Give and Share!
เวิร์คชอปเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน

by SQUAE


Posted on Nov 12, 2019 at 12:00 PMปัจจุบันการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยรูปแบบใหม่ชื่อว่า แอจไจล์ (Agile) ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์มากขึ้น ทั้งองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้สามารถพัฒนาและส่งมอบซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็ว และตรงความต้องการของลูกค้ามากขึ้น จึงเป็นสิ่งที่นักศึกษาที่สนใจสายอาชีพการพัฒนาซอฟต์แวร์ในตำแหน่งต่างๆ เช่น Programmer, System Analys หรือ Tester จะต้องเรียนรู้และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้หลักปฏิบัติของการบริหารจัดการ ทดสอบ พัฒนา และส่งมอบซอฟต์แวร์แบบ แอจไจล์ (Agile for Software Development)
 • เรียนรู้วิธีการรูปแบบของการบริหารจัดการ ทดสอบ พัฒนา และส่งมอบซอฟต์แวร์ด้วย Scrum Framework
 • เรียนรู้วิธีการรูปแบบของการบริหารจัดการ ทดสอบ พัฒนา และส่งมอบซอฟต์แวร์ด้วย Extreme Programming

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ...

 • นักศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลากรการศึกษาที่สนใจ

รายละเอียดกิจกรรม

 • ระยะเวลาอบรม
  • 3 วัน / 9.00 น.- 17.00 น. (สถานศึกษาเป็นผู้กำหนดวัน)

 • สถานที่อบรม
  • สถานศึกษาเป็นผู้กำหนด และจัดเตรียมสถานที่-อุปกรณ์

 • ค่าลงทะเบียน
  • ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • สถานศึกษาเป็นผู้จัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง (ถ้ามี)

 • จำนวนรับสมัคร
  • 50-120 คนรายละเอียดหลักสูตร

 1. การบริหารจัดการ ทดสอบ พัฒนา และส่งมอบซอฟต์แวร์เบื้องต้น
  • Sequence Phase เช่น Waterfall Model
  • Iterative and Incremental Development เช่น Agile for Software Development
  • ความแตกต่างของรูปแบบของการบริหารจัดการ ทดสอบ พัฒนา และส่งมอบ ซอฟต์แวร์ แบบ Sequence Phase และ Iterative and Incremental Development
 2. รูปแบบการประยุกต์ใช้ Agile for Software Development ในการบริการจัดการโครงการทดสอบ พัฒนา และส่งมอบซอฟต์แวร์ (Sequence of Events)
  • Project Initiation
  • Release/Project Planning
  • Iterations
  • End Game
  • Release to Production
 3. การปรับการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) จาก Test-Last มาเป็น Test-First
 4. จำลองรูปแบบการประยุกต์ใช้ Agile for Software Development ในการบริการจัดการโครงการทดสอบ พัฒนา และส่งมอบซอฟต์แวร์ (Sequence of Events)
  • Release/Project Planning
  • Iterations
  • End Game
 5. ผ่านการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีการวิเคราะห์ ออกแบบ การทดสอบ ออกแบบโครงสร้างของระบบเพื่อให้การ ทดสอบแบบอัตโนมัติเป็นไปได้ง่าย และเขียน Coding
 6. วิเคราะห์ และออกแบบ เพื่อนำ Agile for Software Development เข้าไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียน และ โครงงาน/โครงการในชั้นปีที่ 4

วิทยากรประจำหลักสูตร

 • บริษัทสยามชำนาญกิจ
 • Agile Coach / ScrumMaster Coach / Software Development Coach

ลงทะเบียนตอบรับการจัดกิจกรรม

หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

SW Testing Strategies :
PM’s perspective
NEW!

ชวนคุณมารื้อโพรเซส เช็คกระบวนการ บริหารโปรเจคอย่างไรให้อยู่ในกรอบเวลา และสามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ได้อย่างมีคุณภาพ เวิร์คชอปกลยุทธ์การใช้กระบวนการ SW Testing เพื่อพัฒนาทีมและโปรเจคอย่างเต็มรูปแบบ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีคุณภาพ เหมาะสำหรับ PM , CIO , CEO , ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหาร

Basic of Automation Testing to Know and Prepare NEW!

รู้ เข้าใจ เตรียมการ วางแผนการเปลี่ยนจากการทดสอบแบบ Manual Testing ไปเป็น Automation Testing กระบวนการและขั้นตอนของการพัฒนา การตรวจสอบ การทดสอบในรูปแบบต่างๆ Test-First Test-Last ความสำคัญและองค์ประกอบของ Automation Testing Framework การบริหารจัดการ และควบคุมข้อมูลในการทดสอบ และเรื่องอื่นๆที่คุณต้องรู้

Test Case Design Techniques NEW!

เทคนิคที่คุณต้องรู้! วิเคราะห์และออกแบบ Test Case ด้วยเทคนิคการออกแบบ Test Case 5 เทคนิค การปรับประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบ Test Case เพื่อป้องกันปัญหา ณ ขั้นตอนของการจัดเก็บรวบรวมความต้องการของซอฟต์แวร์ และช่วยในการออกแบบพฤติกรรมของ Function หรือ Module ก่อนการพัฒนาโค้ด

Defect Management from Detection to Prevention NEW!

เรียนรู้ขั้นตอนของการบริหารจัดการ Defect เพื่อสามารถวางแผนการเปลี่ยนจากตรวจจับ ไปสู่การป้องกัน Defect ลงลึกรายละเอียดตั้งแต่กระบวนการและขั้นตอนของการพัฒนา การตรวจสอบ การทดสอบ Bug คืออะไร Defect คืออะไร เป้าหมายของและ 5 ขั้นตอนของ Defect Management ไปจนถึงการเขียนรายงาน Defect อย่างไรให้ดี Zero-tolerance!

Performance Testing: Design, Execute and Analyst NEW!

เรียนรู้การทดสอบประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ ผ่าน 6 รูปแบบการทดสอบ Load Testing, Stress Testing, Endurance Testing, Spike Testing, Volume Testing, และ Scalability Testing การกำหนดตัววัดผลของการทดสอบ ขั้นตอนการทดสอบ Performance Testing ถอดบทเรียนกรณีศึกษาการทดสอบ Load Testing และStress testing ผ่านประสบการณ์จริง

Effective Android Testing

หลักสูตรพัฒนา Automation Testing สำหรับทดสอบ Android application ตั้งแต่ Unit test, Integration test และ UI test รวมทั้งให้ความรู้ว่า เมื่อใดควรทดสอบและทำไมถึงต้องทำการทดสอบก่อนที่จะลงมือพัฒนาชุดทดสอบ Automation Testing ด้วยการทำเวิร์คชอปเพื่อทำให้เห็นและเข้าใจขั้นตอนพัฒนา Android App ด้วยการนำเอาการทดสอบเข้ามาร่วมด้วย

ATDD with Robot Framework

หลักสูตรเหนือระดับ กระชับเวลาการทดสอบซอฟต์แวรด้วย Robot Framework ที่จะทำให้ Acceptance Testing และ ATDD (Acceptance Test-Driven Development) เป็นเรื่องง่าย ใช้เวลาน้อยยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปาก

Test-Driven Development (TDD) และ Refactoring workskop with Java NEW!

เรียนรู้แนวคิด TDD, BDD การเขียน code ที่ดี (clean code) การออกแบบที่ดี ตลอดจนการเขียนชุดการทดสอบแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยทำให้ทีมพัฒนามีความมั่นใจต่อการพัฒนาระบบงานมากยิ่งขึ้น

Advance Robot Framework with Python

เรียนรู้การทำ Automate Test ด้วย Robot Framework ที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับใช้ทำ Acceptance Test Driven Development (ATDD) ด้วยการเขียน Test Case แบบ Keyword Driven Approach ที่ไม่ใช่แค่เครื่องหรือโปรแกรมเมอร์ที่เข้าใจ แต่ใครๆก็สามารถเขียน และเข้าใจมันได้

Continuous Integration and Delivery with Jenkins

หลักสูตรเพิ่มคุณภาพและความเร็วในการส่งมอบ Software ที่พัฒนาทั้งเรื่องขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ source code ไปจนถึงการติดตั้ง Software เช่น การจัดการ source code ที่ดี การตรวจสอบและวิเคราะห์ source code การ build/compile/package การทดสอบในระดับต่าง ๆ เช่น Unit test, Integration test, Acceptance test และ End-to-End test การติดตั้งระบบงาน เป็นต้น

How to transition CMMI® for DEV Version 1.3 to Version 2.0

Boot Camp เตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์มาตรฐาน CMMI Model V2.0 อธิบายความรู้ของ CMMI® 2.0 เข้าใจส่วนประกอบของกระบวนการที่แตกต่างระหว่าง CMMI® for DEV V2.0 และ CMMI® for DEV V1.3 สามารถประยุกต์ความรู้ด้าน CMMI® ปรับใช้ในการสร้างการปรับปรุงกระบวนการอย่างมีคุณภาพขององค์กร และสามารถปรับปรุงและเตรียมพร้อมการประเมิน CMMI® for DEV V2.0 ในอนาคต

After work Build Up Skills: Manual Testing to Automation Testing

เวิร์คชอปหลังเลิกงาน ที่ชวนมาร่วมปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เดิม พร้อมสร้างทีมทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ที่สามารถเอารูปแบบ กระบวนการ และความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับโปรเจคได้ทันทีแบบไม่ต้องรอตกผลึก พร้อมทีมพี่เลี้ยงที่จะช่วยแนะแนว และแนะนำตลอดหลักสูตร

Our Specialist

Software Quality Management Excellence Promotion Program

Prathan
Dansakulcharoenkit

Agile Coach / ScrumMaster / Agile Practitioner / Business Development

Somkiat
Puisungnoen

Software Engineering / Software Practitioner / Agile Practitioner and Technical / Software Analyst / Software developer

Danairat
Thanabodithammachari

Consulting / Implementation Services / Big Data / Enterprise Architecture

Dr. Chayakorn
Piyabunditkul

ผู้ประเมินมาตรฐาน CMMI® (Certified SCAMPI Lead Appraiser)

Nopparat
Slisatkorn

Process Improvement & Agile Mindset / Agile - Lean for Project and Operation work (Scrum & Kanban) / Effective Retrospective / Coaching & Train the Trainer Dojo / Personal Agility / Design Thinking for Life

Contact Us

Software Quality Management Excellence Promotion Program

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
งานปรึกษาด้านไอที เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
โทร : 02-583-9992 ต่อ 1431 - 1433 อีเมล์ : ita@swpark.or.th

Copyright © SQUAE : SOFTWARE PARK THAILAND