Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
1 student
Online Training : 1-9 September 2022                                                                                                                                                                      

กำหนดอบรมวันที่ 1-2, 7-9 กันยายน 2565
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค
พิเศษ!!! ลงทะเบียนเข้าอบรม 2 ท่าน/รอบการอบรม ค่าลงทะเบียนท่านละ 20,000 บาท (ราคายังไม่รวม Vat 7%)

Download => ข้อมูลหลักสูตรและ Agenda แต่ละวัน และ เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ คุณจันทิมา
โทร. 02-583-9992 ต่อ 1424 หรือ 086-721-3822 หรือ อีเมล juntima@swpark.or.th และ ttd@swpark.or.th

*** สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน ***

Time : 12 Hour(s)
Days : 5 Day(s)
Duration : 09:00 – 16:00
Fee : 20,000THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : Mr.Kraikiti Dibakanaka
Asst. Prof. Dr.Rathavoot Ruthankoon
Objectives :
Soft Skillathon for IT Tech Professional
(Business Mindset and Diversity Mindset)

กรอบความคิดทางธุรกิจและการคิดแก้ปัญหาตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ สำหรับบุคลากรสายเทคนิค IT

โดยความร่วมมือระหว่าง เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และ สถาบัน KCT Academy
ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม
 
      ทักษะหลักที่บุคลากรทางด้านสายงานเทคนิคไม่ว่าด้านใดจำเป็นต้องมีคือ “Hard Skill” คือ ทักษะด้านเทคนิคในสายงานของตนเอง เพื่อให้สามารถสร้างงานขึ้นมาได้ เช่น สายงานด้าน IT คือ ทักษะการเขียน Code (Coding) การวิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis) การออกแบบระบบ (System Design) เป็นต้น แต่ทักษะอีกด้านหนึ่งซึ่งสำคัญไม่แพ้กันคือ “ Soft Skill ”
 
     โดยทั่วไปองค์กรส่วนใหญ่เมื่อประกาศรับสมัครงานสายเทคนิค IT มักระบุว่าต้องการความสามารถทั้งทางด้าน Hard Skill และ Soft Skill ไปพร้อมกัน  แสดงให้เห็นว่าบุคคลกรที่มี Soft Skill เป็นที่ต้องการ แต่ส่วนใหญ่มักถูกมองข้ามจากบุคลากร สายเทคนิคที่ชอบจะพัฒนาตนเองด้านเทคนิค Hard Skill เท่านั้น
 
บุคลากรสายงาน IT ยุคใหม่ต้องมี Soft Skill
     Soft Skill หรือ อาจเรียกได้ว่าทักษะทางสังคมเป็นสิ่งที่บุคคลการสายงาน IT ยุคใหม่ควรจะต้องมี Cambell [1] และคณะได้ทำการศึกษาความต้องการ โปรแกรมเมอร์ นักออกแบบระบบ ผู้ทดสอบระบบและนักวิเคราะห์ระบบ ใน 4 ทวีป พบว่า Soft Skill มีความสำคัญอย่างมีนัยสำคัญ

 

Technical Skill และ Soft Skill ส่งผลถึงประสิทธิภาพในงาน Burnett (2003)[2]
ทีมงานวิชาการและวิทยากรของสถาบัน KCT Academy ได้ทำการศึกษาจากงานวิชาการ บทความจากหลายแห่ง จนกระทั่งสรุปได้ว่าหัวใจสำคัญ 3 ประการของ Soft skill ที่บุคลากรสาย IT ควรจะมี คือ ทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Skill), ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication Skill) และ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Decision Making and Problem Solving Skill) (B-C-D Soft skill set)

     ยิ่งไปกว่านั้นจากประสบการณ์ อันยาวนานของทีมวิชาการ KCT Academy เราพบว่าการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะแต่เพียงอย่างเดียวนั้นส่งผลได้ไม่เต็มที่ การทำให้บุคคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นนั้นรากฐานควรจะมาจากความคิดและความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรม เป็นเหตุผลที่ทำให้การฝึกอบรมมุ่งเน้นที่ “Mindset” ไปพร้อมกับ “Soft Skill Set”
[1] Faheem Ahmed, Luiz Fernando Capretz, Salah Bouktif, Piers Campbell (2013). Soft Skills and Software Development:
A Reflection from Software Industry. International Journal of Information Processing and Management (IJIPM). Volume4,
Number3, May 2013doi:10.4156/ijipm.vol4.issue3.17
[2] Robert P. Tett and Dawn D. Burnett, A Personality Trait-Based Interactionist Model of JobbPerformance, Journal of Applied Psychology,
vol. 88, no. 3, pp. 500–517, 2003.
ทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Skill)
Module 1 : Business Mindset “ทำให้ IT Professional คุยภาษาเดียวกับนักธุรกิจ”


Business Mindset for IT Professional
“เราทำให้ IT Professional คุยภาษาเดียวกับนักธุรกิจ”

       หัวใจของเนื้อหาส่วนนี้ คือ ทำให้บุคลากรทางสาย IT ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ องค์ประกอบของธุรกิจในภาพรวม มีหลักคิดวิสัยทัศน์ มีความสามารถคุยในภาษาเดียวกับนักธุรกิจได้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการออกแบบระบบต่อไป เครื่องมือที่ใช้เพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ อาทิเช่น หลักคิดเชิงอนาคต Futuristic Thinking, ผืนผ้าใบทางธุรกิจ, แบบจำลองการวิเคราะห์การเติบโตธุรกิจ Griener’s Growth Model เป็นต้น ผ่านการทำ Workshop และ Template ประกอบการสอน ที่เข้าใจได้ง่าย

ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication Skill)
Module 2: Collaborative Mindset หลักคิดเพื่อการสื่อสารและประสานงาน
ปัญหาที่สำคัญที่สุดของ IT Professional ก็คือ การพูดคุยและประสานงาน หน้าที่หลักอาทิเช่น ประสานงานกับลูกค้า
หลากหลาย,การรับข้อมูลจากลูกค้าเพื่อมาถ่ายทอดให้ทีมพัฒนา, การนำเสนอ Proposal ให้ผ่าน, นำเสนองาน, การติดต่อ
สื่อสาร, การประสานงานกับทีมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดนี้ควรจะเริ่มจากหลักคิดหรือ Mindset ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น
• Empathy Mindset หลักคิดเกี่ยวกับความเข้าใจลูกค้า พร้อมที่จะทำความเข้าใจแบบเจาะลึก เพื่อพัฒนาระบบให้ดีที่สุด
• Growth Mindset หลักคิดเพื่อความเติบโตและก้าวหน้า การมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเปลี่ยนตนเองในทางที่ดีขึ้น
• Resilience ความอดทนและการฟื้นฟู ไม่ย่อท้อ เมื่อเกิดการติดขัดในการทำงาน IT Professional จะมีความอดทน
        แล้วก้าวผ่าน หาทางออกที่ดี
• People Differences ความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
     หลังจากเข้าใจ Mindset ทั้ง 4 ทีมวิทยากรเฉพาะทางของ KCT จะนำเข้าสู่การพัฒนาทักษะการสื่อสารแบบมืออาชีพ
ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะ เพื่อพัฒนาสำหรับ IT Professional เท่านั้น
 Communication for Empathy การติดต่อสื่อสาร
• Empathy listening เทคนิคการฟังอย่างเจาะลึกเพื่อความเข้าใจลูกค้า ไม่ใช่เพียงจากคำพูด
• Empathy Questioning การตั้งคำถามอย่างถูกต้องเพื่อการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ การมีวิธีตั้งคำถามที่ดีและเข้าใจผู้พูด
       จะทำให้ได้คำตอบที่ตรงประเด็น และนำไปใช้พัฒนาระบบได้ตรงตามความต้องการ
Communication for Expression
• Speaking การพูดและการสนทนา สร้างบรรยากาศที่ดีทั้งกับลูกค้าและทีมงาน
• Presentation/Pitching การนำเสนองาน ให้ตรงตามเวลาและโดนใจผู้ฟัง
• Character Improvement บุคลิกภาพที่ดีจะทำให้การสื่อสารราบรื่นและดีขึ้นตามไปด้วย

ทักษะด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Decision Making and Problem Solving Skill)
Module 3: Diversity Mindset หลักการคิดเพื่อความหลากหลาย การปรับเปลี่ยน และความสร้างสรรค์สิ่งใหม่
           ความหลากหลาย การปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ความคิดสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับบุคลากรสาย IT ในปัจจุบัน ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสร้าง Adaptive Mindset Creative Mindset จะทำให้หลุดจากกรอบความคิดเดิมๆ หลังจากนั้น การแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด (Problem Solving) ทักษะการคิด (Thinking Skill) และทักษะการตัดสินใจ
(Decision Making Skill) ผ่านกรณีศึกษาและ Template ที่ง่ายต่อความเข้าใจ อาทิเช่น Causes-Effect Diagram และAHP Decision Model
 วัตถุประสงค์ของการอบรม
 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ องค์ประกอบของธุรกิจในภาพรวม หลักคิดของการเป็นผู้ประกอบการ วิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการกระบวนการสำคัญของธุรกิจ หลักสำคัญของธุรกิจแต่ละประเภท การวางทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท การเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของพนักงานเข้ากับเป้าหมายขององค์กร
 2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการวิเคราะห์ธุรกิจ การใช้โมเดลพื้นผ้าใบทางธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภาพในและภายนอก แนวความคิด Growth Model
 3. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเรื่องหลักคิดเพื่อความเข้าใจ Empathy Mindset หลักคิดเพื่อการเติบโต Growth Mindset การฟื้นฟู Resilience ความแตกต่างของบุคคล People Differences
 4. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเรื่องการติดต่อสื่อสาร การฟังอย่างเจาะลึกเพื่อความเข้าใจลูกค้า การตั้งคำถามอย่างหลากหลายเพื่อการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
 5. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเรื่องการพูดและการสนทนาที่มีประสิทธิภาพ การนำเสนองาน และการปรับปรุงบุคลิกภาพ
 6. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเรื่องหลักคิดที่หลากหลาย การปรับเปลี่ยนและความสร้างสรรค์ Diversity  Mindset, Adaptive Mindset, Creative Mindset
 7. ผู้อบรมมีความเข้าใจเรื่องการแก้ปัญหา (Problem Solving) การคิด (Thinking Skill) และการตัดสินใจ (Decision Making Skill)
Who Should Attend :
ผู้ที่ควรเข้ารับการฝึกอบรม 
    ผู้เกี่ยวข้องในระดับ IT Professional เช่น System Analysis, System Designer, Programmer, Software Developer, IT Coordinator เป็นต้น
Course Outline :
วิธีการฝึกอบรม
    บรรยาย, กรณีศึกษา, อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Workshop
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม
ระยะเวลาการฝึกอบรม : จำนวน 5 วัน หรือ จำนวน 30 ชั่วโมง
อบรมเวลา : 09.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค
หัวข้อการฝึกอบรม

วันที่ 1 : Tech-Business Entrepreneurship Mindset and Business Analysis Skill


Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา

1

9:00-10:30 น.
Tech-Business and Entrepreneurship Mindset & Visionary
• ความท้าทายของธุรกิจในภาพรวม
• หลักคิดของการเป็นผู้ประกอบการ
• หลักสำคัญของธุรกิจแต่ละประเภท
• Futuristic Thinking & Pentagon Model:
     หลักคิดเชิงอนาคต เพื่อการวางทิศทาง และวิสัยทัศน์และของบริษัท
• Business Model Canvas

2

10:45-12:00 น.
 Business Analysis Skill
   • วิเคราะห์ธุรกิจด้วยแบบจำลองการวิเคราะห์การเติบโตธุรกิจ Griener’s Growth Model
• Internal/Externa & Steakholder l Analysis
• Business Risk Analysis
• Business Process Analysis KCT’s template
• DAC Model เครื่องมือเพื่อการออกแบบและปรับปรุงธุรกิจ

3

13:00-14.30 น. Workshop : วิเคราะห์ธุรกิจรายบุคคล/รายธุรกิจ

4

14:45-16:00 น. Workshop : นำเสนอผลการวิเคราะห์ธุรกิจและวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กร

 

วันที่ 2: Collaborative Mindset & Communication Skills
 
Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา

1

9:00-10:30 น. Collaborative Mindset หลักคิดและวิธีการเพื่อการทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจ”
• ความแตกต่างของแต่ละคน และปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม
(People Differentiation)
• แนวความคิดในการทำงานร่วมกันคืออะไร?
• ความสำคัญของ “การสร้างทีมให้เก่ง”
• Growth Mindset : วิธีปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสำหรับทีม
• อิทธิพลของคลื่นสมอง (Brain Wave) กับการพัฒนาทักษะเรียนรู้สิ่งต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ

2

10:45-12:00 น. Collaborative Mindset
• Resilience Resilience :
วิธีการฟื้นตัวหลังจากความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในการทำงาน IT Professional
• Empathy Mindset :
วิธีการพัฒนาทักษะในการเข้าถึงความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในใจของอีกฝ่าย

3

13:00-14.30 น. Collaborative Mindset
• Empathic & Powerful Questioning :
การตั้งคำถามเพื่อให้สามารถเข้าถึงความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในใจของอีกฝ่าย
• Workshop: ฝึกการตั้งคำถามเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4

14:45-16:00 น. Collaborative Mindset
• Empathic Listening :
เทคนิคการเปิดใจและรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกในทีมหรือผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ
• Feed Forward: เทคนิคการตอบกลับอย่างมีประสิทธิภาพ
• Workshop : ฝึกการตั้งคำถาม,ฟัง และการให้คำแนะนำ

 

วันทื่ 3Communication for Expression Skill

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา

1

9:00-10:30 น. บุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการทำงานและเมื่อต้องนำเสนองาน
– วิธีการใช้เสียงและภาษากายของคุณ (Characteristic Improvement)
• ฝึกปฏิบัติ : เทคนิคการนำเสนอและบุคลิกภาพของผู้นำเสนอ
– Voice & Tone เทคนิคการใช้เสียงและการเลือกใช้น้ำเสียงสำหรับการนำเสนอรูปแบบต่างๆ
– พัฒนาท่าทางการเคลื่อนไหวและการใช้ภาษากายสำหรับผู้นำเสนอ
* การนั่ง/ยืน/เดิน/การใช้มือ/การสบตา/การแสดงออกทางสีหน้า/การเคลื่อนไหวของร่างกาย

2

10:45-12:00 น.      • ฝึกปฏิบัติ : เทคนิคการนำเสนอและบุคลิกภาพของผู้นำเสนอ (ต่อ)

3

13:00-14.30 น. วิธีการแต่งกายของคุณ (Characteristic Improvement)
• การเลือกแต่งกายและเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสและตนเอง

4

14:45-16:00 น. Communication for Expression
• Workshop Elevator Pitch : แนะนำตนเองให้น่าสนใจใน 45 วินาที

 

 วันที่ 4: Communication for Presentation Skill

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา

1

9:00-10:30 น. พื้นฐานของการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
• องค์ประกอบของการนำเสนอที่ประสบความสำเร็จ
• การเตรียมเนื้อหา
• กำหนดเวลาสำหรับการเตรียมการนำเสนอ
• การปรับแต่งเนื้อหาสำหรับวัตถุประสงค์และผู้ชมกลุ่มเฉพาะ
• Storytelling เทคนิคการเล่าเรื่องและวิธีรวบรวมข้อพิสูจน์หลักฐานและข้อสนับสนุน
• วิธีการจัดโครงสร้างงานนำเสนอ สิ่งที่สไลด์ PowerPoint ของคุณควรและไม่ควรมี

2

10:45-12:00 น. Communication Skill
• การเลือกใช้สื่อประเภทเสียงและภาพในงานนำเสนอของคุณเพื่อทำให้งานนำเสนอ
ของคุณสร้างแรงบันดาลใจมากขึ้น
• การใช้แผนภูมิและกราฟที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงและตัวเลข
• การใช้ฟอนต์และสีที่เหมาะสมเพื่อทำให้งานนำเสนอของคุณมีความน่าสนใจ
• การวางองค์ประกอบต่างๆบนสไลด์

3

13:00-14.30 น.
   • วิธีดึงดูดความสนใจของผู้ชม
• เทคนิคการโน้มน้าวใจผู้ชม
• การสื่อสารกลุ่มและผู้ชมจำนวนมาก
Workshop: ฝึกการสร้างPresentation เพื่อการนำเสนอธุรกิจภายใน 3 นาที

4

14:45-16:00 น. Workshop: ฝึกการเสนอธุรกิจใน 3 นาที

 

 วันที่ 5: The Next & Beyond

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา

1

9:00-10:30 น.
Diversity Mindset หลักการคิดเพื่อความหลากหลาย การปรับเปลี่ยน                         และความสร้างสรรค์
     i Mindset : หลักการคิดเพื่อความหลากหลาย
     • Adaptive Mindset : หลักคิดและวิธีการที่ทำให้สามารถปรับตัวอย่างรวดเร็ว
     • Creative Thinking : ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการทำงาน
                                    – หลักคิดแบบหมวก หกใบ และการคิดนอกรอบ
                                    (Thinking Skill Six hats and lateral Thinking)

2

10:45-12:00 น.
Creative Problems Solving Skill
• เทคนิคและเครื่องมือในการค้นหาสาเหตุและผลลัพธ์ของปัญหา
(Problem Solving Cause-Effect Model)
Problem Solving Workshop : ระดมความคิดฝึกการแก้ปัญหาจาการณีศึกษา
Decision Making Skill
• หลักการตัดสินใจ ด้วย AHP Model (Decision Making Skill AHP Model)
Decision Making Workshop : ระดมความคิดฝึกการตัดสินใจจาการณีศึกษา

3

13:00-16:00 น.
Sand box Workshop :
ระดมความคิดออกแบบเทคโนโลยีสำหรับสังคมในอีก 10 ปีข้างหน้า พร้อมนำเสนอ
Payment Condition : Payment can be made by:

1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “Software Park Thailand #2” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

2.1 Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch
Saving Account Number: 324-2-56262-0
Account Name: Software Park Thailand#2

2.2 Krungsri Bank, Chaengwattana (Software Park) Branch
Saving Account Number: 329-1-34850-3
Account Name: Software Park Thailand#2

 

Notes:

– Withholding tax (3%) is exempt.
– Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
– Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person : For more information, contact our course coordinator on:

Juntima  Klumchaun

Tel: +66-2583-9992 Ext. 81424

Fax: +66-2583-2884

Email: juntima@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
22,000 ฿

Course Features

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Students 1
 • Assessments Yes