Data Governance

by SQUAE


Posted on May 8, 2020 at 12:00 PMหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล มุ่งให้ผู้เข้าร่วมเกิดความรู้ ความเข้าใจโครงสร้าง หน้าที่ของผู้ดูแลธรรมภิบาลข้อมูล (Data Governance Structure) ขั้นตอนการทำธรรมาภิบาล ข้อมูล (Data Governance Process) การใช้เครื่องมือการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลขององค์กร (Data Governance Tools) สู่การลงมือปฏิบัติการทำธรรมาภิบาลข้อมูลให้เกิดผลลัพธ์ได้จริง


ที่มาและความสำคัญ

      เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันการขับเคลื่อนองค์กรไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการใช้ข้อมูลอิเลคทรอนิกส์จะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งทั้งในการใช้ติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร การทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลจะช่วยทำให้มีการกำกับและติดตามข้อมูลให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เชื่อมโยงอย่างเป็นประโยชน์ รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ความเป็นส่วนบุคคล ที่ทุกองค์กรจะต้องปฏิบัติในสอดคล้องกับกฏหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (โปรดดูต่อที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF )

      เนื้อหาการอบรมการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลจะมุ่งให้ผู้เข้าร่วมเกิดความรู้ ความเข้าใจโครงสร้างหน้าที่ของผู้ดูแลธรรมภิบาลข้อมูล (Data Governance Structure) ขั้นตอนการทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Process) การใช้เครื่องมือการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลขององค์กร (Data Governance Tools) สู่การลงมือปฏิบัติการทำธรรมาภิบาลข้อมูลให้เกิดผลลัพธ์ได้จริง


วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ความรู้ถึงความสำคัญของการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลนององค์กร
 • เพื่อให้ได้รับความเข้าใจในองค์ประกอบและขั้นตอนของการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล
 • เพื่อเรียนรู้จากกรณีศึกษาและตัวอย่างการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล และผลลัพธ์ที่ได้
 • เพื่อเรียนรู้วิธีการกำหนดคณะทำงานหรือผู้ดูแลธรรมภิบาลข้อมูลในองค์กร (Data Governance Structure)
 • เพื่อเรียนรู้ถึงขั้นตอนการทำงานการจัดทำธรรมภิบาลข้อมูล (Data Governance Process)
 • เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลขององค์กร (Data Governance Tools) ในการนำไปปฏิบัติจริง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ได้ความรู้ด้านที่มาและความสำคัญของการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล
 • ได้ความรู้ด้านองค์ประกอบและขั้นตอนของการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล
 • ได้รับกรณีศึกษาและตัวอย่างการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล และผลลัพธ์ที่ได้
 • ได้รับวิธีการกำหนดคณะทำงานหรือผู้ดูแลธรรมภิบาลข้อมูลในองค์กร (Data Governance Structure)
 • ได้รับขั้นตอนการทำงานการจัดทำธรรมภิบาลข้อมูล (Data Governance Process)
 • ได้รับวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลขององค์กร (Data Governance Tools) ในการนำไปปฏิบัติจริง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ...

 • ผู้บริหาร และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง โดยมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 3 ปี

รายละเอียดหลักสูตร

อบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง
 • วันที่อบรม
  • วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
  • วันที่ 24-25 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.


 • สถานที่อบรม
  • อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 3 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี

 • ค่าใช้จ่าย
  • 10,000 บาท / ท่าน (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมอาหารกลางวันและอาหารว่างแล้ว

เนื้อหาการอบรม

 • ที่มาและความสำคัญของการจัดทำธรรมภิบาลข้อมูล (Data Governance) และองค์ประกอบของการจัดทำธรรมภิบาลข้อมูล (Data Governance Structure)
 • เรียนรู้ที่มาและความสำคัญของการจัดทำธรรมภิบาลข้อมูล ในด้านการมุ่งเข้าสู่ยุคดิจิทัลและแรงผลักดันด้านกฏระเบียบที่เกิดขึ้น รวมถึงเรียนรู้ความสัมพันธ์ของธรรมภิบาลข้อมูล (Data Governance) และ การจัดการข้อมูล (Data Management)
 • เรียนรู้องค์ประกอบของการจัดทำธรรมภิบาลข้อมูลที่ประกอบด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Council) ทีมบริกรข้อมูล (Data Steward Team) และ ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล (Data Stakeholders) บทบาท หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ
 • ขั้นตอนการจัดทำธรรมภิบาลข้อมูล (Data Governance Process)
 • เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำธรรมภิบาลข้อมูล (Data Governance Process)ที่ประกอบด้วยการระบุเป้าหมาย การกำหนดขอบเขตข้อมูลต่าง ๆ เพื่อดำเนินการธรรมาภิบาล การกำหนดนโยบายมาตรฐานแนวปฏิบัติและการรายงานสถานะ รวมถึงการบริหารจัดการคนและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้มีความต่อเนื่อง
 • เครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลขององค์กร (Data Governance Tools)
 • เรียนรู้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลขององค์กร (Data Governance Tools) ประกอบไปด้วย เครื่องมือการการระบุเป้าหมายขอบเขตเพื่อดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูล เครื่องมือการกำหนดมาตรฐานแนวปฏิบัติและการรายงานสถานะ เครื่องมือการจัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้มีความต่อเนื่อง
 • วิธีการประเมินผลความพร้อมธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Readiness Assessment)
 • เรียนรู้วิธีการวัดความพร้อมธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Readiness Assessment) ที่จะทำให้ทราบถึงสิ่งที่ดำเนินการไปแล้ว และสิ่งที่ควรจะดำเนินการต่อไป เพื่อปรับปรุงธรรมาภิบาลข้อมูลให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

วิทยากรประจำหลักสูตร

 • ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี
 • Consulting / Implementation Services / Big Data / Enterprise Architecture


วิธีการชำระเงิน

 1. รอการยืนยันร่วมอบรมจากเจ้าหน้าที่ ก่อนการชำระเงิน
 2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแจ้งวัฒนะ
   เลขที่บัญชี 324-2-56262-0
   ชื่อบัญชี Software Park Thailand#2

  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนแจ้งวัฒนะ (ซอฟต์แวร์พาร์ค)
   เลขที่บัญชี 329-1-34850-3
   ชื่อบัญชี Software Park Thailand#2

 3. กรุณาสแกนหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) พร้อมระบุชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ เพื่อติดต่อกลับ ส่งมาที่อีเมล์ ubonrat@swpark.or.th
 4. สอบถามข้อมูลและยืนยันการชำระเงินได้ที่ คุณอุบลรัตน์ โทร 02-5839992 ต่อ 1432

 

หมายเหตุ
- สถาบันเป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
- กรุณาชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันจัดงานอย่างน้อย 7 วันทำการ
- หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวนเงิน 40% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการหลักสูตรอบรมตามความเหมาะสม
- ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

วิทยากรประจำหลักสูตร

ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี

Consulting / Implementation Services / Big Data / Enterprise Architecture

สถานที่อบรม

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
99/31 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 3 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

SW Testing Strategies :
PM’s perspective
NEW!

ชวนคุณมารื้อโพรเซส เช็คกระบวนการ บริหารโปรเจคอย่างไรให้อยู่ในกรอบเวลา และสามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ได้อย่างมีคุณภาพ เวิร์คชอปกลยุทธ์การใช้กระบวนการ SW Testing เพื่อพัฒนาทีมและโปรเจคอย่างเต็มรูปแบบ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีคุณภาพ เหมาะสำหรับ PM , CIO , CEO , ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหาร

Basic of Automation Testing to Know and Prepare NEW!

รู้ เข้าใจ เตรียมการ วางแผนการเปลี่ยนจากการทดสอบแบบ Manual Testing ไปเป็น Automation Testing กระบวนการและขั้นตอนของการพัฒนา การตรวจสอบ การทดสอบในรูปแบบต่างๆ Test-First Test-Last ความสำคัญและองค์ประกอบของ Automation Testing Framework การบริหารจัดการ และควบคุมข้อมูลในการทดสอบ และเรื่องอื่นๆที่คุณต้องรู้

Test Case Design Techniques NEW!

เทคนิคที่คุณต้องรู้! วิเคราะห์และออกแบบ Test Case ด้วยเทคนิคการออกแบบ Test Case 5 เทคนิค การปรับประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบ Test Case เพื่อป้องกันปัญหา ณ ขั้นตอนของการจัดเก็บรวบรวมความต้องการของซอฟต์แวร์ และช่วยในการออกแบบพฤติกรรมของ Function หรือ Module ก่อนการพัฒนาโค้ด

Defect Management from Detection to Prevention NEW!

เรียนรู้ขั้นตอนของการบริหารจัดการ Defect เพื่อสามารถวางแผนการเปลี่ยนจากตรวจจับ ไปสู่การป้องกัน Defect ลงลึกรายละเอียดตั้งแต่กระบวนการและขั้นตอนของการพัฒนา การตรวจสอบ การทดสอบ Bug คืออะไร Defect คืออะไร เป้าหมายของและ 5 ขั้นตอนของ Defect Management ไปจนถึงการเขียนรายงาน Defect อย่างไรให้ดี Zero-tolerance!

Performance Testing: Design, Execute and Analyst NEW!

เรียนรู้การทดสอบประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ ผ่าน 6 รูปแบบการทดสอบ Load Testing, Stress Testing, Endurance Testing, Spike Testing, Volume Testing, และ Scalability Testing การกำหนดตัววัดผลของการทดสอบ ขั้นตอนการทดสอบ Performance Testing ถอดบทเรียนกรณีศึกษาการทดสอบ Load Testing และStress testing ผ่านประสบการณ์จริง

Effective Android Testing

หลักสูตรพัฒนา Automation Testing สำหรับทดสอบ Android application ตั้งแต่ Unit test, Integration test และ UI test รวมทั้งให้ความรู้ว่า เมื่อใดควรทดสอบและทำไมถึงต้องทำการทดสอบก่อนที่จะลงมือพัฒนาชุดทดสอบ Automation Testing ด้วยการทำเวิร์คชอปเพื่อทำให้เห็นและเข้าใจขั้นตอนพัฒนา Android App ด้วยการนำเอาการทดสอบเข้ามาร่วมด้วย

ATDD with Robot Framework

หลักสูตรเหนือระดับ กระชับเวลาการทดสอบซอฟต์แวรด้วย Robot Framework ที่จะทำให้ Acceptance Testing และ ATDD (Acceptance Test-Driven Development) เป็นเรื่องง่าย ใช้เวลาน้อยยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปาก

Test-Driven Development (TDD) และ Refactoring workskop with Java NEW!

เรียนรู้แนวคิด TDD, BDD การเขียน code ที่ดี (clean code) การออกแบบที่ดี ตลอดจนการเขียนชุดการทดสอบแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยทำให้ทีมพัฒนามีความมั่นใจต่อการพัฒนาระบบงานมากยิ่งขึ้น

Advance Robot Framework with Python

เรียนรู้การทำ Automate Test ด้วย Robot Framework ที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับใช้ทำ Acceptance Test Driven Development (ATDD) ด้วยการเขียน Test Case แบบ Keyword Driven Approach ที่ไม่ใช่แค่เครื่องหรือโปรแกรมเมอร์ที่เข้าใจ แต่ใครๆก็สามารถเขียน และเข้าใจมันได้

Continuous Integration and Delivery with Jenkins

หลักสูตรเพิ่มคุณภาพและความเร็วในการส่งมอบ Software ที่พัฒนาทั้งเรื่องขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ source code ไปจนถึงการติดตั้ง Software เช่น การจัดการ source code ที่ดี การตรวจสอบและวิเคราะห์ source code การ build/compile/package การทดสอบในระดับต่าง ๆ เช่น Unit test, Integration test, Acceptance test และ End-to-End test การติดตั้งระบบงาน เป็นต้น

How to transition CMMI® for DEV Version 1.3 to Version 2.0

Boot Camp เตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์มาตรฐาน CMMI Model V2.0 อธิบายความรู้ของ CMMI® 2.0 เข้าใจส่วนประกอบของกระบวนการที่แตกต่างระหว่าง CMMI® for DEV V2.0 และ CMMI® for DEV V1.3 สามารถประยุกต์ความรู้ด้าน CMMI® ปรับใช้ในการสร้างการปรับปรุงกระบวนการอย่างมีคุณภาพขององค์กร และสามารถปรับปรุงและเตรียมพร้อมการประเมิน CMMI® for DEV V2.0 ในอนาคต

After work Build Up Skills: Manual Testing to Automation Testing

เวิร์คชอปหลังเลิกงาน ที่ชวนมาร่วมปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เดิม พร้อมสร้างทีมทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ที่สามารถเอารูปแบบ กระบวนการ และความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับโปรเจคได้ทันทีแบบไม่ต้องรอตกผลึก พร้อมทีมพี่เลี้ยงที่จะช่วยแนะแนว และแนะนำตลอดหลักสูตร

Our Specialist

Software Quality Management Excellence Promotion Program

Prathan
Dansakulcharoenkit

Agile Coach / ScrumMaster / Agile Practitioner / Business Development

Somkiat
Puisungnoen

Software Engineering / Software Practitioner / Agile Practitioner and Technical / Software Analyst / Software developer

Danairat
Thanabodithammachari

Consulting / Implementation Services / Big Data / Enterprise Architecture

Dr. Chayakorn
Piyabunditkul

ผู้ประเมินมาตรฐาน CMMI® (Certified SCAMPI Lead Appraiser)

Nopparat
Slisatkorn

Process Improvement & Agile Mindset / Agile - Lean for Project and Operation work (Scrum & Kanban) / Effective Retrospective / Coaching & Train the Trainer Dojo / Personal Agility / Design Thinking for Life

Contact Us

Software Quality Management Excellence Promotion Program

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
งานปรึกษาด้านไอที เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
โทร : 02-583-9992 ต่อ 1431 - 1433 อีเมล์ : ita@swpark.or.th

Copyright © SQUAE : SOFTWARE PARK THAILAND