Soft Skillathon for IT Professional (Business Mindset and Diversity Mindset)

 • TTML04
 • Classroom
 • Fundamental
 • Thai | 0
Management Skills

Course description

Time
Days :
2 Day(s)
Duration :
12 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
12 November 2024 - 13 November 2024
Status :
Open Register
Instructor
Language :
Thai
Venue
Venue :
Type :
Classroom
Soft Skillathon for IT Professional (Business Mindset and Diversity Mindset)

หลักสูตร Soft Skillathon for IT Professional (Business Mindset and Diversity Mindset)

ทักษะแห่งความสำเร็จของบุคลากรสายเทคนิค IT (กรอบความคิดทางธุรกิจและการคิดแก้ปัญหา ตัดสินใจ อย่างสร้างสรรค์)

โดยความร่วมมือระหว่าง เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และ สถาบัน KCT Academy

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

      ทักษะหลักที่บุคลากรทางด้านสายงานเทคนิค ไม่ว่าด้านใดจำเป็นต้องมีคือ “Hard Skill” คือทักษะด้านเทคนิคในสายงาน ของตนเอง เพื่อให้สามารถสร้างงานขึ้นมาได้ เช่น สายงานด้าน IT คือ ทักษะการเขียน Code (Coding) การวิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis) การออกแบบระบบ (System Design) เป็นต้น แต่ทักษะอีกด้านหนึ่งซึ่งสำคัญไม่แพ้กันคือ “ Soft Skill ”

     โดยทั่วไปองค์กรส่วนใหญ่เมื่อประกาศรับสมัครงานสายเทคนิค IT มักระบุว่า ต้องการความสามารถ ทั้งทางด้าน Hard Skill และ Soft Skill ไปพร้อมกัน แสดงให้เห็นว่าบุคคลกรที่มี Soft Skill เป็นที่ต้องการ แต่ส่วนใหญ่มักถูกมองข้าม จากบุคลากร สายเทคนิคที่ชอบจะพัฒนาตนเองด้านเทคนิค Hard Skill เท่านั้น

บุคลากรสายงาน IT ยุคใหม่ต้องมี Soft Skill

     Soft Skill หรือ อาจเรียกได้ว่าทักษะทางสังคมเป็นสิ่งที่บุคคลการสายงาน IT ยุคใหม่ควรจะต้องมี Cambell [1] และคณะได้ทำการศึกษาความต้องการ โปรแกรมเมอร์ นักออกแบบระบบ ผู้ทดสอบระบบและนักวิเคราะห์ระบบ ใน 4 ทวีปพบว่า Soft Skill มีความสำคัญอย่างมีนัยสำคัญ

Technical Skill และ Soft Skill ส่งผลถึงประสิทธิภาพในงาน Burnett (2003) [2]

     ทีมงานวิชาการและวิทยากรของสถาบัน KCT Academy ได้ทำการศึกษาจากงานวิชาการ บทความจากหลายแห่ง จนกระทั่งสรุปได้ว่าหัวใจสำคัญ 3 ประการของ Soft skill ที่บุคลากรสาย IT ควรจะมี คือ ทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Skill), ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication Skill) และ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Decision Making and Problem Solving Skill) (B-C-D Soft skill set) และยิ่งไปกว่านั้นจากประสบการณ์ อันยาวนานของทีมวิชาการ KCT Academy เราพบว่าการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะแต่เพียงอย่างเดียวนั้น ส่งผลได้ไม่เต็มที่ การทำให้บุคคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นนั้น รากฐานควรจะมาจาก ความคิด และความเชื่อ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม เป็นเหตุผลที่ทำให้ การฝึกอบรมมุ่งเน้นที่ “Mindset” ไปพร้อมกับ “Soft Skill Set”

[1] Faheem Ahmed, Luiz Fernando Capretz, Salah Bouktif, Piers Campbell (2013). Soft Skills and Software Development:  A Reflection from Software Industry. International Journal of Information Processing and Management (IJIPM). Volume4,  Number3, May 2013doi:10.4156/ijipm.vol4.issue3.17

[2] Robert P. Tett and Dawn D. Burnett, A Personality Trait-Based Interactionist Model of JobbPerformance, Journal of Applied Psychology,  vol. 88, no. 3, pp. 500–517, 2003.

Mindset and Skillset

      การพัฒนา Mindset ควรจะเชื่อมโยงสอดคล้องรับไปกับ Soft Skill Set และต้องตอบสนองกับ Job Description หลักของงานทางด้าน IT Professional

Job Description
of IT Professional

Mindset

Soft Skill Set

 • วิเคราะห์และการออกแบบระบบ เพื่อให้ตอบสนองกับธุรกิจ แต่ละประเภทตามความต้องการของลูกค้า
 • ต้องอาศัยความเข้าใจ ถึงแก่นของธุรกิจแต่ละประเภท ว่ามีลักษณะอย่างไร

Business and Entrepreneurship Mindset

 • องค์ประกอบ ของธุรกิจในภาพรวม
 • หลักคิด ของการเป็นผู้ประกอบการ
 • วิสัยทัศน์ ของผู้ประกอบการ
 • กระบวนการสำคัญ ของธุรกิจ
 • หลักสำคัญ ของธุรกิจ แต่ละประเภท
 • การวางทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัท
 • การเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน ของพนักงาน เข้ากับเป้าหมายขององค์กร

Business Analysis Skill

 • Business Process Analysis
 • Business Model Canvas
 • Internal/External Analysis

Business Analysis Skill

 • การแก้ปัญหา ระหว่างการทำงาน การพัฒนาโปรแกรม ในสถานการณ์ รูปแบบต่างๆ
 • การเขียนกระบวนการ Procedure ของระบบ ที่ทำให้ใช้งานได้อย่าง Optimize
 • ต้องอาศัยมุมมองที่หลากหลาย และความคิดสร้างสรรค์

Diversity Mindset

 • Adaptive Mindset
 • Creative Mindset

หลักคิดเพื่อ การปรับเปลี่ยน และสร้างสรรค์

Decision Skill

 • Problem Solving
 • Thinking Skill
 • Decision Making Skill
การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ

Business Mindset for IT Professional 

“เราทำให้ IT Professional คุยภาษาเดียวกับนักธุรกิจ”

หัวใจของเนื้อหาส่วนนี้ คือ ทำให้บุคลากรทางสาย IT ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ องค์ประกอบ ของธุรกิจในภาพรวม มีหลักคิดวิสัยทัศน์ มีความสามารถคุยในภาษาเดียวกับนักธุรกิจได้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการออกแบบระบบต่อไป เครื่องมือที่ใช้เพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ อาทิเช่น หลักคิดเชิงอนาคต Futuristic Thinking, ผืนผ้าใบทางธุรกิจ, แบบจำลองการวิเคราะห์การเติบโตธุรกิจ Griener’s Growth Model เป็นต้น ผ่านการทำ Workshop และ Template ประกอบการสอน ที่เข้าใจได้ง่าย

Diversity Mindset for IT Professional

“เราทำให้ IT Professional มีหลักการคิด เพื่อความหลากหลาย การปรับเปลี่ยน และความสร้างสรรค์ แก้ปัญหา และตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ความหลากหลาย การปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ความคิดสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก สำหรับบุคลากรสาย IT ในปัจจุบัน ในสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสร้าง Adaptive Mindset Creative Mindset จะทำให้หลุดจากกรอบความคิดเดิมๆ หลังจากนั้น การแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด (Problem Solving) ทักษะการคิด (Thinking Skill) และทักษะการตัดสินใจ (Decision Making Skill) ผ่านกรณีศึกษา และ Template ที่ง่ายต่อความเข้าใจ อาทิเช่น Causes-Effect Diagram และ AHP Decision Model

วัตถุประสงค์ของการอบรม

 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ องค์ประกอบของธุรกิจในภาพรวม หลักคิดของการเป็นผู้ประกอบการ วิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการ กระบวนการสำคัญของธุรกิจ หลักสำคัญของธุรกิจแต่ละประเภท การวางทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัท การเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน ของพนักงาน เข้ากับเป้าหมายขององค์กร
 2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ เรื่องหลักคิดที่หลากหลาย การปรับเปลี่ยน และความสร้างสรรค์ Diversity  Mindset Adaptive Mindset Creative Mindset
 3. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ เรื่องการแก้ปัญหา (Problem Solving) การคิด (Thinking Skill) และการตัดสินใจ (Decision Making Skill)

ผู้ที่ควรเข้ารับการฝึกอบร
    ผู้เกี่ยวข้องในระดับ IT Professional เช่น System Analysis, System Designer, Programmer, Software Developer,
IT Coordinator เป็นต้น

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย, กรณีศึกษา, อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Workshop

หัวข้อการฝึกอบรม

บรรยาย, กรณีศึกษา, อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Workshop

วันที่ 1 : Business Mindset (Business and Entrepreneurship Mindset and Business Analysis Skill)

Session

ช่วงเวลา

รายละเอียดเนื้อหา

1

09:00-10:30 น.

Business and Entrepreneurship Mindset

 • องค์ประกอบของธุรกิจในภาพรวม
 • หลักคิดของการเป็นผู้ประกอบการ
 • วิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการ
 • กระบวนการสำคัญของธุรกิจ

2

10:45-12:00 น.

Business and Entrepreneurship Mindset

 • หลักสำคัญของธุรกิจแต่ละประเภท
 • การวางทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท
 • การเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของพนักงานเข้ากับเป้าหมายขององค์กร

3

13:00-14.30 น.

Business Analysis Skill

 • การวิเคราะห์ธุรกิจ
 • Business Model Canvas
 • Internal/External Analysis
 • Business Risk Analysis
 • Business Process Analysis KCT’s template

4

14:45-16:00 น.

 • Workshop วิเคราะห์ธุรกิจ

วันที่ 2 : Diversity Mindset (หลักการคิดเพื่อความหลากหลาย การปรับเปลี่ยน และความสร้างสรรค์ มีการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ)

Session

ช่วงเวลา

รายละเอียดเนื้อหา

1

09:00-10:30 น.

Diversity Mindset

 • Adaptive Mindset การปรับตัวเพื่อหลุดจากกรอบความคิดเดิมๆ
 • Creative and Innovative Mindset การฝึกคิดเชิงสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม โดยมีแนวทางต่างๆเป็นกรณีศึกษา
 • Workshop

2

10:45-12:00 น.

Thinking Skill

 • Thinking Skill Six hats and lateral Thinking การฝึกให้คิดรอบด้านและคิดแบบคู่ขนานเพื่อให้ได้มุมมองที่ครบถ้วน
 • Lateral Thinking Workshop

3

13:00-14.30 น.

Problems Solving Skill

 • Problem Solving Cause-Effect Model
 • การแก้ปัญหาด้วยการคิดแบบเป็นเหตุผล และเชื่อมโยงประเด็นต่างๆเข้าด้วยกันอย่างสอดคล้อง
 • Cause-Effect and Problem-Solving Workshop

4

14:45-16:00 น.

Decision Making Skill

 • Decision Making Skill AHP Model การตัดสินใจแบบลำดับขั้นโดยใช้เกณฑ์การตัดสินใจ เพื่อให้สามารถเลือกวิธีการและผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด
 • Decision Making Workshop

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ or National Science and Technology Development Agency
  (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.

 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email ttd@swpark.or.th

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

Namfhon  Pongyat

Tel: +66-2583-9992 Ext. 81427

Email: namfhon@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.

10,000 THB .

ระยะเวลาการฝึกอบรม: 2 วัน (12 ชั่วโมง) เวลา 9.00 - 16:00 น.

สถานที่อบรม :  ห้องอบรม ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน

Enroll now

Course Detail :
Days :
2 Day(s)
Duration :
12 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
12 November 2024 - 13 November 2024
Status :
Open Register

Instructor info
avatar
อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก

ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy

avatar
ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ KCT Academy