Strategic IT Governance, Information Security and Cybersecurity Management for Executives รุ่นที่ 14 ปี 2023

Executive Program

Course description

Time
Days :
17 Day(s)
Duration :
102 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
ระยะเวลาโครงการฯ ทั้งหมด 17 วัน/102 ชม. (วันที่ 13 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2566) - อบรมวันที่ 13-14, 20-21, *26-27 กรกฎาคม และ 17-18, 24 สิงหาคม 2566 จำนวน 9 วัน (54 ชั่วโมง) - ศึกษาดูงานต่างประเทศระหว่างวันที่ 6-13 สิงหาคม 2566 (จำนวน 8 วัน)
Status :
Class postponed
Instructor
Language :
Thai
Venue
Venue :
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
Type :
Classroom
Strategic IT Governance, Information Security and Cybersecurity Management for Executives รุ่นที่ 14 ปี 2023

หลักสูตร Strategic IT Governance, Information Security and Cybersecurity Management for Executives ที่ออกแบบสำหรับผู้บริหารสารสนเทศในองค์กร หรือผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรในยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร (Digital Economy) ให้สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและภาวะแวดล้อมเชิง ธุรกิจ โดยเน้นถึงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานและบริหารจัดการองค์กร ตามแนวทางการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Governance, Risk Management and Compliance) สำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจับขับเคลื่อนในการดำเนินธุรกิจขององค์กร มีแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) และ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) สอดรับการเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และความเสี่ยงในสังคมดิจิทัลยุคไซเบอร์ ตลอดจนการดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิ ทัลของประเทศ โดยเนื้อหาวิชาจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสารสนเทศอย่างมีไอทีภิบาล และ ส่วนที่สองคือการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในองค์กร ผู้เข้าร่วมโครงการฯนี้จะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริง พร้อมกรณีศึกษาจากวิทยากรที่มีความหลากหลาย เช่น ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมายระดับประเทศ และ ผู้บริหารระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจากองค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อศึกษาแนวคิดและกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) ในแนวทาง GRC (Governance, Risk Management and Compliance) ตามหลักวิชาการและสามารถนำไปใช้ได้จริง
 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้กับองค์กรเพื่อความสอด คล้องกับความต้องการขององค์กรได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร (Benefit realization)
 3. เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง เหมาะสม รวมทั้งแนวทางการจัดทำมาตรการควบคุมภายในและมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ (Risk optimization) 
 4. เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมสำหรับสนับสนุนการบริหาร จัดการและการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Resource optimization) 
 5. เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการและดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วย International Standards และ Best Practices ที่เหมาะสมต่อองค์กร
 6. เพื่อศึกษาและกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แนวปฏิบัติที่ดี และแนวทางดำเนินการในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในองค์กร
 7. เพื่อศึกษา เรียนรู้ และวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ เช่น เช่น Social Network / Mobile Computing / Cloud Computing / Big Data / BYOD / Cybersecurity ที่มีต่อองค์กรในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งมาตรการและแนวทางในการประยุกต์ใช้ในองค์กร ตลอดจนการรับมือและตอบสนองภัยคุกคามอย่างมีสัมฤทธิ์ผล
 8. เพื่อศึกษากฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ และจริยธรรมสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 9. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศใหม่ๆที่กำลังเข้ามาในอนาคต
 10. เพื่อสร้างสัมพันธภาพของผู้ประกอบวิชาชีพและพันธมิตรธุรกิจ (Networking)

 • Chief Information Officers, Chief Information Security Officers, Chief Technology Officers, Chief Finance Officers, Chief Operation Officers, Chief Risk Officer, Chief Executive Officers;
 • IT Audit Directors and IT Audit Managers;
 • IT Internal and External Auditors, IT Compliance Officer;
 • IT Directors and IT Managers;
 • IT Consultants and IT Specialists who have an interest in better controlling Information Technology and Information Security

รุ่นที่ 14/2566 โครงการอบรมพร้อมศึกษาดูงานต่างประเทศ (ณ บริษัทและหน่วยงานไอทีชั้นนำ ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ประกาศนียบัตรผ่านการรับรองการอบรม

 • Software Park Thailand, TMC, NSTDA, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
 • ACIS Professional Center

รูปแบบการเรียนการสอน

 • ใช้วิธีผสมผสานทั้งการบรรยายในห้องเรียน กรณีศึกษาจากวิทยากรผู้เชื่ยวชาญและมีประสบการณ์จากหลากหลายองค์กร
 • ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ บริษัทและหน่วยงานไอทีชั้นนำ ประเทศสหรัฐอเมริกา

         หัวข้อการอบรม

 • Driving Digital Business Transformation Strategy to Digital Organization
  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนผ่านองค์กรและธุรกิจสู่องค์กรดิจิทัล
 • Digital Trends ... Cyber Risk to Digital Risk with Cyber Resilience Framework and Index
  เทรนด์ใหม่แห่งโลกดิจิทัล ... จากความเสี่ยงไซเบอร์สู่ความเสี่ยงดิจิทัล กับการประยุกต์ใช้กรอบความพร้อมรับมือภัยไซเบอร์และดัชนีชี้วัด

 • Personal Data Protection Act (PDPA) Regulatory Compliance Update and Lesson Learned
  แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายลำดับรอง และกรณีศึกษา
  - แนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  - กรณีศึกษาในการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • Cybersecurity Act (CSA) Regulatory Compliance Update and Cyber Resilience Management
  แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กฎหมายลำดับรอง และการจัดการความพร้อมด้านไซเบอร์
  - แนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
  - การบริหารจัดการภัยไซเบอร์และความพร้อมการรับมือภัยไซเบอร์ในยุคดิจิทัล
 • Risk-Based GRC Approach: Audit and Digital Transformation
  การบริหารองค์กรตามกรอบแนวคิด GRC กับการตรวจสอบและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล

 • Enabling IT-GRC Standards and Frameworks (ISO/IEC 38500, COBIT) for Digital Technology
  การประยุกต์ใช้กรอบมาตรฐาน ISO/IEC 38500 และ COBIT 2019 สำหรับการกำกับดูแลด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล


 • The Matters of Artificial Intelligence (AI) Governance and Digital Technology Strategy
  การกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และแนวทางการบริหารจัดการเทคโนโลยี AI สำหรับองค์กรดิจิทัล
 • Technology Trends and their Effects on Digital Transformation for Executives
  (ChatGPT, Adaptive AI, Superapps, Web 3.0, Metaverse, Platform Engineer)

  สร้างความเข้าใจในเทคโนโลยี ประโยชน์ ผลกระทบ และแนวทางการประยุกต์ใช้ในการทำงาน การพัฒนาทีมงาน รวมถึงต่อยอดและขยายแนวคิดในการสร้าง ผลิตภัณฑ์/บริการ/รูปแบบธุรกิจ ให้กับหน่วยงาน/องค์กร

 • Digital Transformation and Enterprise Architecture for Business and IT
  การปรับโครงสร้างสถาปัตยกรรมองค์กรยุคใหม่มีความสำคัญและจำเป็นในการเตรียมความพร้อมองค์กรเข้าสู่ยุค“เศรษฐกิจดิจิทัล”
  การศึกษา "Digital Transformation Reference Model" ทำให้ผู้บริหารมองเห็นแนวทางในการปรับองค์กรให้เติบโต อย่าง "มั่งคั่ง"
  "มั่นคง" และ "ยั่งยืน"

 • Enterprise Change Enablement and Change Management for Digital Transformation
  กลยุทธ์การบริหารด้านการเปลี่ยนแปลงระดับองค์กรและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร

 • Big Data, Business Intelligence (BI), Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) and Deep Learning (DL)
  การขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีจัดการข้อมูล

 • Machine Learning with Security, Privacy in Social Media Risk and Reputation Management in Digital Marketing
  เทคโนโลยีกับประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัว ในการส่งเสริมการตลาดยุคดิจิทัล ด้านความเสี่ยงและชื่อเสียงขององค์กร

 • Business Software and Cloud App for Digital Business
  การจัดการซอฟต์แวร์ธุรกิจและแอพพลิเคชั่นระบบคลาวด์


 • Implementing the Risk Management Standards for Managing Enterprise IT Risk, Information Security Risk and Cyber Risk, Fraud, ISO 37001
  การประยุกต์ใช้มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสมัยใหม่สำหรับบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และภัยคุกคามทางไซเบอร์, การฉ้อฉล การติดสินบน

 • Machine Learning with Security, Privacy in Social Media Risk and Reputation Management in Digital Marketing  
  เทคโนโลยีกับประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัว ในการส่งเสริมการตลาดยุคดิจิทัล ด้านความเสี่ยงและชื่อเสียงขององค์กร

 • Implementing the Risk Management Standards for Managing Enterprise IT Risk, Information Security Risk and Cyber Risk, Fraud, ISO 37001
  การประยุกต์ใช้มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสมัยใหม่สำหรับบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กระทบองค์กร, การฉ้อฉล การติดสินบน
 • Digital Security Transforming wtih ISO/IEC 27001, NIST Cybersecurity and Privacy Framework in Practices
  การคาดการณ์อนาคตด้านความเป็นส่วนตัว/ข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ถึงปี 2030

 • Implementing Business Continuity Management System and Case Study based on ISO 22301
  การขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ด้วยมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS เวอร์ชันใหม่) กรอบมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • Implementing PDPA based on Privacy Information Management System (ISO/IEC 27701)
  กรณีศึกษา การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล ในการดำเนินการสอดคล้องตามข้อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • Cybersecurity Intelligence, "Cybersecurity and Privacy" Threats and Trends in 2023-2024 
  ภัยคุกคามใกล้ตัวและเรียนรู้แนวโน้มความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2023-2024 เพื่อเตรียมพร้อมองค์กรให้สามารถตอบรับกับกระแส Disruptive Technology ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย

Payment can be made by:

 1. เช็ค สั่งจ่ายในชื่อ " บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด "
 2. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนหลังสวน ประเภทกระแสรายวัน
   เลขที่บัญชี: 082-1-07933-0
   ชื่อบัญชี: " บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด "
   นำส่งหลักฐานการชำระค่าอบรมได้ที่ อีเมล CIO14@swpark.or.th

Notes:

 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator:

Technology Transfer Department

Tel: +66-2564-7000 Ext.81421-81426
Tel: +66-2583-9992 Ext.81421-81426
Email: ttd@swpark.or.th
You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.

325,000 THB .

*** หลักสูตรเลื่อนการเปิดอบรม ***
ระยะเวลาโครงการฯ ทั้งหมด 17 วัน/102 ชม. (วันที่ 13 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2566)  
 
 • อบรมระหว่างวันที่ 13-14, 20-21, *26-27 กรกฎาคม และ 17-18, 24 สิงหาคม 2566
  จำนวน 9 วัน (54 ชั่วโมง) อบรมทุกวันพฤหัส-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. (สัปดาห์ละ 2 วัน)

  ณ ห้องอบรม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
 • ศึกษาดูงานต่างประเทศระหว่างวันที่ 6-13 สิงหาคม 2566 (จำนวน 8 วัน)
ราคาค่าอบรม
 • ราคาค่าอบรมพิเศษ ท่านละ 299,000 บาท (ราคายังไม่รวม Vat 7%)
  กรณีสมัครอบรมพร้อมชำระค่าอบรมภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เท่านั้น
 • ราคาค่าอบรมปกติ ท่านละ 325,000 บาท (ราคายังไม่รวม Vat 7%)

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรได้ที่นี่!!!

1. โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร CIO 14

2. กำหนดการอบรมและหัวข้อการบรรยายในแต่ละสัปดาห

3. ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร CIO 14

Enroll nowขออภัย คลาสนี้เลื่อนอบรมและขอปิดรับลงทะเบียน

Course Detail :
Days :
17 Day(s)
Duration :
102 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
ระยะเวลาโครงการฯ ทั้งหมด 17 วัน/102 ชม. (วันที่ 13 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2566) - อบรมวันที่ 13-14, 20-21, *26-27 กรกฎาคม และ 17-18, 24 สิงหาคม 2566 จำนวน 9 วัน (54 ชั่วโมง) - ศึกษาดูงานต่างประเทศระหว่างวันที่ 6-13 สิงหาคม 2566 (จำนวน 8 วัน)
Status :
Class postponed

Instructor info
avatar
อ.ปริญญา หอมเอนก และทีมงาน

ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด