Software Park CodeCamp

Software Park CodeCamp

Our goal:

“ความร่วมมือของ Software Park Thailand และสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เพื่อตอบโจทย์การผลิตบุคลากรทางด้าน IoT

ความเป็นมา

           โครงการ Software Park Thailand Code Camp เป็น Programming Bootcamp แห่งแรกในประเทศไทยเกิดขึ้นเพราะอาชีพโปรแกรมเมอร์เป็นที่ต้องการและมีความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในปัจจุบันมีโปรแกรมเมอร์จบใหม่ ปีละประมาณ 6,000 คน แต่สามารถทำงานได้จริงและมีคุณภาพเพียงประมาณ 2,000 คน ดังนั้น สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย จึงได้ร่วมมือกับ Software Park Thailand ร่วมกันสร้างหลักสูตรใหม่ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน Developer ให้กับบริษัทขนาดเล็ก หรือ บริษัท Start-up เพื่อสร้างให้คนที่เขียน Code ไม่เป็น กลายเป็นโปรแกรมเมอร์ที่มีคุณภาพและพร้อมทำงานได้จริง

มีมาแล้วกี่รุ่น รวมกี่คน ผลลัพธ์เป็นยังไง

           จากปี พ.ศ. 2561 จนถึง พ.ศ. 2564 จัดโครงการมาแล้วทั้งหมด 10 รุ่น และในปัจจุบันเป็นการจัดการอบรมรุ่นที่ 11 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการรวม 916 คน แบ่งเป็นเรียนในห้องเรียน offline จำนวน 297 คน และแบบเรียนออนไลน์ online จำนวน 619 คน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ผลลัพธ์ของโครงการ

 • Codecamp#1 : จำนวนนักเรียนคอร์ส offline : 34 ท่าน
 • Codecamp#2 : จำนวนนักเรียนคอร์ส offline : 39 ท่าน
 • Codecamp#3 : จำนวนนักเรียนคอร์ส Offline 37 ท่าน | Online 18 ท่าน
 • Codecamp#4 : จำนวนนักเรียนคอร์ส Offline 34 ท่าน | Online 120 ท่าน
 • Codecamp#5 : จำนวนนักเรียนคอร์ส Offline 15 ท่าน | Online 43 ท่าน
 • Codecamp#6 : จำนวนนักเรียนคอร์ส Offline 8 ท่าน | Online 113 ท่าน
 • Codecamp#7 : จำนวนนักเรียนคอร์ส Offline 24 ท่าน | Online 82 ท่าน
 • Codecamp#8 : จำนวนนักเรียนคอร์ส Offline 22 ท่าน | Online 49 ท่าน
 • Codecamp#9 : จำนวนนักเรียนคอร์ส Offline 33 ท่าน | Online 50 ท่าน
 • Codecamp#10 : จำนวนนักเรียนคอร์ส Offline 20 ท่าน | Online 90 ท่าน
 • Codecamp#11 : จำนวนนักเรียนคอร์ส Offline 31 ท่าน | Online 54 ท่าน
กิจกรรมมีอะไรบ้าง ความโดดเด่นของหลักสูตร

           โดยโครงการ Software Park Thailand Code Camp คือการสอน Full-Stack JavaScript ซึ่งเมื่อเรียนจบตามหลักสูตรจะสามารถทำงานได้ทั้ง Front-End , Back-End และ การบริหารจัดการ Database ซึ่งสามารถตอบโจทย์ของภาคอุตสาหกรรมได้ตรงจุด โครงการมีการสอน 2 แบบ คือ


 • แบบเรียนในห้องเรียน ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเรียน 3.5 เดือนเต็ม มีการสอนทฤษฎี , ปฎิบัติ และทำโปรเจคแบบเดี่ยว ซึ่งจะต้องทำคนเดียว และทำโปรเจคกลุ่ม
 • เรียนแบบออนไลน์ คือเรียนผ่านวีดีโอ ที่อาจารย์ผู้สอน บันทึกวีดีโอตามหัวข้อที่ใช้เรียนแบบเดียวกับที่เรียนในห้องเรียน

           นอกจากนี้ ทางโครงการยังจัดวัน DEMO DAY & SPEED DATING DAY ซึ่งได้เชิญบริษัทที่เกี่ยวข้องในด้านโปรแกรมเมอร์และมีความสนใจที่จะรับสมัครนักเรียนในโครงการ เข้ามาร่วมฟังการนำเสนอโปรเจค รวมถึงทำการสัมภาษณ์ผู้เรียนในเบื้องต้น ทั้งในรูปแบบ offline และ online เพื่อนำไปสู่การจ้างงานในอนาคต

           ซึ่งในการจัดงาน DEMO DAY & SPEED DATING DAY ที่ผ่านมา มีบริษัทที่เข้าร่วมและรับนักเรียนในโครงการเข้าทำงานมากกว่า 50 บริษัท อาทิเช่น บริษัทเงินติดล้อ, บริษัทจันทวาณิชย์, บริษัท MFEC เป็นต้น

ภาพกิจกรรมในการจัดการอบรมในห้องเรียนภาพกิจกรรมในการจัดการอบรมในห้องเรียน และ กิจกรรมในการจัดงาน DEMO DAY & SPEED DATING DAY ณ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย