Pitchology for Technology Professional (ศาสตร์และศิลป์ของการนำเสนอและการเล่าเรื่องสำหรับมืออาชีพด้าน IT)

 • TTML05
 • Classroom
 • Fundamental
 • Thai | 0
Management Skills

  ในการทำงานนอกเหนือจากกระบวนการและประสิทธิภาพของบุคลากรแล้ว ประเด็นที่สำคัญประการหนึ่งคือ “การนำเสนองาน” และ “ การเล่าเรื่อง” (Presentation and Storytelling)   เพราะหลายครั้งที่การทำงานและการตัดสินใจเกิดความไม่เข้าใจกันนั้นไม่ได้เกิดจากสาเหตุด้านเทคนิค ไม่มีความรู้ความเข้าใจ หรือบุคลากรทำงานไม่ได้แต่อย่างใด เพียงแต่เกิดจากการนำเสนอและเล่าเรื่องที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเกิดมาจาก ความไม่เข้าใจผู้ฟัง การจับประเด็นที่ไม่ดี ไม่เข้าใจการเลือกใช้ข้อมูลที่เหมาะสม การคัดเลือกประเด็นสำคัญที่ชัด การสื่อความในการนำเสนอ ส่งผลให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจที่และตัดสินใจที่ไม่มีประสิทธิภาพ สิ้นเปลืองเวลา และเกิดปัญหาต่อเนื่องในการตัดสินใจและการทำงานตามมาอย่างมาก

Course description

Time
Days :
3 Day(s)
Duration :
18 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
29 October 2024 - 31 October 2024
Status :
Open Register
Instructor
Language :
Thai
Venue
Venue :
Training Room 3rd floor, Software Park Building Chaengwattana Road, Pakkred Nonthaburi
Type :
Classroom
Pitchology for Technology Professional (ศาสตร์และศิลป์ของการนำเสนอและการเล่าเรื่องสำหรับมืออาชีพด้าน IT)

หลักสูตร Pitchology for IT Professional 
(ศาสตร์และศิลป์ของการนำเสนอและการเล่าเรื่อง สำหรับมืออาชีพด้าน IT)
โดยความร่วมมือระหว่าง เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และ สถาบัน KCT Academy

ในการทำงานนอกเหนือจากกระบวนการและประสิทธิภาพของบุคลากรแล้ว ประเด็นที่สำคัญประการหนึ่งคือ การนำเสนองานและ การเล่าเรื่อง” (Presentation and Storytelling)เพราะหลายครั้งที่การทำงานและการตัดสินใจเกิดความไม่เข้าใจกันนั้นไม่ได้เกิดจากสาเหตุด้านเทคนิค ไม่มีความรู้ความเข้าใจ หรือบุคลากรทำงานไม่ได้แต่อย่างใด เพียงแต่เกิดจากการนำเสนอและเล่าเรื่องที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเกิดมาจาก ความไม่เข้าใจผู้ฟัง การจับประเด็นที่ไม่ดี ไม่เข้าใจการเลือกใช้ข้อมูลที่เหมาะสม การคัดเลือกประเด็นสำคัญที่ชัด การสื่อความในการนำเสนอ ส่งผลให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจที่และตัดสินใจที่ไม่มีประสิทธิภาพ สิ้นเปลืองเวลา และเกิดปัญหาต่อเนื่องในการตัดสินใจและการทำงานตามมาอย่างมาก


โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรมืออาชีพด้าน IT ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมหรือการจัดการกับตัวเลข ข้อมูลที่ต้องนำมาวิเคราะห์และนำเสนอให้กับบุคลากรที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ


หลักสูตร “Upgrade ทักษะการนำเสนองานและการเล่าเรื่องราวสำหรับมืออาชีพด้าน IT” นี้ ออกแบบเฉพาะสำหรับบุคลากรด้านสารสนเทศ เป็นหลักสูตรการนำเสนองานที่รวมเนื้อหาทุกอย่างแห่งการนำเสนองานและการเล่าเรื่องไว้ด้วยกัน โดยมีสามองค์ประกอบหลักสำคัญนั่นคือ เข้าใจประเด็นและผู้รับสาร การใช้ข้อมูลที่เหมาะสม และ การนำเสนอที่ดี วิทยากรจะถ่ายทอดถึงหลักการและแสดงตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับงานของผู้อบรม และถ่ายทอดผ่านการทำ Workshop เพื่อให้นำความรู้ทั้งหมดไปใช้งานได้จริงในทางปฏิบัติได้ทันที


 

   

  


กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรด้านสารสนเทศ และผู้ที่สนใจ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

1.มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี
2.มีความรู้และสามารถใช้งานโปรแกรม Power Point ได้

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจภาพรวมของการนำเสนองานและการเล่าเรื่อง
2.ผู้อบรมเข้าใจและฝึกปฏิบัติในเรื่องประเด็นการสื่อสาร และการทำความเข้าใจผู้รับสาร 
3.ผู้อบรมเข้าใจและฝึกปฏิบัติในเรื่องการใช้ข้อมูลและการแสดงผล การทำเอกสารที่เหมาะสม
4.ผู้อบรมเข้าใจและฝึกปฏิบัติ การเล่าเรื่องและการนำเสนองานที่ดี
5.ผู้อบรมสามารถนำวิธีการไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนองานจริงได้ผ่านการฝึกปฏิบัติ

วิธีการฝึกอบรม : บรรยายกรณีศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยน และWork shop

วันที่ 1 “STORYTELLING” ช่วงเวลา 09:00-16:00 น.

PITCHOLOGY: ศาสตร์และศิลป์ของการนำเสนอเพื่อโน้มน้าวใจพื้นฐานการนำเสนอ : เรื่องราวสไตล์สไลด์
 • ประเภทของการเสนอโปรเจค ประเภทต่างๆ
    - Elevator pitch
    - Short form pitch,
    - Long form pitch.
 • ทฤษฎีการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอ  
 • หลักการวางโครงสร้างเนื้อหาที่โน้มน้าวใจ
 • เทคนิคการเล่าเรื่องโน้มน้าวใจ (Storytelling)
    - การสร้างวลี/ประโยคสำคัญ (Punch line)
    - เทคนิคการเล่าเรื่องรูปแบบต่างๆ
    - เทคนิคการเขียนโน้มน้าวใจ 
    - Workshop ฝึกการเขียนเพื่อโน้มน้าวใจ 
    - Workshop ฝึกการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ 

วันที่ 2 “SLIDEOLOGY” ช่วงเวลา 09:00-16:00 น.

 • Pitching Deck และเครื่องมือต่างที่ใช้ในการนำเสนอให้มีประสิทธิภาพ
 • Slideology: กฎสำหรับการสร้างสไลด์
   - Workshop ฝึกการสร้างสไลด์เพื่อโน้มน้าวใจ

วันที่ 3 “PITCHING”  ช่วงเวลา 09:00-16:00 น.

• เทคนิคการสร้างบุคลิกภาพที่โน้มน้าวใจ และเกิดความประทับใจแรก

 • การจัดการอาการตื่นเวทีและความผิดพลาด

   -Workshop : บุคลิกภาพสำหรับการนำเสนอผู้นำเสนอ

 • เทคนิคการนำเสนอข้อเสนองบประมาณที่โน้มน้าวใจในการนำเสนอ

 • เทคนิคการคำถามและคำตอบที่โน้มน้าวใจ ผู้ฟังการนำเสนอ     

    - Workshop : การนำเสนอ

 • การประเมินผลการนำเสนอและปรับปรุงการนำเสนอ

    - เทคนิคการรับคำติชมเพื่อการพัฒนา Pitching 

Workshop การนำเสนองานและการเล่าเรื่องโดยใช้ความรู้ทั้งหมด

 • ผู้อบรมทุกท่านทำการนำเสนองานและการเล่าเรื่องที่เตรียมตัวมาโดยใช้เทคนิคที่ได้เรียนรู้ทั้งหมด

 • ผู้ร่วมอบรมทำการ Discuss แลกเปลี่ยนเพื่อวิเคราะห์เทคนิครูปแบบที่ผู้ร่วมอบรมแต่ละท่านได้ใช้ วิทยาการให้ข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยน

 • วิทยาการสรุปการเรียนรู้ 

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ or National Science and Technology Development Agency
  (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.

 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email ttd@swpark.or.th

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ                                                                                                                       
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท                                                                                                                                                              Saving Account Number: 152-1-32668-1                                                                                                                                                  Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Notes:
 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

Namfhon  Pongyat

Tel: +66-2583-9992 Ext. 81427

Email: namfhon@swpark.or.th

12,000 THB .

ระยะเวลาการฝึกอบรม: 3 วัน (18 ชั่วโมง) เวลา 9.00 - 16:00 น.

สถานที่อบรม :  ห้องอบรม ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

Enroll now

Course Detail :
Days :
3 Day(s)
Duration :
18 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
29 October 2024 - 31 October 2024
Status :
Open Register

Instructor info
avatar
อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก

ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy

avatar
ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ KCT Academy