Artificial Intelligence for Business Executives (AIBE) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

 • TEPC02
 • Online
 • Fundamental
 • English
Professional Certification Program

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd

Artificial intelligence (AI) is no longer the future. For businesses, it is the here and now. This course provides complete coverage of the key aspects and topics in Artificial Intelligence today, including how all the technologies fit together into a complete solution, the applications of AI and how executives can start on their AI journeys.

Course description

Time
Days :
2 Day(s)
Duration :
12 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
17 April 2023 - 18 April 2023
Status :
Open Register
Instructor
Name :
avatar
Dr.Tarun Sukhani

Principal Trainer

Language :
English
Venue
Venue :
Online by Zoom
Type :
Online
Artificial Intelligence for Business Executives (AIBE) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Course Overview

     The term artificial intelligence (AI) refers to a set of computer science techniques that enable systems to perform tasks normally requiring human intelligence, such as visual perception, speech recognition, decisionmaking and language translation. Machine learning and deep learning are branches of AI which, based on algorithms and powerful data analysis, enable computers to learn and adapt independently.

     Artificial intelligence (AI) is no longer the future. For businesses, it is the here and now, and executive suites and boardrooms around the world see it as such. They might be expected to be wary, given that much is unknown, even among scientists, about how AI capabilities might develop in the coming years. Or that policymakers and regulators have barely begun to study its potential implications for markets and workforces. Many business leaders certainly expect AI to be disruptive. More than 40% of those surveyed for the study anticipate that AI will start displacing humans from some jobs in their industry within the next five years.

     Slightly more think their own role will be changed by AI in the same time frame. But they see this more as augmentation than marginalization. An overwhelming majority believe AI will make their job easier and help improve their own performance. They clearly believe it will do the same for the businesses they manage. Based on a global survey of 203 senior executives, companies in health and life sciences, in retail, in manufacturing and in financial services are actively testing the waters. Among this group, AI technologies and applications are in the exploratory phase at around one-third of companies, but another third have moved on to experimentation, and one-tenth have begun to utilize AI in limited areas. A small handful (2.5%) have even deployed it widely.

     Assuming minimal prior knowledge, this course provides complete coverage of the key aspects and topics in Artificial Intelligence today, including how all the technologies fit together into a complete solution, the applications of AI such as image and speech recognition, search, clustering, optimization, prediction, and understanding data, and how executives can start on their AI journeys.

Learning Objectives
 • Acquire an understanding of the key trends in AI and how these are influencing the future of business
 • Identify which areas of your business are ripe for automation and digital transformation
 • Gain confidence in the management of AI projects
 • Identify the pitfalls and ethics concerns associated with AI

Prerequisite
 • Exposure to Business Intelligence
 • Exposure to Data Storage Solutions/Databases
Target Audience
 • C-level executives, Senior Level Managers, Department Head, IT Executives
EXAMINATION:
 • No. of Questions: 30 Questions
 • Duration - 1 hour
 • Exam Type - Multiple Choice Questions (MCQ)
 • Compulsory Passing Rate - 70%


DAY 1
Introduction to Artificial Intelligence (60 min)
 • Origins of Artificial Intelligence and a brief history of the AI revolution
 • The AI landscape
 • AI and Digital Transformation
 • Artificial Narrow Intelligence vs. Artificial General Intelligence
 • Predictive vs. Prescriptive AI
AI in Recent Times (30 min)
 • The role of Big Data
 • Cloud Computing and AI
 • Mobile Computing and AI

Break (15 min)

Machine Learning and Deep Learning (120 min)
 • Image Recognition
 • Speech Recognition
 • Search
 • Clustering
 • NLP
 • Optimization
 • Prediction
 • Understanding Data – Pattern Recognition

Lunch (60 min)

AI Application in Business (90 min)
 • Applying the AI framework
 • Employee on-boarding
 • Invoice processing
 • Payments
 • Logistics and SCM
 • Customer Service and Ticketing
 • Robotics
 • IoT

Break (15 min)

Model Creation and Validation (90 min)
 • Prediction: linear regression, nonparametric regression
 • Forecasting: ARIMA and RNN’s.
 • Classification: logistic regression, decision trees, SVM’s.
 • Clustering: k-means, hierarchical clustering.
 • Supervised vs. unsupervised vs. semi-supervised learning.
 • Dimension reduction: principal components
 • Languages and environments (e.g. R, Python) and standards (PMML).
DAY 2
Data Visualization (30 min)
 • Practical and effective visualization: beyond bar charts.
 • Finding the unexpected: the role of visualization in exploratory analysis
 • Communicating findings: the role of visualization in communicating Data Science outputs.
 • Standard tools: R, Tableau, D3
AI In Action (60 min)
 • How AI is enhancing customer engagement
 • How AI is optimizing business processes – BPA
 • How AI is generating insights – pattern recognition

Break (15 min)

Starting an AI Journey (90 min)
 • Aligning AI with Business Strategy
 • Understanding your AI ambitions
 • Assessing your AI maturity
 • Creating your AI heat map
 • Developing the AI Business Case
 • Understanding Change Management
 • Developing your AI Road Map
 • Creating your AI Strategy

Lunch (60 min)

AI Prototyping (60 min)
 • Build vs Buy vs Platform
 • Creating your first AI product
 • Understanding Data Training and Tuning
 • The challenge of poor data and unintended bias
 • Becoming over-dependent on AI
Hands-on Exercise – Discussion on Building an AI-Driven Enterprise (60 min)
 • Identify which areas of your business are suitable for AI
 • The role of high-level management in enabling AI decisions
 • Creating a data-driven business and the infrastructure to deliver it
 • The ethics of AI
Case Studies (60 min)
 • Case studies in Manufacturing, Finance and Healthcare
 • Future-proofing your Business
 • The Next opportunities for AI
EXAMINATION:
 • No. of Questions: 30 Questions
 • Duration - 1 hour
 • Exam Type - Multiple Choice Questions (MCQ)
 • Compulsory Passing Rate - 70%

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ" (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.

 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) to email ttd@swpark.or.th

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
  Saving Account Number: 080-0-00001-0
  Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
          ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
           Saving Account Number: 152-1-32668-1
           Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ           
Notes:
 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

เสกสรรค์ สังสุข (อิฐ)
Mr. Seksun Sungsook
Office. +662 583 9992 Ext. 81421
Mobile. +6681 913 1828

1654166951200

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training.

The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information. 

26,000 THB .

กำหนดอบรมวันที่ 17 - 18 เมษายน 2566

เวลา 09.00 - 16.00 น. (Online ผ่าน ZOOM)

-Click-เพื่อดูตัวอย่างประกาศนียบัตร-

**บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรต่างชาติ**

***สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ เสกสรรค์ สังสุข
Tel: 02-583-9992 Ext. 81421, 081-913-1828
Enroll now

Course Detail :
Days :
2 Day(s)
Duration :
12 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
17 April 2023 - 18 April 2023
Status :
Open Register

Instructor info
avatar
Dr.Tarun Sukhani

Principal Trainer