อบรมวันนี้!
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 250%

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ เพื่อพัฒนาบุคลากรวิศวกรรมซอฟต์แวร์สู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อย่างมีคุณภาพ ได้รับการรับรองตามมาตรการ Thailand Plus Package ช่วยผู้ประกอบการยกเว้นภาษีเงินได้ 250%

Training Programs

หลักสูตรอบรมและเวิร์คชอปแบบคลาสปกติและคลาสออนไลน์ ทั้งในรูปแบบของ Public Class และ Exclusive Class สำหรับบริษัทซอฟต์แวร์ และผู้ที่สนใจทั่วไป

Online Training Programs

ห้องเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ,WebEx เรียนสด พร้อมเสิร์ฟกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญส่งมอบความรู้และประสบการณ์ถึงมือท่าน

In-House Online Training New!

คลาสอบรมออนไลน์พิเศษ สำหรับบริษัทหรือหน่วยงานที่สนใจพัฒนาบุคลากร สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ โดยเนิ้อหาหลักสูตรผ่านการปรับให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ปัญหาการพัฒนาซอฟต์แวร์ และความต้องการการนำไปใช้จริง ที่มั่นใจได้ว่าพนักงานและทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของท่าน จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้ทันที มีรายงานสรุปการเข้าร่วมอบรบ เวลาการเข้า เปอร์เซนต์ความสนใจ Attention RatioCMMI Professional Series

หลักสูตรเพื่อการพัฒนามาตรฐาน CMMI ฉบับมืออาชีพ พร้อมเครดิตการสอบ Appraisal Team Member (ATM). Certification

CMMI Level 2 Workshop NEW!

เรียนรู้รายละเอียดส่วนประกอบต่างๆใน CMMI (CMMI Component) และแนวทางปฏิบัติในแต่ละ Practice ใน Practice Area ของ CMMI Level 2 ผ่านการทดลองลงมือปฎิบัติ (Workshop) เพื่อสามารถเข้าใจขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนตรวจประเมินของการนำมาตรฐาน CMMI มาใช้ในองค์กร

CMMI Level 3 Workshop NEW!

เรียนรู้ Practice Area ใน CMMI Level3 และส่วนเพิ่มเติมจาก Level2 ครอบคลุมทั้งด้านวิศวกรรม (Engineering) การสนับสนุน (Support) การจัดการกระบวนการ (Process Management) และ การบริหารความเสี่ยง(Risk Management) ผ่านการทดลองลงมือปฎิบัติ (Workshop) เพื่อเข้าใจขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนตรวจประเมิน

CMMI v2.0 Open house day NEW+Free!

เรียนรู้มาตรฐานและการนำประโยชน์ของ CMMI มาประยุกต์ใช้ในองค์กร การเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการพัฒนาและการประเมินซอฟต์แวร์มาตรฐาน CMMI Model V.2.0 พร้อมแนวคิดในการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพด้วยกระบวนการที่ทันสมัย

CMMI v2.0 Implementation workshop NEW!

เตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการพัฒนาและการประเมินซอฟต์แวร์มาตรฐาน CMMI® Model V.2.0 พร้อมประยุกต์ใช้ CMMI Practice Area ให้สามารถแก้ปัญหาธุรกิจในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

Quality Assurance (QA) principles for CMMI v2.0 NEW!

เตรียมความพร้อมการตรวจสอบกระบวนการคุณภาพสำหรับการพัฒนาและการประเมินซอฟต์แวร์มาตรฐาน CMMI Model V.2.0 พร้อมสามารถประยุกต์ใช้ CMMI Practice Area (PQA) ให้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

Foundations of Capability Official Course NEW!

วิธีใช้ CMMI V2.0 Model และมูลค่าทางธุรกิจที่จะได้รับจากการปรับปรุง ความสามารถ การเชื่อมต่อโมเดล CMMI กับมูลค่าทางธุรกิจ และวิธีใช้ CMMI เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพ เรียนจบรับเครดิตการสอบ Certified CMMI Associate เพื่อการรับรองเป็น CMMI Associate พร้อมเข้าร่วมเป็น CMMI Appraisal Team Member

Building Development Excellence NEW!

หลักสูตรต่อเนื่องและขยายผลจากหลักสูตร Foundations of Capability เพื่อ 1)สามารถค้นหาข้อมูลในรูปแบบ CMMI ที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านวิศวกรรมและการ พัฒนา 2)ใช้มุมมอง CMMI Development 2.0 เพื่อประเมิน ปรับปรุง ตลอดจนถึงการรักษาความสามารถและประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนจบรับสิทธิ์การเข้าร่วมเป็น CMMI Appraisal Team Member

Building Service Excellence NEW!

หลักสูตรต่อเนื่องและขยายผลจากหลักสูตร Foundations of Capability เพื่อ 1)ค้นหาข้อมูลในรูปแบบ CMMI ที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการส่งมอบและจัดการ บริการ 2)ใช้มุมมอง CMMI Services เพื่อประเมิน ปรับปรุง ตลอดจนถึงการรักษาความสามารถและประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนจบรับสิทธิ์การเข้าร่วมเป็น CMMI Appraisal Team Member10 หลักสูตรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 250%

ผ่านการรับรองจาก อว.ตามมาตรการ Thailand Plus Package

Requirements Engineering in Practice Workshop + Online Consulting

หลักสูตรนี้ได้รับยกเว้นภาษี 250%

เรียนรู้การพัฒนาความต้องการ (Requirements Development) และการบริหารจัดการความต้องการ (Requirements Management) ภายใต้โมเดลการพัฒนาทั้งในรูปแบบ Sequence Phases เช่น Waterfall Model หรือ Agile Software Development ด้วย Scrum Framework พร้อมกรณีศึกษาของการปรับประยุกต์ใช้ในโครงการจริง

SW Testing Strategies:
PM’s perspective

หลักสูตรนี้ได้รับยกเว้นภาษี 250%

ชวนคุณมารื้อโพรเซส เช็คกระบวนการ บริหารโปรเจคอย่างไรให้อยู่ในกรอบเวลา และสามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ได้อย่างมีคุณภาพ เวิร์คชอปกลยุทธ์การใช้กระบวนการ SW Testing เพื่อพัฒนาทีมและโปรเจคอย่างเต็มรูปแบบ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีคุณภาพ เหมาะสำหรับ PM , CIO , CEO , ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหาร

Basic of Automation Testing to Know and Prepare

หลักสูตรนี้ได้รับยกเว้นภาษี 250%

รู้ เข้าใจ เตรียมการ วางแผนการเปลี่ยนจากการทดสอบแบบ Manual Testing ไปเป็น Automation Testing กระบวนการและขั้นตอนของการพัฒนา การตรวจสอบ การทดสอบในรูปแบบต่างๆ Test-First Test-Last ความสำคัญและองค์ประกอบของ Automation Testing Framework การบริหารจัดการ และควบคุมข้อมูลในการทดสอบ และเรื่องอื่นๆที่คุณต้องรู้

Test Case Design Techniques

หลักสูตรนี้ได้รับยกเว้นภาษี 250%

เทคนิคที่คุณต้องรู้! วิเคราะห์และออกแบบ Test Case ด้วยเทคนิคการออกแบบ Test Case 5 เทคนิค การปรับประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบ Test Case เพื่อป้องกันปัญหา ณ ขั้นตอนของการจัดเก็บรวบรวมความต้องการของซอฟต์แวร์ และช่วยในการออกแบบพฤติกรรมของ Function หรือ Module ก่อนการพัฒนาโค้ด

Defect Management from Detection to Prevention

หลักสูตรนี้ได้รับยกเว้นภาษี 250%

เรียนรู้ขั้นตอนของการบริหารจัดการ Defect เพื่อสามารถวางแผนการเปลี่ยนจากตรวจจับ ไปสู่การป้องกัน Defect ลงลึกรายละเอียดตั้งแต่กระบวนการและขั้นตอนของการพัฒนา การตรวจสอบ การทดสอบ Bug คืออะไร Defect คืออะไร เป้าหมายของและ 5 ขั้นตอนของ Defect Management ไปจนถึงการเขียนรายงาน Defect อย่างไรให้ดี Zero-tolerance!

Performance Testing: Design, Execute and Analyst with Apache jMeter

หลักสูตรนี้ได้รับยกเว้นภาษี 250%

เรียนรู้การทดสอบประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ ผ่าน 6 รูปแบบการทดสอบ Load Testing, Stress Testing, Endurance Testing, Spike Testing, Volume Testing, และ Scalability Testing การกำหนดตัววัดผลของการทดสอบ ขั้นตอนการทดสอบ Performance Testing ถอดบทเรียนกรณีศึกษาการทดสอบ Load Testing และStress testing ผ่านประสบการณ์จริง

ATDD with Robot Framework

หลักสูตรนี้ได้รับยกเว้นภาษี 250%

หลักสูตรเหนือระดับ กระชับเวลาการทดสอบซอฟต์แวรด้วย Robot Framework ที่จะทำให้ Acceptance Testing และ ATDD (Acceptance Test-Driven Development) เป็นเรื่องง่าย ใช้เวลาน้อยยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปาก

Test-Driven Development (TDD) และ Refactoring workskop with Java

หลักสูตรนี้ได้รับยกเว้นภาษี 250%

เรียนรู้แนวคิด TDD, BDD การเขียน code ที่ดี (clean code) การออกแบบที่ดี ตลอดจนการเขียนชุดการทดสอบแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยทำให้ทีมพัฒนามีความมั่นใจต่อการพัฒนาระบบงานมากยิ่งขึ้น

Advance Robot Framework with Python

หลักสูตรนี้ได้รับยกเว้นภาษี 250%

เรียนรู้การทำ Automate Test ด้วย Robot Framework ที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับใช้ทำ Acceptance Test Driven Development (ATDD) ด้วยการเขียน Test Case แบบ Keyword Driven Approach ที่ไม่ใช่แค่เครื่องหรือโปรแกรมเมอร์ที่เข้าใจ แต่ใครๆก็สามารถเขียน และเข้าใจมันได้

Continuous Integration and Delivery with Jenkins

หลักสูตรนี้ได้รับยกเว้นภาษี 250%

หลักสูตรเพิ่มคุณภาพและความเร็วในการส่งมอบ Software ที่พัฒนาทั้งเรื่องขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ source code ไปจนถึงการติดตั้ง Software เช่น การจัดการ source code ที่ดี การตรวจสอบและวิเคราะห์ source code การ build/compile/package การทดสอบในระดับต่าง ๆ เช่น Unit test, Integration test, Acceptance test และ End-to-End test การติดตั้งระบบงาน เป็นต้นSoftware Quality : Soft Skills

พัฒนาทักษะการคิด การจัดการ การบริหาร การพัฒนากระบวนการเพื่อคุณภาพซอฟต์แวร์

Moving Forward Retrospective Strategy for Business Agility and Survival

กลยุทธ์ในการถอดบทเรียนและเดินหน้าเพื่อความคล่องตัวของธุรกิจในยุคเราต้องรอด กิจกรรมพร้อมการเรียนรู้กลยุทธ์และเทคนิคที่ช่วยให้คุณนำไปช่วยองค์กรและทีมตามสถานการณ์ เพื่อความคล่องตัวและอยู่รอด ไอเดียทางรอด มุมมองที่อาจจะมองข้ามไป ประตูทางออกอีกหลายบานที่คุณอาจจะพบในการทำกิจกรรม

Building Quality and Process Improvement Mindset in Agility World

ปรับกระบวนการทำงานพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างไรให้ยั่งยืนและคล่องตัวในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน เทคนิคการสะท้อนและปรับกระบวนการทำงานแบบง่ายๆ ใช้ได้ทันที ที่ทำได้ตลอดทั้งโปรเจค เพื่อสร้างคุณภาพซอฟต์แวร์และคุณภาพการทำงานให้คล่องตัว โดยไม่ต้องรอการปรับองค์กรหรือสร้างกระบวนการใหม่

Design Thinking Lean Your Process for Software Quality and Agility NEW!

เรียนรู้การปรับและออกแบบกระบวนการทำงานพัฒนาซอฟต์แวร์ผสมผสานหลักการ Design thinking ที่จะช่วยให้เข้าใจผู้ใช้งานและสถานการณ์มากขึ้น วิธีการแบบ Lean จะทำให้กระบวนพัฒนาคล่องตัวขึ้นอย่างมีคุณภาพ เวิร์คชอปการทำ Design thinking ในรูปแบบ Lean Process เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิธีการทำงานจริง

Coaching and Facilitating Skills for Quality and Process Improvement Leader NEW!

สอนและโค้ช พร้อมพาปรับและออกแบบกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ทีมงาน เริ่มตั้งแต่การสร้างกระบวนการหรือวิธีการทำงาน ไปจนถึงการรับฟีดแบค เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการให้ดีขึ้น ทักษะสำคัญที่ Team Leader ต้องมีเพื่อดูแลทีมให้มีคุณภาพเพื่อคุณภาพซอฟต์แวร์

Agile Enterprise Architecture

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
คณะผู้จัดขอปรับรูปแบบการจัดงานและช่วงเวลา เป็นแบบออนไลน์ วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

พัฒนาองค์กรสู่การทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture เพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านบริบทสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสู่ความยั่งยืนด้วย 4 เครื่องมือบริหารองค์กร Vision Builder, Enterprise Blueprint, Service Worksheet และ Strategic Roadmap

How to transition CMMI® for DEV Version 1.3 to Version 2.0

Boot Camp เตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์มาตรฐาน CMMI Model V2.0 อธิบายความรู้ของ CMMI® 2.0 เข้าใจส่วนประกอบของกระบวนการที่แตกต่างระหว่าง CMMI® for DEV V2.0 และ CMMI® for DEV V1.3 สามารถประยุกต์ความรู้ด้าน CMMI® ปรับใช้ในการสร้างการปรับปรุงกระบวนการอย่างมีคุณภาพขององค์กร และสามารถปรับปรุงและเตรียมพร้อมการประเมิน CMMI® for DEV V2.0 ในอนาคต

Intensive CMMI®Version 2.0 with Practical Organization Management

Boot Camp: การบริหารองค์กรภาคปฎิบัติ ด้วยการพัฒนาตามมาตรฐาน CMMI V2.0 เข้าใจส่วนประกอบของกระบวนการที่แตกต่างระหว่าง CMMI® for DEV V2.0 และ CMMI® for DEV V1.3 การสร้างการปรับปรุงกระบวนการอย่างมีคุณภาพขององค์กร เตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการพัฒนาและการประเมินซอฟต์แวร์มาตรฐาน CMMI® Model V.2.0 การประยุกต์ใช้ CMMI Practice Area ให้สามารถแก้ปัญหาธุรกิจในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

After work Build Up Skills: Manual Testing to Automation Testing


เวิร์คชอปหลังเลิกงาน ที่ชวนมาร่วมปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เดิม พร้อมสร้างทีมทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ที่สามารถเอารูปแบบ กระบวนการ และความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับโปรเจคได้ทันทีแบบไม่ต้องรอตกผลึก พร้อมทีมพี่เลี้ยงที่จะช่วยแนะแนว และแนะนำตลอดหลักสูตร

หลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล
Data Governance

หลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล มุ่งให้ผู้เข้าร่วมเกิดความรู้ ความเข้าใจโครงสร้าง หน้าที่ของผู้ดูแลธรรมภิบาลข้อมูล (Data Governance Structure) ขั้นตอนการทำธรรมาภิบาล ข้อมูล (Data Governance Process) การใช้เครื่องมือการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลขององค์กร (Data Governance Tools) สู่การลงมือปฏิบัติการทำธรรมาภิบาลข้อมูลให้เกิดผลลัพธ์ได้จริง

Core Big Data and Hadoop Hands-On Workshop

การนำ Big Data ไปใช้ในองค์กรไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงส่วนประกอบที่สำคัญของ Big Data ตัวอย่างการนำไปใช้ในงานจริง การลงมือปฎิบัติจริงจังรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการนำ Big Data เข้ามาใช้ในองค์กร ผู้บรรยายจะให้มีการแบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริง

Managing Crisis to Effective Organization

การออกแบบองค์กรดิจิทัลเพื่อการจัดการในช่วงภาวะวิกฤติ เครื่องมือในการออกแบบบริการและนวัตกรรมรับมือกับ New Normal การติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบ Work Remotely การวางทิศทางสู่องค์กรแห่งอนาคตที่มีผลสัมฤทธิ์สูงอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และรายละเอียดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
All fees quoted are exclusive of VAT 7 %. All details are subject to change without prior notice

Training Schedule 2022

ตารางอบรมสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

Classroom    Online Class
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และรายละเอียดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
All fees quoted are exclusive of VAT 7 %. All details are subject to change without prior notice


For university Programs

หลักสูตรสำหรับอาจารย์ และนักศึกษา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหารายวิชาเรียนในสาขาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน

Give and Share!
เวิร์คชอปเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ด้วยแอจไจล์ (Agile for Software Development ) ใน Scrum Framework หรือ Extreme Programming่ สู่เส้นทางสายอาชีพการพัฒนาซอฟต์แวร์ในตำแหน่งต่างๆ เช่น Programmer, System Analys หรือ Tester สำหรับนักศึกษาจำนวน 50-120 คน ระยะเวลา 3 วัน

Agile Testing for the Whole Team
(For Lectures in University)

หลักสูตรสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ ว่าด้วยการใช้กระบวนการ Agile Testing การสร้างทีม SW Testing และการประยุกต์ใช้ Agile Testing กับทีมพัฒนาโปรเจค เพื่อสามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีคุณภาพ หลักสูตรไลเซนส์ตรงจาก LISA CRISPIN และ JANET GREGORY โค้ช Agile ระดับโลก เจ้าของหนังสือ More Agile Testing
พร้อมสอบ CERTIFICATE รับรอง!

Our Specialist

Software Quality Management Excellence Promotion Program

Prathan Dansakulcharoenkit

Agile Coach / ScrumMaster / Agile Practitioner / Business Development

Somkiat Puisungnoen

Software Engineering / Software Practitioner / Agile Practitioner and Technical / Software Analyst / Software developer

Danairat Thanabodithammachari

Consulting / Implementation Services / Big Data / Enterprise Architecture

Visoot Luechaichalermsook

หัวหน้าทีมที่ปรึกษา CMMI® Certificate of CMMI Associate (CMMI Consulting and Appraisal Member)

Dr. Chayakorn Piyabunditkul

ผู้ประเมินมาตรฐาน CMMI® (Certified SCAMPI Lead Appraiser)

Nopparat Slisatkorn

Process Improvement & Agile Mindset / Agile - Lean for Project and Operation work (Scrum & Kanban) / Effective Retrospective / Coaching & Train the Trainer Dojo / Personal Agility / Design Thinking for Life

Contact Us

Software Quality Management Excellence Promotion Program

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
งานปรึกษาด้านไอที เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
โทร : 02-583-9992 ต่อ 81431 - 881433 อีเมล์ : ita@swpark.or.th

Copyright © SQUAE : SOFTWARE PARK THAILAND