ARI Co-InnoSpace

ให้บริการพื้นที่ ห้องประชุม , CO WORKING SPACE ,Workshop Zone
เพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพื้นที่แสดงนิทรรศการ ARI LAB ,พื้นที่(โรงประลอง:Lab)

ARI Digital Lab

บริการพื้นที่ห้องปฏิบัติการ

ให้บริการพื้นที่ ห้องประชุม , CO WORKING SPACE ,Workshop Zone เพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพื้นที่แสดงนิทรรศการ ARI LAB ,พื้นที่(โรงประลอง:Lab)