ลงทะเบียนกิจกรรม

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยภาษาไทย

ข้อมูลบริษัท/หน่วยงาน

(สำหรับใช้ออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน)

ผู้ประสานงาน


หัวข้อ

ข้อมูลผู้เข้าร่วม

(สำหรับใช้ออกใบประกาศนียบัตร)
ผู้เข้าร่วมคนที่ #1 :

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการติดต่อกลับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ โดยจะดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.nstda.or.th/th/97-about-us/about-us/547-nstda-privacy-policy หรือเข้าถึงผ่าน QR Code

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช.