AI และ วิสัยทัศน์ยุคใหม่สำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหาร (AI and Modern Mindset for Entrepreneur and Executive)

 • TTDT24
 • Classroom
 • Fundamental
 • Thai | 0
AI & Data Technology

 แนวคิด "AI และ วิสัยทัศน์ยุคใหม่สำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหาร" เป็นหัวข้อที่ทันสมัยและสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้าน AI กำลังส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ แต่การนำ AI ไปประยุกต์ใช้ควรต้องเข้าใจศักยภาพของ AI และข้อจำกัด ข้อควรระวังในการนำไปปรับใช้งาน สำหรับท่านที่มีแนวคิดหรือโปรเจคที่ต้องนำ AI ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร สามารถเตรียมเนื้อหา/ข้อมูล และนำมาปรึกษาและอภิปรายในห้องอบรมเพื่อนำไปต่อยอดได้

Course description

Time
Days :
3 Day(s)
Duration :
18 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
28-30 August 2024
Status :
Open Register
Instructor
Language :
Thai
Venue
Venue :
Training Room 3rd floor, Software Park Building Chaengwattana Road, Nonthaburi
Type :
Classroom
AI และ วิสัยทัศน์ยุคใหม่สำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหาร (AI and Modern Mindset for Entrepreneur and Executive)

แนวคิด "AI และ วิสัยทัศน์ยุคใหม่สำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหาร" เป็นหัวข้อที่ทันสมัยและสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้าน AI กำลังส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ

โดยลักษณะสำคัญของแนวคิดดังกล่าว ได้แก่

 1. เปิดรับการเปลี่ยนแปลง: ยอมรับว่า AI ไม่ใช่ภัยคุกคาม แต่เป็นโอกาสสำหรับนวัตกรรมและการเติบโต เต็มใจที่จะทดลองและปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจตามความจำเป็น
 2. การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: เข้าใจพลังของข้อมูลและใช้เครื่องมือ AI ในการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
 3. การเรียนรู้ต่อเนื่อง: ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วและลงทุนในการเรียนรู้ทักษะใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ AI เช่น วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง
 4. การทำงานร่วมกัน: มองเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกับทีมที่หลากหลาย รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อใช้ประโยชน์จากความรู้และความเชี่ยวชาญของพวกเขา
 5. พิจารณาทางด้านจริยธรรม: เข้าใจผลกระทบทางจริยธรรมของ AI และนำแนวทางที่รับผิดชอบไปใช้เพื่อหลีกเลี่ยงอคติและการเลือกปฏิบัติในการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วย AI
 6. มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างมนุษย์กับ AI: มอง AI เป็นเครื่องมือเสริมสร้างความสามารถของมนุษย์ แทนที่จะแทนที่ บ่งชี้ถึงความสำคัญของทักษะของมนุษย์ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และความเห็นอกเห็นใจ ควบคู่กับ AI

วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรมีดังนี้

 1. ปลูกฝังความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ AI และเป็นพื้นฐานความเข้าใจต่อการนำ AI ไปประยุกต์ใช้งาน
 2. สร้างความเข้าใจเทคโนโลยีแบบ Horizontal Scanning and Looking Outwards เพื่อเข้าใจแนวโน้มที่กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อโลก
 3. เข้าใจกรอบความคิดในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคของ AI และ การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล

หลักสูตรเหมาะสำหรับทุกท่านที่ต้องการเข้าใจและทดลองใช้เครื่องมือทางด้าน AI 

 • ผู้บริหารองค์กร
 • ผู้ประกอบการ
 • พนักงานในองค์กร
 • บุคคลทั่วไป
 • ผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีบัญชี Gmail เพื่อทดลองใช้เครื่องมือต่างๆ ในการอบรม
 • วิธีการสร้างบัญชี Gmail

หลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้...

 • รับความรู้ ความเข้าใจศักยภาพของ AI และข้อจำกัด ข้อควรระวังในการปรับใช้งาน
 • ฝึกทดลองใช้เครื่องมือทางด้าน AI เพื่อช่วยงาน เช่น ChatGPT, Google Gemini และ Bing Image Creator
 • ทดลองคิดวิเคราะห์โจทย์ และสร้างโครงการด้าน AI

1. หัวข้อ: ยุคของการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven Era)

 • การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล อธิบายด้วยตัวอย่างต่าง ๆ ของการนำข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้งาน
 • กรอบแนวคิดการกำหนดกระบวนการทำงานของข้อมูลในลักษณะ Pipeline และ Automation
 • แนวคิดการรักษาความปลอดภัยและการสื่อสารข้อมูลสมัยใหม่

2. หัวข้อ: ข้อมูลและดิจิทัลยุคใหม่ในโลกบล็อกเชน (New Data and Modern Digital in Blockchain and Crypto Currency)

 • เรียนรู้ Blockchain ข้อจำกัด และการประยุกต์ใช้งาน
 • เรียนรู้ Crypto Currency, Digital Token และ NFT
 • Metaverse, Digital Twins และ Modern Virtual Reality
 • ข้อมูลยุคใหม่ที่สามารถระบุความเป็นเอกลักษณ์ได้

3. หัวข้อ: ปัญญาประดิษฐ์ยุคใหม่ แนวคิดการประยุกต์ใช้งาน และภัยที่ควรตระหนัก (Modern AI, Applications and Threats) • AI คืออะไร AI เรียนรู้ได้อย่างไร ในภาษาที่ง่าย สอนด้วยการใช้เครื่องมือช่วยการเรียนรู้แบบโต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์

 • การมาถึงของ Generative AI และประโยชน์ใช้งาน
 • หลักการเบื้องหลัง Deep Learning และ Reinforcement Learning โมเดลยอดนิยมสำหรับการสร้าง AI ในยุคนี้
 • รู้เท่าทันเครื่องมือ กรณีศึกษา และ อาชญากรรมที่ใช้ AI
 • ตัวอย่างการปรับแก้ภาพ การสร้างภาพวิดีโอปลอม การสร้างเสียงปลอม ด้วยเครื่องมือด้าน AI
 • แนวโน้ม โอกาส ทิศทางอนาคตการปรับใช้งาน AI ในด้านต่าง ๆ เช่น หุ่นยนต์ รถขับเคลื่อนอัตโนมัติ แว่นตาสำหรับโลกเสมือนจริง (AR/VR) และ เมตาเวอร์ส
 • ความเลวร้ายและเรื่องที่ต้องเตรียมพร้อมเกี่ยวกับ AI ได้แก่ สถานการณ์ที่ AI ตัดสินใจได้ยาก รวมถึงแง่มุมจริยธรรม สังคมและกฎหมาย

4. หัวข้อ: การแข่งขันและสถานการณ์โลกเกี่ยวกับอุตสาหกรรม AI

5. หัวข้อ: วิเคราะห์และคาดการณ์ และอภิปราย อนาคตของอุตสาหกรรม AI และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมมนุษย์

6. หัวข้อ: การคิดการออกแบบการติดตามและพัฒนาโครงการนวัตกรรมและการใช้ AI

7. หัวข้อ: อภิปรายกรณีศึกษาและตัวอย่างโครงการ

 • อภิปรายกรณีศึกษา เพื่อทบทวนและฝึกทักษะการวิเคราะห์เทคโนโลยี โดยวิทยากรจะนำกรณีศึกษาและตัวอย่างโครงการ (ทั้งจากรัฐและเอกชน) มาอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นแง่มุมทางเทคโนโลยี จุดอ่อน จุดแข็ง และ ข้อควรระวัง
 • โดยผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเตรียมนำโปรเจค หรือแนวคิดการนำ AI ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อมาร่วมนำเสนอ ปรึกษา และอภิปรายในห้องอบรมเพื่อนำไปต่อยอดได้ โดยโปรเจคหรือแนวคิดที่นำมา จะต้องประกอบไปด้วยหัวข้อ และตอบคำถามดังต่อไปนี้:
  1. ชื่อโครงการ 
  2. Pain Points (ระบุปัญหาที่ต้องการแก้) ให้ชัดเจนถึงสาเหตุ และผู้ได้รับประโยชน์ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
  3. กระบวนการในแง่ของ User Journey (อธิบายสิ่งที่ผู้ใช้งานจะเห็นหรือได้ใช้ เป็นขั้นๆ และต่างจากที่ดำเนินการอยู่เดิมอย่างไร)
  4. ผลลัพธ์ และ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
  5. ประมาณระยะเวลาดำเนินการในแต่ละขั้นตอน เช่น
   • การเก็บรวบรวมข้อมูล พัฒนาต้นแบบ การเจรจาหารือ 
   • การทดสอบทดลอง การประเมินผล
  6. การปรับเปลี่ยนทางนโยบายหรือกฎระเบียบ (ถ้ามี หรือ ถ้าต้องการ)
  7. ทรัพยากรที่ต้องการ เช่น
   • จำนวนบุคลากรในด้านต่างๆ (ต้องการความรู้อะไร ทักษะอะไร)
   • ข้อมูลที่ต้องใช้สอน AI ปริมาณข้อมูล พื้นที่ของข้อมูล รายชื่อข้อมูล และโครงสร้างข้อมูลที่ต้องการ

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ or National Science and Technology Development Agency
  (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.

 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email ttd@swpark.or.th

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

เสกสรรค์ สังสุข (อิฐ)
Mr. Seksun Sungsook
 : +662 583 9992 Ext. 81421
 : +6681 913 1828
swp
You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.

เพิ่มเพื่อน

12,000 THB .

-.Click.- เพื่อทำความรู้จัก ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม.-

-.ประวัติการทำงาน.-

วันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

***สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน***
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ เสกสรรค์ สังสุข
Tel: 02-583-9992 Ext. 81421, 081-913-1828
Enroll now

Course Detail :
Days :
3 Day(s)
Duration :
18 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
28-30 August 2024
Status :
Open Register

Instructor info
avatar
ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

อนุกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา