Python for Non-Programmer

 • TTDT031
 • Classroom
 • Fundamental
 • Thai | 0
AI & Data Technology

หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นักพัฒนาโปรแกรม แต่ต้องการเรียนรู้ภาษา Python เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนและการทำงานทั่วไป

Course description

Time
Days :
4 Day(s)
Duration :
24 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
01 May 2024 - 14 June 2024
Status :
Class end / Close
Instructor
Language :
Thai
Venue
Venue :
Software Park Training Room 3rd floor, Software Park Building
Type :
Classroom
Python for Non-Programmer

หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นักพัฒนาโปรแกรม แต่ต้องการเรียนรู้ภาษา Python เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนและการทำงานทั่วไป (เช่น การคำนวณ แก้สมการ จัดการทางพีชคณิตสร้างกราฟและแผนภูมิจัดการไฟล์แบบต่างๆ) การใช้โปรแกรมช่วยทำงานอย่างเช่น เวกเตอร์ เมทริกซ์ การคำนวณและแสดงข้อมูลทางสถิติ การใช้เครื่องมือช่วยงานทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล การใช้เครื่องมือช่วยจัดการกับข้อมูลเช่น การความปลอดภัย การใช้งานฐานข้อมูล สร้างเว็บไซต์และเว็บแอพพลิเคชั่น

กลุ่มเป้าหมาย

 •   เหมาะสำหรับ นักพัฒนาโปรแกรม นักเรียนระดับมัธยม นักศึกษา และอาจารย์ หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอน
 •   วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการใช้โปรแกรมช่วยงานในสาขาที่ทำงาน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีประการณ์ในการเขียนโปรแกรมมาก่อน แต่ต้องสามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows ได้

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 •  สามารถสร้างโปรแกรมภาษา Python เพื่อแก้ปัญหาหรือช่วยงานง่ายๆ ขึ้นใช้เอง
 •  สามารถใช้โปรแกรมเครื่องมือของภาษา Python ที่มีอยู่มากมาย ในการทำงานด้านต่างๆ

Day 1
1. Introducing Python Surface Syntax

 •  Literal variable operator
 •  Statement expression block function
 • Decision iterations and recursion

Ex.   Multiplication tables
       Computing mathematical formula

 •  Infinite Series Approximation: Euler Pi Approximation
 •  Euclid Greatest Common Divisor
 •  Newton Square Root Method
 •  Leap years
 •  Randomness: Password Generator, Kumon
 •  Generate and Test: Solving equations, Locic Puzzles
 •  Optimization: Archimedes Pi Approximation

Day 2
2. Using Datastructures:

 • list, tuple, dict and set

Ex. Polynomial, Sieve of Eratosthenes

 •  Stack and Palindrome
 •  Symbolic Manipulation: Josephus Problem
 •  Mapping and Functions: Frequency Count, Bucket Sort
 • Diagnostic with 'dict': Morse Code, Chinese Zodiac
 • Comprehension: Character-Digit Puzzles
 • Creating non-repeating results with 'set'
 •  itertools: Sampling, Permutation and Combination 

Day 3
3. Math Tools:

 •   Fraction Decimal and complex number
 •   Binary, Octal, Hexadecimal
 •   High precision floating points.
 •   numpy: Vector, Martrix, Linear Algebra
 •   sympy: Algebric Manipulation, Trigonometry, Calculus
 •   matplotlib.pyplot: X-Y Plots, Bar, Histograms, Pie, Scatter
 •   statistics

Day 4
4. Useful Stuffs:

 •   File Handling: txt, xml, json, cvs, pdf, doc
 •   Compression: zipfile, gzip
 •   Security: hashlib(Hashing), ecdsa, cryptography
 •   tkinter: GUI, keyboard, mouse
 •   Database: sqlite3, mongoDb
 •   Introducing Data Science:
  panda: Dataframe
  sklearn: LinearRegression, datasets
  seaborn: Test data
 •  Send emial: smtplib
 •   Message Queue: pika (RabbitMQ)
 •   Web:
    http.server: Simple web site
  flask: Web Framework
  Restful Web API

           

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to"สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ" (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email ttd@swpark.or.th
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.แ

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

Songsiri Sittikun
 : +662 583 9992 Ext. 81421
You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.

เพิ่มเพื่อน

13,000 THB .

(ราคายังไม่รวม Vat 7%)
สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน

Enroll nowขออภัย คลาสนี้สิ้นสุดและขอปิดรับลงทะเบียน

Course Detail :
Days :
4 Day(s)
Duration :
24 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
01 May 2024 - 14 June 2024
Status :
Class end / Close

Instructor info
avatar
Dr.Werasak Suengtaworn

นักวิชาการอิสระ