Certified Project Management Professional (PMP) *อบรมอย่างเดียว

 • TTPM06
 • Classroom
 • General
 • Thai | 0
Project Management

หลักสูตรอบรมและติวข้อสอบ PMP Certification ของ PMI (ไม่รวมสอบ) ที่เจาะลึกทุกองค์ความรู้ของการบริหารโครงการ (Project Management) ทั้งในระดับ Fundamental, Intermediate และ Advance พร้อมติวการทำข้อสอบ วิเคราะห์โจทย์ และแนวคิดแบบ PMI และใช้เคลมคุณสมบัติ 35HRs PDU ได้ -.คลิกเพื่อชม Introduction และบทสัมภาษณ์ผู้เข้าอบรม.-

Certified Project Management Professional (PMP) *อบรมอย่างเดียว

 1. หลักสูตรพื้นฐานการบริหารโครงการองค์รวม (Overview)
  (PMI Project Management Fundamental Program) ระยะเวลาอบรม 2 วัน
 2. หลักสูตรเจาะลึกองค์ความรู้ที่จำเป็น
  (PMI Project Management Intermediate Program) ระยะเวลาอบรม 2 วัน
 3. หลักสูตรเจาะลึกองค์ความรู้แบบครบเครื่อง
  (PMI Project Management Advance Program) ระยะเวลาอบรม 2 วัน
 4. หลักสูตรทำข้อสอบ วิเคราะห์โจทย์ และแนวคิดแบบ PMI ระยะเวลาอบรม 1 วัน

หลักสูตรทำข้อสอบ วิเคราะห์โจทย์ และแนวคิดแบบ PMI              

 • ข้อสอบ PMP Certification ของ PMI เป็นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ความรู้ และการวิเคราะห์ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่โจทย์กำหนดให้ 
 • คำถามมักจะมีคำตอบถูกอย่างน้อย 2 ข้อ หรือมากกว่า ซึ่งผู้สอบจะต้องตอบคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
 • คำถามบางข้อมาพร้อมกับข้อมูลที่มากเกินไปเพื่อให้ผู้สอบพิจารณาว่าข้อมูลอะไรสำคัญ ไม่สำคัญ เกี่ยวข้อง หรือ ไม่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ในการตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง 
 • การวิเคราะห์และเข้าใจบริบทของสถานการณ์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อที่จะสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องอยู่บนแนวคิดและหลักปฏิบัติ (Practice) เดียวกันกับผู้จัดการโครงการอื่นๆที่ผ่านการรับรองทั่วโลก

 • Project Manager
 • ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการกระบวนการ
 • ผู้สนใจทั่วไป

 1. เข้าใจภาพรวมของการทำ Project ตามมาตรฐานสากล
 2. เข้าใจกระบวนการ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคนิคกับ Project เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานสากล
 3. หลักสูตรสามารถใช้เคลมคุณสมบัติ 35HRs PDU ได้
 4. ติวเข้มข้อสอบ PMP Certification ของ PMI พร้อมคำแนะนำในการกรอกใบสมัคร
 5. ทีมที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือการวางระบบงานด้าน PM ตามมาตรฐานสากล (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

PMI Project Management Fundamental Program 2 Days (หลักสูตรพื้นฐานการบริหารโครงการองค์รวม 2 วัน)

เนื้อหาการอบรมวันที่ 1:

Introduction to PMP Certification:

 • ทำความรู้จักกับการบริหารโครงการแบบมาตราฐานสากล
 • การบริหารโครงการตามคู่มือ Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Guideline ของ Project Management Institute (PMI) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับมากที่สุด
 • Project Management Professional (PMP) Certificate ซึ่งเป็นใบรับรองคุณสมบัติของผู้ทำโครงการมืออาชีพ (Project Professional) ถูกกำหนดให้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานสำหรับบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ สำหรับบริษัทในประเทศไทย
 • คนทำโครงการจะได้ PMP Certificate นี้ได้อย่างไร

Project Management Framework:

 • กรอบการทำงานของโครงการ
 • อะไรคืองานโครงการ (Project)
 • ความแตกต่างจากการดำเนินงาน (Operation) ในองค์กร
 • โครงการเกิดขึ้นได้อย่างไรและวงจรชีวิต (Life Cycle) เป็นอย่างไร
 • โครงการสามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กรได้อย่างไร
 • องค์กรมีแนวทางในการบริหารจำนวนโครงการ (Portfolio) อย่างไร
 • การเลือกแนวทางการบริหารโครงการอย่างไรให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของโครงการ
 • รูปแบบการบริหารเชิงกระบวนการ และการบริหารโครงการทั้ง 10 องค์ความรู้ 5 กลุ่มกระบวนการ และ 49 กระบวนการ

The Environment in which Projects Operate:

 • ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในระดับองค์กรทั้งภายในและภายนอก
 • องค์ความรู้และขั้นตอนการทำงานขององค์กร
 • โครงสร้างขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโครงการ

เนื้อหาการอบรมวันที่ 2:

 The Role of the Project Manager:

 • ผู้จัดการโครงการมีบทบาทต่อโครงการ องค์กร อุตสาหกรรม สาขาวิชาชีพ และสาขาวิชาชีพอื่น ได้อย่างไร
 • อะไรคือคุณสมบัติที่ต้องการของผู้จัดการโครงการตามนิยามของ PMI (PMI Talent Triangle)
 • คุณสมบัติของผู้นำที่พึงมีซึ่งจะนำไปสู่การเลือกรูปแบบการเป็นผู้นำ การใช้อำนาจ และบุคลิก และการทำงานเชิงบูรณาการ 

Project Management Process Tools and Techniques:

 • แนะนำเครื่องมือและเทคนิคต่างๆที่ถูกใช้ในกระบวนการการบริหารงานโครงการส่วนใหญ่
 • การระดมสมองในกระบวนการรวบรวมข้อมูล
 • การเปรียบเทียบโดยการทำ Benchmarking
 • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Earned Value
 • การนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ 

Project Integration Management:

 • การบริหารแบบบูรณาการเป็นหัวใจของการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ
 • การจัดทำ Project Charter ซึ่งเป็นเอกสารชิ้นแรกของโครงการ
 • การจัดทำ Project Management Plan แผนการบริหารโครงการแบบบูรณาการ
 • การกำหนดทิศทางและการบริหารการทำงานเพื่อให้ได้งานส่งมอบ (Deliverables)
 • การดูแลและควบคุมประสิทธิภาพการทำงานและการเปลี่ยนแปลง
 • การปิดโครงการเมื่องานแล้วเสร็จ 

PMI Project Management Intermediate Program 2 Days (หลักสูตรเจาะลึกองค์ความรู้ที่จำเป็น 2 วัน)

เนื้อหาการอบรมวันที่ 3: 

Project Scope Management:

 • กระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดและต้องทำเท่านั้น
 • การระบุสิ่งที่รวมและไม่รวมอยู่ในขอบเขตได้อย่างชัดเจน
 • การแยกแยะความแตกต่างว่าอะไรคือ Project Scope และอะไรคือ Product Scope
 • การเก็บรวบรวมความต้องการเพื่อมาสร้างพื้นฐานขอบเขตของงาน
 • การแตกขอบเขตงานเป็นส่วนเล็กๆจนสามารถบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การระบุงานที่ต้องส่งมอบรวมถึงหลักเกณฑ์การยอมรับงานในงานแต่ละส่วน
 • การตรวจสอบความถูกต้องของขอบเขต ควบคุมและจัดการกับงานนอกขอบเขต

Project Schedule Management: 

 • กระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งแผนงานตามขอบเขตของงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
 • จัดการกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
 • การรายงานประสิทธิภาพการทำงาน โดยการใช้ทฤษฎี เช่น Iterative Scheduling หรือ On-demand Scheduling
 • เทคนิคการทำแผนงานต่างๆ เช่น Precedence Diagramming Method (PDM)
 • เส้นทางวิกฤต (Critical Path Method)
 • Schedule Compression

เนื้อหาการอบรมวันที่ 4

Project Cost Management: 

 • กระบวนการในการการประมาณราคาต้นทุนจากขอบเขตของงาน
 • การคำนึงถึงความถูกต้อง (Accuracy) ที่ไม่เท่ากันในแต่ละระยะความก้าวหน้าของโครงการ
 • การปรับปรุงการประมาณราคาให้ถูกต้องยิ่งขึ้น
 • การตั้งงบประมาณที่ถูกต้องเพื่อขออนุมัติเงินทุน 
 • การควบคุมค่าใช้จ่ายในโครงการ
 • การวัดประสิทธิภาพการใช้จ่าย
 • การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายเมื่อจบโครงการได้อย่างแม่นยำด้วยเทคนิค Earned Value Management

Project Quality Management:

 • กระบวนการจัดการคุณภาพทั้งในงานบริหารและงานที่ต้องส่งมอบ เพื่อป้องกันความผิดพลาดร้ายแรงในเรื่องของคุณภาพ
 • ประเด็นการควบคุมคุณภาพ
 • การแยกแยะระหว่างเรื่องของคุณภาพกับเกรดงาน
 • ความสำคัญในการป้องกันการส่งมอบงานที่ไม่สมบูรณ์ให้ลูกค้าในกรณีการจัดการคุณภาพล้มเหลว

PMI Project Management Advance Program 2 Days (หลักสูตรเจาะลึกองค์ความรู้แบบครบเครื่อง 2 วัน)

เนื้อหาการอบรมวันที่ 5:

Project Resource Management:

 • กระบวนการจัดการและบริหารทรัพยากร ได้แก่ คน วัสดุ และ เครื่องจักร
 • การบริหารทรัพยากรภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ
 • การประมาณความต้องการทรัพยากร การแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ต้องการจากองค์กร
 • การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพอย่างเข้าใจทั้งในแง่ความต้องการส่วนบุคคลและธรรมชาติของการทำงานเป็นทีมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทีมได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การจัดการความขัดแย้งภายในทีมด้วยภาวะผู้นำและอำนาจของผู้จัดการโครงการ

Project Communications Management: 

 • การบริหารการสื่อสาร
 • เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลและการสื่อสารของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนำไปสู่การวางกลยุทธ์การสื่อสาร
 • รูปแบบและวิธีที่ใช้สื่อสาร ข้อมูลที่จะใช้สื่อสาร
 • การตรวจสอบประสิทธิภาพการสื่อสารและปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ

Project Risk Management:

 • การบริหารความเสี่ยง
 • ความเข้าใจพื้นฐานที่ว่าความเสี่ยงเกิดจากอะไร
 • การระบุความเสี่ยงของโครงการ
 • การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและปริมาณ
 • การสร้างแผนโต้ตอบความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การลดความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 • การตรวจสอบประสิทธิภาพของแผนโต้ตอบและปรับปรุงเพื่อให้เกิดผล

เนื้อหาการอบรมวันที่ 6:

Project Procurement Management:

 • กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการจากภายนอกโครงการรวมถึงจากภายในองค์กร
 • การจัดการเอกสารต่างๆได้แก่ สัญญา ใบสั่งสินค้า ข้อตกลง จนถึง แบบฟอร์มภายในองค์กร
 • สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้าง
 • การเลือกกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างได้แก่ แบบรวมศูนย์หรือแบบกระจาย วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ชนิดของสัญญา เงื่อนไขสัญญาที่ควรสนใจ
 • เอกสารและขั้นตอนการประมูล 
 • การควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของผู้ขาย
 • การจัดการงานเพิ่มลดและเคลม จนกระทั่งปิดสัญญา

Project Stakeholder Management:

 • การบริหารผู้มีส่วนได้เสีย
 • กระบวนการที่ระบุและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Register)
 • การกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) ของผู้มีส่วนได้เสีย
 • การปรับให้สอดคล้องกับแผนการจัดการการสื่อสาร
 • ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียและได้รับการสนับสนุน

หลักสูตรทำข้อสอบ วิเคราะห์โจทย์ และแนวคิดแบบ PMI 1 วัน

เนื้อหาการอบรมวันที่ 7:

การติวข้อสอบ Online by ZOOM:

Session

ช่วงเวลา

รายละเอียดเนื้อหา

1

09:00-10:15

การทำข้อสอบ วิเคราะห์โจทย์ ข้อสอบ PMP Certification ของ PMI

2

10:30-12:00

การทำข้อสอบ วิเคราะห์โจทย์ ข้อสอบ PMP Certification ของ PMI

3

13:00-14:30

การทำข้อสอบ วิเคราะห์โจทย์ ข้อสอบ PMP Certification ของ PMI

4

14:45-16:00

การทำข้อสอบ วิเคราะห์โจทย์ ข้อสอบ PMP Certification ของ PMI

หลักสูตรทำข้อสอบ วิเคราะห์โจทย์ และแนวคิดแบบ PMI

 • ข้อสอบ PMP Certification ของ PMI เป็นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ความรู้ และการวิเคราะห์ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่โจทย์กำหนดให้
 • คำถามมักจะมีคำตอบถูกอย่างน้อย 2 ข้อ หรือมากกว่า ซึ่งผู้สอบจะต้องตอบคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
 • คำถามบางข้อมาพร้อมกับข้อมูลที่มากเกินไปเพื่อให้ผู้สอบพิจารณาว่าข้อมูลอะไรสำคัญ ไม่สำคัญ เกี่ยวข้อง หรือ ไม่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ในการตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง
 • การวิเคราะห์และเข้าใจบริบทของสถานการณ์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อที่จะสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องอยู่บนแนวคิดและหลักปฏิบัติ (Practice) เดียวกันกับผู้จัดการโครงการอื่นๆที่ผ่านการรับรองทั่วโลก

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to"สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ" (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email ttd@swpark.or.th
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

เสกสรรค์ สังสุข (อิฐ)
Mr. Seksun Sungsook
 : +662 583 9992 Ext. 81421
 : +6681 913 1828
swp
You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.

เพิ่มเพื่อน

47,000 THB .

-.คลิกเพื่อชม Introduction และบทสัมภาษณ์ผู้เข้าอบรม.-

อบรมเนื้อหาแบบ Onsite 6 วัน  (36 ชั่วโมง) เวลา 09.00-16.00 น. วันที่ 7-8, 14-15, 21-22 มิถุนายน 2567

ติวข้อสอบแบบ Online ผ่าน ZOOM (6 ชั่วโมง) เวลา 09.00-16.00 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2567

อัตราค่าอบรม 47,000 บาทต่อท่าน (ยังไม่รวม Vat 7%)
และราคาแพ็คคู่ พิเศษเพียงท่านละ 45,000 บาท!!!
(ราคาแพ็คคู่โปรดติดต่อ seksun.sun@nstda.or.th)

*หลักสูตรอบรมและติวข้อสอบ PMP Certification ของ PMI (ไม่รวมสอบ)
**หลักสูตรสามารถใช้เคลมคุณสมบัติ 35HRs PDU ได้
***สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ เสกสรรค์ สังสุข
Tel: 02-583-9992 Ext. 81421, 081-913-1828
Enroll nowขออภัย คลาสนี้ยืนยันอบรมและขอปิดรับลงทะเบียน

Course Detail :
Days :
7 Day(s)
Duration :
42 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
Onsite 7-8, 14-15, 21-22 June 2024 & Online 29 June 2024
Status :
Class confirmed

Instructor info
avatar
อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก

ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy

avatar
ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ KCT Academy

avatar
อาจารย์ณัฐญาเชฏฐ์ ลีกูลวงศ์

Certified Project Management Professional (PMP), PMI

avatar
อาจารย์นิวัติ คล่องวานิชย์

Certified Project Management Professional (PMP), PMI