Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
5 students
Training Date : 19 August 2021 – 17 September 2021     

กำหนดการอบรม

 • กำหนดการอบรม (แจ้งเลื่อนกำหนดการจากเดิมเป็น)
  อบรมระหว่างวันที่ 19-20, 26-27 สิงหาคม และ 2-3, 15-17 กันยายน 2564
  จำนวน 9 วัน (54 ชั่วโมง) อบรมทุกวันพฤหัส-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.(สัปดาห์ละ 2 วัน)
 • สถานที่อบรม
  ณ ห้องอบรม โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ (โดยใช้หลัก Social Distancing)
 • ศึกษาดูงาน วันที่ 9 กันยายน 2564
  สถานที่ดูงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
หัวข้อการบรรยาย สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่!!
Time : 54 Hour(s)
Days : 9 Day(s)
Duration : 09:00 – 16:00
Fee : 53,000 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : อ.ปริญญา หอมเอนก และทีมงาน
Objectives : หลักสูตร Strategic IT Governance, Information Security and Cybersecurity Management for Executives ที่ออกแบบสำหรับผู้บริหารสารสนเทศในองค์กร หรือผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรในยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร (Digital Economy)

ให้สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและภาวะแวดล้อมเชิง ธุรกิจโดยเน้นถึงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานและบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Governance, Risk Management and Compliance)

สำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจับขับเคลื่อนในการดำเนินธุรกิจขององค์กร มีแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) และ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) สอดรับการเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และความเสี่ยงในสังคมดิจิทัลยุคไซเบอร์ ตลอดจนการดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิ ทัลของประเทศ

โดยเนื้อหาวิชาจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสารสนเทศอย่างมีไอทีภิบาล และ ส่วนที่สองคือการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในองค์กร ผู้เข้าร่วมโครงการฯนี้จะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริง พร้อมกรณีศึกษาจากวิทยากรที่มีความหลากหลาย เช่น ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมายระดับประเทศ และ ผู้บริหารระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจากองค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อศึกษาแนวคิดและกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) ในแนวทาง GRC (Governance, Risk Management and Compliance) ตามหลักวิชาการและสามารถนำไปใช้ได้จริง
 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้กับองค์กรเพื่อความสอด คล้องกับความต้องการขององค์กรได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร (Benefit realization)
 3. เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง เหมาะสม รวมทั้งแนวทางการจัดทำมาตรการควบคุมภายในและมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ (Risk optimization)
 4. เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมสำหรับสนับสนุนการบริหาร จัดการและการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Resource optimization)
 5. เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการและดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วย International Standards และ Best Practices ที่เหมาะสมต่อองค์กร
 6. เพื่อศึกษาและกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แนวปฏิบัติที่ดี และแนวทางดำเนินการในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในองค์กร
 7. เพื่อศึกษา เรียนรู้ และวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ เช่น เช่น Social Network / Mobile Computing / Cloud Computing / Big Data / BYOD / Cybersecurity ที่มีต่อองค์กรในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งมาตรการและแนวทางในการประยุกต์ใช้ในองค์กร ตลอดจนการรับมือและตอบสนองภัยคุกคามอย่างมีสัมฤทธิ์ผล
 8. เพื่อศึกษากฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ และจริยธรรมสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 9. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศใหม่ๆที่กำลังเข้ามาในอนาคต
 10. เพื่อสร้างสัมพันธภาพของผู้ประกอบวิชาชีพและพันธมิตรธุรกิจ (Networking)
Who Should Attend :
 • Chief Information Officers, Chief Information Security Officers, Chief Technology Officers, Chief Finance Officers, Chief Operation Officers, Chief Risk Officer, Chief Executive Officers;
 • IT Audit Directors and IT Audit Managers;
 • IT Internal and External Auditors, IT Compliance Officer;
 • IT Directors and IT Managers;
 • IT Consultants and IT Specialists who have an interest in better controlling Information Technology and Information Security
Benefits : รุ่นที่ 12/2564 งดการศึกษาดูงานต่างประเทศ

 

ประกาศนียบัตรผ่านการรับรองการอบรม

 • Software Park Thailand , TMC, NSTDA, Ministry of Science and Technology
 • ACIS Professional Center

 

รูปแบบการเรียนการสอน

ใช้วิธีผสมผสานทั้งการบรรยายในห้องเรียน กรณีศึกษาจากวิทยากรผู้เชื่ยวชาญและมีประสบการณ์จากหลากหลายองค์กร

 

หลักสูตรในรุ่นที่ 12 นี้ ได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีความเข้มข้น และสอดคล้องกับการสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเหตุผลและหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้

•  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล เพื่อสอดรับการเปลี่ยนแปลงความท้าทาย และภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการภัยไซเบอร์ ความพร้อมการรับมือในยุควิถีใหม่ (New Normal)
• ได้ทราบถึงภาพรวมชุดกฎหมายดิจิทัล : พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และการบูรณาการมาตรฐานระบบบริหารจัดการสำหรับการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 (ISMS) และ ISO/IEC 27701 (PIMS)
•  การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) องค์กรที่ประสบความสำเร็จคือองค์กรที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัล
• หัวข้อที่น่าสนใจอีกมากมายที่ท่านจะพลาดไม่ได้ พร้อมทั้งการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การสร้างคอนเนคชั่น และเครือข่ายระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการทั้งภาครัฐและเอกชนอีกด้วย

Course Outline :
 • Driving Data Transformation for Digital and Business Transformation Strategy
  การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านองค์กรและธุรกิจสู่องค์กรดิจิทัล
 • A Perspective of FinTech, Blockchain, Bitcoin and Digital Technology for Payment Systems [Value-based Economy]
  ภาวะผู้นำและทักษะในการบริหาร “คน” กับการบริหารจัดการภัยไซเบอร์และความพร้อมการรับมือในยุควิถีใหม่
 • Machine Learning with Security, Privacy in Social Media Risk and Reputation Management in Digital Marketing
  วิวัฒนาการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ ฟินเทค บล็อกเชน บิตคอยน์ และเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ สำหรับระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการปรับตัวขององค์กร
 • Digital Transformation and Enterprise Architecture for Business and IT
  การปรับโครงสร้างสถาปัตยกรรมองค์กรยุคใหม่มีความสำคัญและจำเป็นในการเตรียมความพร้อมองค์กรเข้าสู่ยุค“เศรษฐกิจดิจิทัล”  การศึกษา “Digital Transformation Reference Model” ทำให้ผู้บริหารมองเห็นแนวทางในการปรับองค์กรให้เติบโต อย่าง “มั่งคั่ง” “มั่นคง” และ “ยั่งยืน”
 • PDPA Regulatory Compliance Update

  แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมขององค์กรก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้

 • Personal Data Protection Act: PDPA in Practice and Lesson Learned
  ภาคปฏิบัติและกรณีศึกษาในการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • Big Data, Business Intelligence (BI), Aritificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) and Deep Learning (DL)
  การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Data Analytics) กำลังเป็น “Hot Topic” สำหรับวันนี้ เนื่องจากได้พิสูจน์ให้เห็นจริงแล้วว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งขันคือองค์กรที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัล (Digital Data) ที่มีอยู่มากมาย ซึ่งกว่า 80% เป็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้แต่ไม่ได้มีการดึงมาใช้ประโยชน์เลย (Dark Data)  ได้ดีกว่าคู่แข่งขัน รวมถึงองค์กรต่างมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้องค์กรของตนเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) และการตัดสินใจถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Decision Making) เพื่อให้มีขีดความสามารถสูงในการแข่งขัน ดังนั้นผู้บริหารองค์กรจึงต้องมีความเข้าใจถึงเทคโนโลยีเหล่านี้และเตรียมพร้อมในการแข่งขันในยุคที่โลกถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven World)
 • Enterprise Change Enablement and Change Management
  ในยุคแห่งการแข่งขันเช่นปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วและตลอดเวลาผู้บริหารระดับสูงจำเป็นต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงแต่ละประเภท และสามารถวางกลยุทธ์และกระบวนการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้องค์กรผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่น
 • Data Center in Cloud Computing Era

  เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารจัดการ Cloud Infra ระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของศูนย์ข้อมูลในการที่จะให้บริการและใช้งานผ่านระบบ Cloud และเพื่อให้ทราบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นของศูนย์ข้อมูล ที่เป็นส่วนสำคัญ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการดูแลและบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเบื้องต้น  และการถ่ายทอดประสบการณ์จริง ในการออกแบบ บริหารจัดการ บำรุงรักษา ศูนย์ข้อมูล โดยแชร์ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เคยเกิดขึ้น

 • Implementing the Risk Management Standards for Managing Enterprise IT Risk, Information Security Risk and Cyber Risk, Fraud, ISO 37001

  การประยุกต์ใช้มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสมัยใหม่สำหรับบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กระทบองค์กร, การฉ้อฉล การติดสินบน

 • Implementing PDPA based on Privacy Information Management System – ISO/IEC 27701

  กรณีศึกษาการใช้ PDPA สำหรับเป็นแนวทางให้องค์กรสามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมั่นคงปลอดภัย ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 27701

 • Implementing Business Continuity Management System and Case Study based on ISO 22301 
  กรณีศึกษาการนำมาตรฐาน ISO 22301 มาใช้ในการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กร ถ่ายทอดโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ Implement จริง เป็นอีก Session หนึ่งที่ผู้บริหารองค์กรต้องรู้ในการรับมือสถานการณ์และสร้างความยั่งยืนต่อเนื่องในการดำเนินงาน (Update version)
 • Integrating Digital IT-GRC Management Standards for Enabling IT Governance and Information Security Management
  บูรณาการมาตรฐานสำหรับการกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 38500, COBIT, ISO/IEC 27001, NIST Cybersecurity & Privacy Framework
 • Risk-Based GRC and Digital Disruption  

  การบูรณาการแนวคิดการกำกับดูแล GRC (Governance, Risk Management and Compliance) ไม่ใช่เรื่องใหม่ หากแต่เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงควรทราบและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร จึงมีความจำเป็นสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ ซึ่ง “Governance  Risk” เป็นเรื่องสำคัญ

 • Governing Enterprises Cyber Resilience 

  เรื่องสำคัญที่ผู้บริหารต้องทราบเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยในด้าน Cyber Resilience

 • Big Data Analytics for Management
  เพื่อที่จะให้ผู้บริหารได้เข้าใจ concept และ ปัจจัยต่างๆที่สำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ และเข้าใจถึงที่มาของปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากมุมมองของการบริหารองค์กร และทำให้สามารถตัดสินใจได้ว่าโครงการ Big Data จะสามารถตอบโจทย์ที่มีได้หรือไม่? และรู้ถึงภาพรวมของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการ Big Data เพื่อการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
 • Machine Learning with Security, Privacy in Social Media Risk and Reputation Management in Digital Marketing
  เทคโนโลยีกับประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัว ในการส่งเสริมการตลาดยุคดิจิทัล ด้านความเสี่ยงและชื่อเสียงขององค์กร

 • The Future of Privacy and Cybersecurity, Forecast to 2030  
  การคาดการณ์อนาคตความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ถึงปี 2030

 • Cybersecurity Intelligence, Threats and Trends 2021-2023
  ภัยคุกคามใกล้ตัวและเรียนรู้แนวโน้มความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2021-2023 เพื่อเตรียมพร้อมปรับองค์กรให้สามารถตอบรับกับกระแส Disruptive Technology ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย
Payment Condition : Registration Fee: 53,000.- (Excluded Vat 7%)
Payment can be made by: 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “Software Park Thailand #2” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th  2.1 Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch
              Saving Account Number: 324-2-56262-0
             Account Name: Software Park Thailand#2  2.2 Krungsri Bank, Chaengwattana (Software Park) Branch
              Saving Account Number: 329-1-34850-3
             Account Name: Software Park Thailand#2Notes:

– Withholding tax (3%) is exempt.
– Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
– Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person : For more information, contact our course coordinator:

Technology Transfer Department

Tel: +66-2583-9992 Ext.1421-7
Fax: +66-2583-2884
Email: ttd@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
53,000 ฿

Course Features

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Students 5
 • Assessments Yes