Big Data Analytic With Power BI

 • TTDL03
 • Classroom
 • Fundamental
 • Thai | 0
Digital Literacy

Power BI เป็นเครื่องมืออัจฉริยะทางธุรกิจเป็นโปรแกรมและบริการคลาวด์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลทางธุรกิจและนำเสนออกมาในรูปแบบ Interactive ทั้งแบบตาราง กราฟ ชาร์ท แผนที่ และรูปร่างต่างๆ โดยสามารถแชร์รายงานให้พนักงานในองค์กรและบุคคลในสาธารณะ ตลอดจน embed ไว้บนเว็บสาธารณะหรือแอพอื่นๆ ก็ได้

Course description

Time
Days :
3 Day(s)
Duration :
18 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
28 October 2024 - 30 October 2024
Status :
Open Register
Instructor
Name :
Ms. Santana Nantakhun
Language :
Thai
Venue
Venue :
Training Room, 3rd Floor Software Park Building
Type :
Classroom
Big Data Analytic With Power BI

Power BI เป็นเครื่องมืออัจฉริยะทางธุรกิจล่าสุดของ Microsoft เป็นโปรแกรมและบริการคลาวด์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลทางธุรกิจและนำเสนออกมาในรูปแบบ Interactive ทั้งแบบตาราง กราฟ ชาร์ท แผนที่ และรูปร่างต่างๆ โดยสามารถแชร์รายงานให้พนักงานในองค์กรและบุคคลในสาธารณะ ตลอดจน embed ไว้บนเว็บสาธารณะหรือแอพอื่นๆ ก็ได้ ที่สำคัญ Power BI สามารถเรียกข้อมูลจากหลายแหล่งได้เพียงแค่คุณสามารถ export ข้อมูลจากแหล่งนั้นมาเป็นฐานข้อมูลหรือตารางได้ คุณก็สามารถให้ Power BI นำเสนอรายงานออกมาได้ ซึ่งถือว่าสะดวกกว่าการใช้ Pivot บน Excel หรือตัดแปะบน PowerPoint แบบเดิมๆ ให้น่าทึ่งได้อย่างรวดเร็วซึ่งทำให้ข้อมูลของคุณมีชีวิตชีวาและช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบธุรกิจของคุณได้ในทุกอุปกรณ์

Power BI Desktop สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ฟรีจาก https://www.microsoft.com/th-th/download/ สำหรับตัวฟรีนั้นจะไม่สามารถแชร์รายงานได้

รูปแบบการอบรม

 • เรียนทฤษฎีและปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์ 1คน / 1 เครื่อง
 • โปรแกรมที่ใช้ในการอบรมบนระบบปฏิบัติการ Windows , MS. Excel 2013-2016 & MS. 365


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • >ผู้บริหาร พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ด้านการจัดเก็บข้อมูลหรือทำงานที่ต้องรายงานข้อมูล
 • >ผู้ที่ต้องการพัฒนา Pivot Table / Pivot Chart ให้ยืดหยุ่น (Dynamic Pivot Tale and Pivot Chart)
 ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม
 • >มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่ดี ใช้คีย์บอร์ด และเมาส์ได้คล่องแคล้ว
 • >มีความรู้การใช้งานอินเตอร์เน็ต

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • >ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ความสามารถในการนำเข้าข้อมูลที่หลากหลาย
 • >ผู้เข้าอบรมสามารถจัดการกับข้อมูลที่จะนำมาจัดทำรายงาน เพื่อการวิเคราะห์และสรุปผลได้
 • >ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างและอ่านหน้าจอ Dashboard Report เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ทันที เพราะแต่ละหน้าจอแทนที่แผนกต่างๆ ขององค์กร ทำให้ผู้บริหารไม่ต้องคอยโทรถามความคิดเห็นจากแต่ละแผนกก่อนตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ ขององค์กร

บทที่ 1 Intro Excel BI VS Power BI

o   ตัวอย่างการจัดการข้อมูลของ Excel BI

o   ปัญหาของ Pivot Table แบบดั้งเดิม

o   แนะนำเครื่องมือใหม่ของ Excel Power Query

o   Data Model/DAX

บทที่ 2 รู้จักกับ Microsoft Power BI

o   รู้จักกับ Power BI และ Power BI Desktop

o   การลงทะเบียนใช้งาน Power BI Service

o   การดาวน์โหลด ติดตั้งและปรับแต่งค่าต่าง ๆ ของ Power BI Desktop

o   แนะนำ Power BI Interface และ Power BI Workflow

o   แหล่งช่วยเหลือและหาข้อมูลเพิ่มเติมของ Power BI Desktop

o   แบบฝึกหัดทำความเข้าใจข้อมูลขายที่เรามี


บทที่ 3 Connect Data Source | การนำข้อมูลเข้าสู่ Power BI

o   สามารถเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และนำเข้าข้อมูลได้อย่างดี

o   การเปลี่ยน Locale ให้สอดคล้องกับแหล่งข้อมูล

o   การใช้ Excel เป็นแหล่งข้อมูล

o   การใช้ Web เป็นแหล่งข้อมูล

o   การเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล Database

o   การเชื่อมต่อไปยัง SSAS

o   การสร้างตารางข้อมูลขึ้นใหม่เอง

o   แบบฝึกหัด

บทที่ 4 การจัดการข้อมูลการขายด้วย Power BI Desktop Modeling

o   การกำหนดให้ข้อมูลแถวแรกของข้อมูลเป็น Column Headers

o   การ Manage Column, Choose / Remove

o   การแยกข้อมูลใน Column

o   การ Replace ค่าต่าง ๆ

o   การเปลี่ยน Data Type

o   การ Combine Data ด้วย Merge Queries

o   การ Combine Data ด้วย Append Queries

o   การจัดการ Text Format

o   การ Extract Text

o   การจัดการ Date & Time

o   การ Custom Column

o   การ Duplicate Column

o   การ Add Conditional Column

o   การ Group Data

o   การ Transpose Data

o   การ Move Column

o   แนะนำ Power BI Modeling

o   Power BI Desktop Modeling | การจัดการ Data Type และ Format Text

o   Power BI Desktop Modeling | การจัดการ Data Category

บทที่ 5 Relationship | การสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลการขาย

o   รู้จักกับ Data Model

o   ทำความรู้จัก Data Tables vs. Lookup Tables

o   สร้าง Relationship Data Model ข้อมูลขาย และการปรับแต่งการเชื่อมต่อ

บทที่ 6 การเขียน Function DAX (Data Analysis Expression) ใน Power BI

o   ทำความรู้จักกับ DAX

o   รู้จักกับ DAX Syntax & Operators & DAX Function Categories

o   การคำนวณด้วย New Column และการคำนวณด้วย New Measure

o   ฟังก์ชั่น Date & Time | การเปลี่ยนวันที่จาก Data Type Text เป็น Date โดยไม่มี Error

o   ฟังก์ชั่น Date & Time | DAY/MONTH/YEAR| DATEDIFF| TODAY/NOW

o   ฟังก์ชั่น Date & Time เบื้องต้น | HOUR/MINUTE/SECOND

o   ฟังก์ชั่น Logical | IF, การใช้ IF ซ้อน IF

o   ฟังก์ชั่น Logical | AND, การใช้ IF ร่วมกับ AND

o   ฟังก์ชั่น Logical | OR, การใช้ IF ร่วมกับ OR

o   ฟังก์ชั่น SUM และ SUMX

o   การเชื่อมต่อ Data ด้วย RELATED

บทที่ 7 การสร้าง Report แบบ Visualizations 

o   ภาพรวมของการสร้างรายงานแบบ Visuals จากข้อมูลการขาย

o   การกำหนดค่าเริ่มต้นของรายงาน เช่น ขนาดพื้นที่ , รูปแบบของ Visuals ต่างๆ

o   การปรับแต่ง Visuals เช่น การใส่ โลโก้บริษัท , การเลือก Theme Dashboard

o   การสร้าง Visuals ที่ใช้งานร่วมกับ DEX Function

o   การใช้งาน Slicer เครื่องมือการกรอง

o   การสร้าง ป้ายแสดง ค่าสรุป ตัวเลข เปรียบเทียบเป้าหมาย KPI

o   การสร้าง กราฟแบบเกจวัด มิเตอร์ Gauge และ  กราฟที่น่าสนใจอื่นๆ

บทที่ 8 การใช้งาน Power BI Service

o   รู้จักกับ Power BI Service

o   การนำ Report ที่สร้างจาก Power BI Desktop อัพโหลดขึ้น Power BI Service(Cloud)

o   การสร้าง Dashboard ผ่าน Power BI Service

o   การใช้งาน Natural Language Queries

o   การเผยแพร่ไปยังเว็บ (Publish)

o   การดู Report และ Dashboard บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

o   การใช้ Mobile Layout ช่วยออกแบบหน้าตารายงานบนมือถือ

o   การจัดการความปลอดภัยระดับแถวข้อมูล

บทที่ 9 คำสั่งและเทคนิคอื่นๆ เพิ่มเติมใน Power BI Desktop

o   การใส่ Condition Formatting ลงใน Visual แบบ Table และ Matrix

o   การเพิ่มเส้นค่าเฉลี่ย , เส้นแนวโน้ม ในกราฟ

o   การสร้าง Hierarchy (ชุดข้อมูลลำดับชั้น)

o   รู้จักกับ Power BI Gateway สำหรับซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติ

o   Workshop : Sales Tracking Dashboard การสร้าง Visual เพื่อดูยอดรวมปริมาณแบบ รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน , การสร้าง Visual เพื่อดูภาพรวมอัตราส่วนกำไรต่อยอดขายรวม 

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ or National Science and Technology Development Agency
  (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.

 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email ttd@swpark.or.th

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

Namfhon  Pongyat

Tel: +66-2583-9992 Ext. 81427

Email: namfhon@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information. 

12,000 THB .

ระยะเวลาการฝึกอบรม: 3 วัน (18 ชั่วโมง) เวลา 9.00 - 16:00 น.

สถานที่อบรม : ณ ห้องอบรม ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

 สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน

Enroll now

Course Detail :
Days :
3 Day(s)
Duration :
18 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
28 October 2024 - 30 October 2024
Status :
Open Register

Instructor info
Ms. Santana Nantakhun