • Growth Mindset/ Resilience Mindset/Grit Mindset กรอบความคิดร่วมสมัยที่ควรต้องมีเพื่อเผชิญหน้ากับการทำงานที่ไม่แน่นอนแบบ Agile
   • Workshop: “Agile Mindset Build-up” รู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดทีมงาน และ การสร้าง Mindset ของพนักงานให้พร้อมเพื่อการทำงานแบบ Agile ที่ต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่นอยู่เสมอ
 • Payment Condition :
  • Payment can be made by:
   1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
   2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

2.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
Saving Account Number: 080-0-00001-0
Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

2.2 ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
Saving Account Number: 152-1-32668-1
Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • Notes:
   • Withholding tax (3%) is exempt.
   • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
   • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.
 • Contact Person : For more information, contact our course coordinator on:
  • Name: Miss Kotchaphan Aokdeelert
  • Tel: +66-2583-9992 Ext. 1425
  • Fax: +66-2583-2884
  • Email: kotchaphan.aokdeelert@nstda.or.th

   You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
7,000 ฿

Course Features

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Students 0
 • Assessments Yes