Upcoming Courses

Showing 109 result

course image
Professional Certification Program
Certified Digital Marketing Specialist (CDMS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd 

คอร์สอบรม Online เนื้อหาแน่นๆ สำหรับ Digital Marketer ที่จะทำให้คุณเข้าใจเรื่อง Digital Marketing ในทุกแง่มุมและช่องทาง เช่น search engines, websites, PPC, social media, email, mobile และอื่นๆ รวมไปถึงการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การตลาด

เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียน และทดสอบความรู้และความสามารถตามกำหนดเกณฑ์ของหลักสูตร จะได้รับ E-Certificate และ Digital Badge ในระดับสากล

course image
Mendix Low-Code Development
Mendix Rapid Developer : Beginner Level

คอร์ส Rapid Developer เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเส้นทางการเป็นนักพัฒนา Mendix Low-Code คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานของแพลตฟอร์ม Mendix ไปจนถึงเทคนิคขั้นสูงสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่ทรงพลัง

course image
Management Skills
Pitchology for IT Professional (ศาสตร์และศิลป์ของการนำเสนอและการเล่าเรื่องสำหรับมืออาชีพด้าน IT)

  ในการทำงานนอกเหนือจากกระบวนการและประสิทธิภาพของบุคลากรแล้ว ประเด็นที่สำคัญประการหนึ่งคือ “การนำเสนองาน” และ “ การเล่าเรื่อง” (Presentation and Storytelling)   เพราะหลายครั้งที่การทำงานและการตัดสินใจเกิดความไม่เข้าใจกันนั้นไม่ได้เกิดจากสาเหตุด้านเทคนิค ไม่มีความรู้ความเข้าใจ หรือบุคลากรทำงานไม่ได้แต่อย่างใด เพียงแต่เกิดจากการนำเสนอและเล่าเรื่องที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเกิดมาจาก ความไม่เข้าใจผู้ฟัง การจับประเด็นที่ไม่ดี ไม่เข้าใจการเลือกใช้ข้อมูลที่เหมาะสม การคัดเลือกประเด็นสำคัญที่ชัด การสื่อความในการนำเสนอ ส่งผลให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจที่และตัดสินใจที่ไม่มีประสิทธิภาพ สิ้นเปลืองเวลา และเกิดปัญหาต่อเนื่องในการตัดสินใจและการทำงานตามมาอย่างมาก

course image
AI & Data Technology
Apply AI for Business

หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจในการวิเคราะห์และสังเกต Business Model, Business Direction, Business Process
เพื่อหา Good Opportunities ที่จะเอา AI ไปช่วยได้และตอบโจทย์ธุรกิจแท้จริง

course image
Business Analysis
Requirements Analysis for Business and Systems Analysts

Learn how to identify and describe business rules along with analyze various types of software requirements.

course image
Cloud Services
AWS for Developer

Amazon Web Services (AWS) ถือได้ว่าเป็นผู้ให้บริการที่มีผู้ใช้งานเยอะมากที่สุด และด้วยการที่ AWS นั้นเป็น Cloud Service Provider ที่ให้บริการมาหลาย 10 ปี ดังนั้นจึงมี services ที่ให้บริการอยู่เยอะมาก (และมีการให้บริการในหลายๆ Layer ทั้ง IaaS, PaaS และ FaaS) ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับนักพัฒนาหรือผู้ดูแลระบบที่เริ่มต้นเข้ามาใช้งาน AWS เพราะไม่รู้จะเลือกใช้ service ไหนดี หรือแต่ละ service ที่เลือกนั้นจะสามารถตอบโจทย์ที่ทีมงานต้องการหรือไม่ ดังนั้นในหลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่จะเน้นให้นักพัฒนาสามารถเลือกใช้บริการ service ต่างๆ ของ AWS ด้วยความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง

course image
Project Management
Certified Project Management Professional (PMP) *อบรมอย่างเดียว

เน้นการนำไปใช้งานจริง หลังจากจบอบรมให้คำแนะนำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานด้าน PM 1เดือน ไม่มีค่าใช้จ่าย
โดย  อ.ณัฐญาเชฎฐ์ ลีกูลวงศ์ และ Project Management Team

หลักสูตรทำข้อสอบ วิเคราะห์โจทย์ และแนวคิดแบบ PMI              

  • ข้อสอบ PMP Certification ของ PMI เป็นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ความรู้ และการวิเคราะห์ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่โจทย์กำหนดให้ 
  • คำถามมักจะมีคำตอบถูกอย่างน้อย 2 ข้อ หรือมากกว่า ซึ่งผู้สอบจะต้องตอบคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
  • คำถามบางข้อมาพร้อมกับข้อมูลที่มากเกินไปเพื่อให้ผู้สอบพิจารณาว่าข้อมูลอะไรสำคัญ ไม่สำคัญ เกี่ยวข้อง หรือ ไม่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ในการตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง 
  • การวิเคราะห์และเข้าใจบริบทของสถานการณ์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อที่จะสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องอยู่บนแนวคิดและหลักปฏิบัติ (Practice) เดียวกันกับผู้จัดการโครงการอื่นๆที่ผ่านการรับรองทั่วโลก
course image
Software Testing
API Design and Automated Testing with Postman

 เพียงคุณมีความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนา Web Application หรือระบบงาน หรือสนใจด้าน Software Development มาอบรม API Design and Automated Testing with Postman กับเรา คุณจะได้เรียนรู้การทดสอบระบบงาน API และเตรียมตัวสำหรับการทำ Automated Test ด้วย Postman และ Newman รวมถึงการออกแบบขั้นตอนการพัฒนาที่ง่ายและรวดเร็ว จนถึงการส่งมอบอย่างมีคุณภาพ

course image
AI & Data Technology
Introduction to Python Programming for Data Science

หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับท่านที่สนใจทำงานด้าน Data Science ด้วยภาษา Python
หลักสูตรเน้นเรื่อง Math และการเขียนภาษา Python เบื้องต้น สำหรับการทำงานด้าน Data Science
(Tools ที่ใช้ประกอบการอบรม คือ Anaconda, Jupyter)