swp logo

โครงการพัฒนาทักษะด้านโปรแกรมมิ่ง

กลุ่ม Mid-Career


การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนมือถือยุคใหม่ ด้วยหลักสูตร React Native หรือ หลักสูตร Flutter

หลักสูตรการปรับใช้งานแอปพลิเคชั่น ด้วย Docker & Kubernetes

More Information

swp logo

โปรแกรมเรียนรู้สู่มาตรฐาน Service Robots & IoT

11 หลักสูตร 5 แพคเกจ เลือกอบรมได้ ตามใจคุณ!

สนับสนุนค่าใช้จ่ายหลักสูตรบางส่วน เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลากรภาคการศึกษา
สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์บริการ และผลิตภัณฑ์ IoT ในระดับสากล

More Information

Digital and Technology Training


ให้บริการด้านการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากร ทั้งในระดับพื้นฐาน

ระดับมืออาชีพ และระดับองค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill)

การบริหารจัดการ (Management) และความชำนาญ (Proficiency) ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล


More Information

SQUAE Program

Software Quality Management Excellence Promotion Program


โปรแกรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ (SQUAE)
ตั้งแต่การเริ่มพัฒนา ทดสอบ สู่การทำมาตรฐานระดับสากล


More Information
university logo

SWP Inno-Tech School


พัฒนาบุคลากรสู่สายอาชีพ และส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลสู่เชิงพาณิชย์
พร้อมกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งระดับบุคคลและองค์กร


More Information

"Uplift Thai's Service Robots
and Internet of Things (IoT) to ASEAN"

"โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์บริการและ IoT ของไทยสู่อาเซียน"


Robo IOT Website

หลักสูตรภายใต้โครงการ บีโอไอกับการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรขั้นสูง

TRAINING GRANTS


รายชื่อหลักสูตร มาตรการ

สำหรับผู้ประกอบการ ที่ส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมกับเรา ตามหลักสูตรของ Software Park ที่ผ่านการรับรอง สามารถ

ยกเว้นภาษีเงินได้ 250%

ของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้าง ตามมาตรการ Thailand Plus Package การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูงด้าน STEM

รายชื่อหลักสูตร มาตรการ

INTEGRITY AND
TRANSPARENCY
ASSESSMENT

EIT

2024

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ สวทช. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

  • เข้าเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/r44gp1
  • กรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP
  • ระบบจะส่งหมายเลข OTP ไปที่ SMS มือถือของท่าน
  • เข้าทำการประเมิน

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ สวทช. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประเมินง่ายๆใน 5 นาที
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT

เสริมสร้างอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
ให้เข็มแข็ง
ด้วย 4 การส่งเสริม

ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร

บริการด้านฝึกอบรมสำหรับบุคลากรไอที

ทั้งในระดับ มืออาชีพ และระดับองค์กร โดยมุ่งเน้น การเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ การบริหารจัดการ และความชำนาญ
ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ

บริการสนับสนุน ส่งเสริมอุตสาหกรรม-

ซอฟต์แวร์ไทย ในการขยายช่องทางการตลาด ทั้งใน และต่างประเทศ รวมทั้งกระบวนการ นำเทคโนโลยีไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

บริการสร้างความเข้มแข็ง

ให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ด้วยการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เพื่อสร้างหรือปรับปรุงสินค้าและบริการ
ส่งเสริมบริการโครงสร้างพื้นฐาน

บริการให้เช่าพื้นที่สำนักงาน สำหรับบริษัท

ที่ทำธุรกิจ ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ บริการห้องอบรม ห้องประชุม-สัมมนา ห้องปฏิบัติการ (Lab) สำหรับผู้ประกอบการ

ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร

Human Resource Development Promotion

Digital and Technology Training
บริการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้ง Upskill และ Reskill ให้กับบุคลากร ในระดับมืออาชีพ และระดับองค์กร
SQUAE PROGRAM
โปรแกรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การเริ่มพัฒนา การทดสอบ สู่การทำมาตรฐานในระดับสากล
SWP-InnoTech School
พัฒนาบุคลากรสู่สายอาชีพ ส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัล และมุ่งเน้นกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทั้งระดับบุคคลและองค์กร
Service Robot & IoT
โปรแกรมเรียนรู้สู่การทดสอบและขอรับรองตามมาตรฐานสากล กับ 11 หลักสูตร รวม 16 วัน
หลักสูตรที่ยกเว้นภาษี 250%
รวมหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก อว.ตามมาตรการ Thailand Plus Package ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 250% ของค่าใช้จ่าย
Roboinnovator Challenge
การแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะไร้การบังคับ ให้มีความสามารถด้านโลจิสติกส์
โครงการพัฒนาทักษะด้านโปรแกรมมิ่ง Mid-Career
พัฒนาทักษะในด้านโปรแกรมมิ่ง ในกลุ่ม Mid-Career

Exclusive
In-House Training

คลาสอบรมพิเศษที่ปรับเนื้อหาหลักสูตรให้ตรงกับวัตถุประสงค์ และการใช้งานจริง

View Programs

All Course 2024

รวมหลักสูตรอบรม ประจำปี 2567
สำหรับวางแผนการอบรม

View Courses

Our Upcoming Courses

🔥 หลักสูตรที่กำลังจะเกิดขึ้น แบ่งตามหมวดหมู่ ความนิยม รวบรวมมาไว้ที่นี่

ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการตั้งแต่ฝั่งผู้พัฒนา ได้แก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และฝั่งผู้ใช้งานตั้งแต่ SMEs ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่

เชื่อมโยงสู่เครือข่ายแหล่งทุน มุ่งสร้างเครือข่ายนักลงทุนรุ่นใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ
ด้วยโปรแกรมสนับสนุนให้ได้รับมาตรฐานระดับสากล เช่น CMMI Ver2.0 เป็นต้น
สร้างและขยายช่องทางการตลาดเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทซอฟต์แวร์
ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ภาคอุตสาหกรรม ผ่านเครือข่ายผู้ประกอบการ และ พันธมิตรที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล

ส่งเสริมนักพัฒนา ผู้ประกอบการ นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ ซึ่งมีความรู้ และสามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ในเทคโนโลยีเป้าหมาย Automation Robotics & Intelligent System

Innovation JumpStart

โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม หุ่นยนต์บริการ (Service Robots) และผลิตภัณฑ์ IoTs

กำลังดำเนินโครงการ
AI INNOVATION JUMPSTART @Bangkok

E-book ผลงานที่ผ่านมาของนวัตกรรมต้นแบบ ในโครงการ Innovation Jumpstart 2566

โครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
AI INNOVATION JUMPSTART @Khon Kaen

ผลงานที่ผ่านมาในปี 2565 และบรรยากาศกิจกรรมทีต่าง ของโครงการInnovation Jumpstart

โครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
Software Park Building, Chaengwattana Road, Pak Kret, Nonthaburi

บริการโครงสร้างพื้นฐาน สู่การสรรค์สร้างนวัตกรรมและการเติบโต

Software park Thailand บริการห้องอบรมประชุมสัมมนา ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ห้องLAB ARI Co-Working Space และ พื้นที่เช่าสำนักงาน หลายขนาด อุปกรณ์ครบครัน สนใจติดต่อ : 02-583-9992 ต่อ 81411-81412 Email : fms@swpark.or.th

avatar

"Make my life easier and organized conviction For every delay in they Extremity now strangers contained breakfast"

บริษัท เอเชีย วัน คลิก จำกัด (Tenants Floor 5)
avatar

"Creating product become fun conviction For every delay in they Extremity."

บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Tenants Floor 8)
ติดต่อเรา
Tutor image

Our Facilities Services

Office Space Rental, Training Room Rental, Meeting Room Rental, Auditorium Room Rental, Co-workspace, and ARI Digital Lab for Rent

บริการห้องฝึกอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac พร้อมบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง และสิ่งอำนวยความสะดวกทุกฟังก์ชั่นการอบรม รองรับการอบรม สัมมนา ประชุม ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และยังมีพื้นสำหรับจัดกิจกรรม หรือนิทรรศการ

บริการให้เช่าพื้นที่สำนักงานสำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อเป็นแหล่งรวม สำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยสนับสนุนให้บริษัทได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความร่วมมือทางธุรกิจและเทคโนโลยี

ARI Digital Lab

Total 30+ Equipments

ให้บริการ CO WORKING SPACE สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ด้าน Automation Robotics and Intelligent System: ARI ห้องประชุม Workshop Zone เพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพื้นที่แสดงนิทรรศการ ARI LAB ,พื้นที่(โรงประลอง:Lab)

  • Hardware Shop:CNC & Laser Cutter Electronics Lab 3D Printing
  • CO-Working space and Meeting Room

Our Infrastructure

Software park Thailand บริการห้องอบรมประชุมสัมมนา ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ห้องLAB ARI Co-Working Space และ พื้นที่เช่าสำนักงาน หลายขนาด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทุกฟังก์ชั่นการอบรม สนใจติดต่อ : 02-583-9992 ต่อ 81411-81412 Email : fms@swpark.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

Top 10 Technology & Cyber Security Trends and Updates 2024

สวทช. พร้อมพันธมิตร ร่วมอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยี และแนวทางการใช้ ChatGPT และเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ปี 67

Smart Cybersecurity Summit Thailand

สกมช. ร่วมกับ โคลสเซอร์สติลมีเดียเดินหน้าผลักดันภัยไซเบอร์เป็นวาระแห่งชาติ เร่งกระตุ้นหน่วยงานรัฐ - เอกชนให้ความสำคัญ เผยความพร้อมจัดงานประชุม Smart Cybersecurity Summit Thailand 24 พ.ค.นี้

Top 10 Technology & Cyber Security Trends and Updates

เพื่ออัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าจับตามองในปี 2023 รวมถึงแนวทางการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ต้องระวัง

Hubba ชี้ Co-Working Space โตขาขึ้น

ด้านซอฟต์แวร์พาร์คพร้อมเปิด Co-Working Space รองรับ S-Curve อีโคซิสเต็ม

DECC และ TD-X Center

ศูนย์ฯช่วยพัฒนาต้นแบบ สานรับบริการ Co-Working Space กระตุ้นธุรกิจดิจิทัล

กิจกรรม Creative Agile Retrospective

กิจกรรมภาคฝึกปฏิบัติ สำหรับผู้ประกอบการ ที่ได้รับความรู้และประโยชน์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง ณ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย Software Park Thailand

🏆ขอแสดงความยินดีกับ Feedback180

ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานกระบวนการให้บริการด้านซอฟต์แวร์ CMMI-SVC v2.0-ML3 👍 อย่างเป็นทางการ จากสถาบัน CMMI ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช.

งานสัมมนา PDPA กับผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชน

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช. และบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมยกระดับความเข้าใจและอัปเดตความคืบหน้าของการบังคับใช้กฎหมาย PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ใน 1 เดือนแรก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา

The Pitch : รับสมัคร STARTUP พบนักลงทุน

สมาคมทีบานร่วมกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน “The Pitch by TBAN x Software Park Thailand” เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายนักลงทุนและสตาร์ทอัพ

World Business Angel Investor Week 2022

งานเสวนาด้านการลงทุนระดับโลก การแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ Angel investment, Startup economy, Financial inclusion, Gender quality, Entrepreneurship และ Innovation ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar

ประกาศผลการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2565

โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI® ขอขอบคุณผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ทุกท่านที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนการทำมาตรฐาน CMMI ปี 2565

RoboInnovator

ชุมชน Robot มีทั้งฟรีสัมมนาและอบรมเข้มข้น พร้อม challenge แข่งกัน/ปันประสบการณ์