Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
0 student
Training Date : 27-30 April 2021

สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน

Time : 24 Hour(s)
Days : 4 Day(s)
Duration : 09:00 – 16:00
Fee : 13,000 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : Mr.Dendej Sawarnkatat
Objectives :
 • เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการพฒันาซอฟแวร์ในการประมวลผล(processing) และปัญญาวิเคราะห์(analytic) อภิข้อมูล (Big Data) สำหรับองค์กรธุรกิจ ดว้ยเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมซอฟแวร์(Software Architecture) สมัยใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม
 • เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาซอฟแวร์ด้าน Business Intelligence ที่มีการเข้าถึงและ ประมวลผล ข้อมูลมหาศาลที่มีลักษณะโครงสร้างไม่ตายตัว (Unstructured)
 • สร้างเสริมโอกาสความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับบุคคลที่สนใจ
 • ตอบสนองวิสัยทัศน์ของการพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจแห่งการสร้างสรรค์ (Creative Economy) ด้วยการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ และทักษะระดับอาชีพจำนวนมากเพื่อรองรับ การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศของประเทศ
Who Should Attend :
 • นักบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการโครงการด้านซอฟแวร์
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) นักวิจัย นักวิเคราะห์ข้อมูล นักสถิติ
 • นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ วิศวกรซอฟแวร์

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • ทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา Java และ Python
Benefits :
 • สามารถพฒันา Big Data Application โดยใช้เครื่องมือ กระบวนการพฒันา และเทคโนโลยีสมัยใหม่คือApache Spark ที่นำไปใช้ทำปัญญาวิเคราะห์ (Analytic) หรือใช้งานร่วมกับ Business Intelligence เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ เช่น แนวทางการลดต้นทุนและหรือการกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและมีดัชนีชี้วัดที่ชัดเจน
 • มีทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติระดับดีเลิศ (Best practices) อันเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
Course Outline : วันที่ 1

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอภิข้อมูล (Big Data) วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scienc) และจักรกลเรียนรู้ (Machine Learning)
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Apache Hadoop และ Hadoop File System (HDFS)
 • การเขียนและอ่านข้อมูลสำหรับ HDFS ด้วยภาษา Java
 • การประมวลผลอภิข้อมูลด้วยกระบวนการ MapReduce
 • การเขียนโปรแกรม MapReduce ด้วยภาษา Java เบื้องต้น

 

วันที่ 2

 • การกำหนดข้อมูล  Input/Output
 • การใช้งาน MapReduce ระดับสูง

 

วันที่ 3

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปัญญาวิเคราะห์ความเร็วสูง (High speed Analytics) ชนิด Apache Spark
 • การติดตั้งและใช้งานและเครื่องมือที่จำเป็น
  • สถาปัตยกรรมของ Apache Spark
  • ขั้นตอนการดำเนินงาน (Workflow) ขั้นพื้นฐาน
 • หลักการเขียนโปรแกรมสำหรับ Apache Spark ด้วยภาษา Python เบื้องต้น
 • การใช้งาน Apache Spark ด้วยคำสั่ง DataFrame
  • การกำหนดช่วงงาน (Session)
  • การใช้งานข้อมูลชนิด DataFrame
  • คำสั่งการปฎิบัติการ (Operation) สำหรับ DataFrame

 

วันที่ 4

 • การพฒันาระบบการเรียนรู้จักรกล (Machine Learning) ด้วย Apache Spark
  • ความรู้พื้นฐานและกระบวนวิธี (Algorithm) ที่แพร่หลายและควรทราบ
  • กระบวนการเรียนรู้ (Learning ) และการสร้างแบบจำลองสำหรับการทำนาย (Predictive Modeling)
  • การประเมินผล (Evaluation ) ของแบบจำลอง
 • การพัฒนาแบบจำลองเพื่อการทำนายโดยการจำแนกชนิด (Classification)
 • การทำนายโดยการแบ่งกลุ่ม (Clustering)
Payment Condition : Payment can be made by:

1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “Software Park Thailand #2” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

2.1 Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch
Saving Account Number: 324-2-56262-0
Account Name: Software Park Thailand#2

2.2 Krungsri Bank, Chaengwattana (Software Park) Branch
Saving Account Number: 329-1-34850-3
Account Name: Software Park Thailand#2

Notes:

– Withholding tax (3%) is exempt.
– Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
– Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person : For more information, contact our course coordinator on:

Ms. Patsorn Pornthip

Tel: +66-2583-9992 Ext. 1422

Fax: +66-2583-2884

Email:patsorn@swpark.or.th , ttd@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
13,000 ฿

Course Features

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Students 0
 • Assessments Yes