โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ เพื่อพัฒนาบุคลากรวิศวกรรมซอฟต์แวร์สู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ด้วยหลักสูตรอบรมและเวิร์คชอป ที่มุ่งเน้นให้สามารถไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน การเรียนรู้จากประสบการณ์โดยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ การเรียนรู้จากโจทย์ธุรกิจผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์จริง โดยในทุกๆหลักสูตรมีรูปแบบการเรียน การสอนที่ให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วม ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสร้างความคุ้นเคยและเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรที่เน้นการนำไปใช้ได้จริง

การนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน ถือเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตร โดยในทุกๆหลักสูตรมีรูปแบบการเรียน การสอนที่ให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วม ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสร้างความคุ้นเคยและเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรที่เชื่อมโยงสู่ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอดโครงการฯ

การเรียนรู้จากประสบการณ์จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้และข้อมูลที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน เพื่อลดการสูญเสีย และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อย่างมีคุณภาพ และนอกจากประสบการณ์ แนวคิดการนำไปใช้งานจริงที่ผู้เชี่ยวชาญจะถ่ายทอด และให้คำปรึกษาภายในหลักสูตรแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมยังสามารถขอรับคำปรึกษาเป็นกรณีเฉพาะได้อีกด้วย

หมายเหตุ : การขอรับคำปรึกษาแบบกรณีเฉพาะอาจมีหรือไม่มีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับขอบเขตและรูปแบบการขอรับคำปรึกษา

หลักสูตรที่เชื่อมโยงสู่กลไกการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย โดยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement: SPI) และสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architect) ผ่านเครือข่าย Thailand SPIN (Software Process Improvement Network) ซึงมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่พร้อมให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ โดยโครงการฯจะทำหน้าที่ให้แนะนำ และเชื่อมโยงสู่หน่วยงาน และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนกับผู้เข้าร่วมโครงการฯในรูปแบบต่างๆ

Our Specialist

Software Quality Management Excellence Promotion Program

Prathan
Dansakulcharoenkit

Agile Coach / ScrumMaster / Agile Practitioner / Business Development

Somkiat
Puisungnoen

Software Engineering / Software Practitioner / Agile Practitioner and Technical / Software Analyst / Software developer

Danairat
Thanabodithammachari

Consulting / Implementation Services / Big Data / Enterprise Architecture

Dr. Chayakorn
Piyabunditkul

ผู้ประเมินมาตรฐาน CMMI® (Certified SCAMPI Lead Appraiser)

Nopparat
Slisatkorn

Process Improvement & Agile Mindset / Agile - Lean for Project and Operation work (Scrum & Kanban) / Effective Retrospective / Coaching & Train the Trainer Dojo / Personal Agility / Design Thinking for Life

Contact Us

Software Quality Management Excellence Promotion Program

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
งานปรึกษาด้านไอที เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
โทร : 02-583-9992 ต่อ 1431 - 1433 อีเมล์ : ita@swpark.or.th

Copyright © SQUAE : SOFTWARE PARK THAILAND