Patterns of Enterprise Application Architecture

 • TTSA02
 • Classroom
 • Intermediate
 • Thai | 0
Software Architecture and Design

หลักสูตรนี้จะให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในการใช้ patterns ทางด้านสถาปัตยกรรม (Architectural Patterns) ในการแก้ไขปัญหาในการวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมของแอพพลิเคชั่น ระดับองค์กร (Enterprise Application Architecture) เพื่อให้การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับองค์กรมีประสิทธิภาพ แข็งแกร่ง ปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย และรองรับการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีที่หลากหลายและรวดเร็ว และรวมถึงแพลตฟอร์มที่เป็น object-oriented แบบ multi-tier เช่น Java และ .NET ซึ่งใช้ กันอย่างกว้างขวาง และรวมถึงสถาปัตยกรรมแบบกระจาย (Distributed Computing) และสถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service-Oriented Architecture: SOA)

Course description

Time
Days :
3 Day(s)
Duration :
18 Hour(s)
Time :
10:00:00 - 17:00:00
Training Date :
27 November 2024 - 29 November 2024
Status :
Open Register
Instructor
Language :
Thai
Venue
Venue :
Software Park Training Room 3rd floor, Software Park Building Chaengwattana Road, Pakkred Nonthaburi
Type :
Classroom
Patterns of Enterprise Application Architecture

     Patterns เปรียบเสมือนสูตรลัดหรือสมการทางคณิตศาสตร์ หากผู้ปฏิบัติรู้จักมากเท่าใดและสามารถนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมได้มากเท่าใด จะช่วยทำให้การคำนวณ การพัฒนา หรือการสร้างงานสำเร็จลุล่วงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น มีความถูกต้อง และมีมาตรฐานยิ่งขึ้น ความผิดพลาดที่พบได้บ่อยสำหรับนักออกแบบหรือ Software Architect หรือผู้ที่รับผิดชอบในการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ในระดับองค์กร (Enterprise Architecture) เช่น
 • การแบ่งและจัดระเบียบลอจิก (logic partitioning) ออกเป็น layer โดย เรียกว่า Architectural Layer
 • วิธีการ ต่าง ๆ ในการจัดการกับตรรกะทางธุรกิจ (business logic)
 • การทำ mapping ระหว่างการออกแบบ Data Model ในรูปแบบ object (Object Data Model) และในรูปแบบฐานข้อมูลแบบ relational (ER Diagram)
 • การใช้ Model-View-Controller ในการจัดการ Web presentation
 • การจัดการ concurrency ของหลาย transaction รวมถึงเทคนิคการทำ locking แบบต่างๆ
 • การออกแบบ interface ของ distributed object
 • การจำกัด ช่องทาง (channel) ในการติดต่อขอใช้บริการ (service) โดยไคลเอ็นต์
 • การจำกัด ช่องทาง (channel) ในการติดต่อขอใช้บริการ (service) ของคอมโพเน้นต์หรือแอพพลิเคชั่นที่อยู่เครื่องอื่น
 • การสร้าง เฟรมเวิร์กขึ้นใช้เอง
 • การออกแบบ transaction ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการด้าน session
 • การติดต่อ กับฐานข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ และการโหลดข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ

     หลักสูตรนี้จะให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในการใช้ patterns ทางด้านสถาปัตยกรรม (Architectural Patterns) ในการแก้ไขปัญหาในการวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมของแอพพลิเคชั่น ระดับองค์กร (Enterprise Application Architecture) เพื่อให้การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับองค์กรมีประสิทธิภาพ แข็งแกร่ง ปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย และรองรับการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีที่หลากหลายและรวดเร็ว และรวมถึงแพลตฟอร์มที่เป็น object-oriented แบบ multi-tier เช่น Java และ .NET ซึ่งใช้ กันอย่างกว้างขวาง และรวมถึงสถาปัตยกรรมแบบกระจาย (Distributed Computing) และสถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service-Oriented Architecture: SOA)

     แนวคิดและเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้สามารถที่จะสร้างแอพพลิเคชั่นที่มีศักยภาพสูง นอกจากนี้จะเน้นหนักที่การฝึกสร้างระบบความคิดให้มีประสิทธิภาพ สอดแทรกแง่คิดปรัชญาการออกแบบ และจะแสดงให้เห็นว่าการศึกษาและฝึกฝนด้าน Pattern ที่ดีต้องไม่เน้นที่การจำ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับซอร์สโค้ดและไดอะแกรม UML มากเกินไป จนพยายามจะทำความเข้าใจและจดจำซอร์สโค้ดและไดอะแกรม UML ในตัวอย่างให้ได้ ซึ่งแท้จริงไม่จำเป็นหรือไม่ใช่สาระสำคัญหลัก และเป็นการกระทำที่เสียเวลา เพราะโลกนี้มี Pattern นับร้อย ดังนั้นหลักสำคัญคือต้องเน้นที่การศึกษาและฝึกที่ระบบความคิด โดยเฉพาะการวิเคราะห์ปัญหา การทำความเข้าใจแก่นหรือบริบทของปัญหา (context / problem domain) และการนำ Pattern มาใช้และเรียงร้อย(Weave / orchestrate) เพื่อสร้างโซลูชั่นให้เหมาะสมกับงาน

     การออกแบบที่ทำการสอนในหลักสูตรนี้มีการใช้ UML บ้าง แต่ไม่ซับซ้อนมากจนเกินไป จึงไม่มีปัญหากับผู้เรียนที่เพิ่งเริ่มต้นแต่อย่างใด และหลักสูตรนี้ไม่เน้นการอธิบายหรือยกตัวอย่างด้วยซอร์สโค้ด ซึ่งไม่มีที่ไหนที่สอน Pattern ในลักษณะแบบนี้ เพราะหลักสูตรนี้ไม่ต้องการให้ผู้เข้าอบรมเน้นซอร์สโค้ด ดังนั้นผู้เข้าอบรมจึงสามารถนำองค์ความรู้ความเข้าใจที่ได้ภายหลังอบรมไปประยุกต์กับการทำงานที่ใช้ภาษาโปรแกรมอะไรก็ได้

 • การอบรมนี้ออกแบบมา สำหรับโปรแกรมเมอร์ นักออกแบบซอฟต์แวร์ และสถาปนิกซอฟท์แวร์ (Software Architect) ซึ่งพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับองค์กร (Enterprise Application) และผู้ที่ต้องการพัฒนาความเข้าใจ หรือการสื่อความหมายในเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

พื้นฐานของผู้เข้ารับการอบรม (Prerequisities)
 • ประสบการณ์ทางด้าน การออกแบบและพัฒนาระบบซอฟท์แวร์
 • มีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของสถาปัตยกรรมซอฟท์แวร์
 • มีความเข้าใจสัญลักษณ์และไดอะแกรม ของ UML มาบ้าง

 • หลักสูตรนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะเข้าใจถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระดับองค์กรให้มีศักยภาพสูงสุดโดยใช้ Architectural Patterns ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ patterns ถึงประมาณ 50 ตัวตลอด 3 วันที่อบรม
 • ผู้เข้ารับการอบรมจะเข้าใจมุมมองต่างๆ ของ patterns ทางด้านสถาปัตยกรรม และจะสามารถนำไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรมของแอพพลิเคชั่นสำหรับองค์กรที่ทำอยู่ได้
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ได้กับทั้งแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาด้วย Java และ .NET
 • นอกจากนี้การอบรมต้องการให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงแก่น และการนำ Pattern ไปใช้เป็นเครื่องมือประกอบการแก้ไขปัญหาในการออกแบบ ซอฟต์แวร์ และเข้าใจถึงปรัชญาการออกแบบที่ดี และพื้นฐานการเป็นนักกลยุทธ์ด้านการออกแบบซอฟต์แวร์ที่ดี
 • ได้ศึกษา และฝึกระบบความคิดเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการเป็นนักออกแบบซอฟต์แวร์โดยใช้ Pattern เป็นเครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจถึงแก่นของ Pattern สามารถศึกษา Pattern อื่นๆ อีกมากมายต่อไปได้ด้วยตนเอง สามารถต่อยอดและสร้าง Pattern ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง และสามารถนำองค์ความรู้ด้าน Pattern ไปประยุกต์หรือปรับปรุงกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ในองค์กรและเพื่อสร้างนักออกแบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ Pattern ได้อย่างชำนาญให้เกิดขึ้นมากๆ ภายในองค์กรของตน
 • นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจถึงหลักการวิเคราะห์และทำความเข้าใจกับปัญหา เพราะหากไม่เข้าใจปัญหาแล้ว แม้รู้จัก Pattern นับร้อยก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ

 • Introduction to Patterns
 • Introduction to Enterprise Application
 • Architectural Layering
 • Domain Logic Patterns
 • Data Source Architectural Patterns
 • Object-Relational Behavioral Patterns
 • Object-Relational Structural Patterns
 • Object-Relational Metadata Mapping Patterns
 • Web Presentation Patterns
 • Distribution Patterns
 • Offline Concurrency Patterns
 • Session State Patterns
 • Base Patterns

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ" (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.

 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) to email ttd@swpark.or.th

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
  Saving Account Number: 080-0-00001-0
  Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
          ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
           Saving Account Number: 152-1-32668-1
           Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ           
Notes:
 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

Namfhon  Pongyat
Tel: +66-2583-9992 Ext. 81427
Email: namfhon@swpark.or.th

1654166951200

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training.

The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information. 

12,000 THB .

ระยะเวลาการฝึกอบรม: 3 วัน (18 ชั่วโมง) เวลา 10.00 - 17:00 น.

สถานที่อบรม :  ห้องอบรม ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

 สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน

Enroll now

Course Detail :
Days :
3 Day(s)
Duration :
18 Hour(s)
Time :
10:00:00 - 17:00:00
Training Date :
27 November 2024 - 29 November 2024
Status :
Open Register

Instructor info
avatar
Mr.Narong Chansoi

-