Agile Methodology, Strategy and Transformation (ทักษะการจัดการโครงการในสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว)

  • TTBA06
  • Classroom
  • General
  • Thai
Business Analysis

ผู้อบรมได้เข้าใจ Agile Framework and Methodology สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ สิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานต้องพบเมื่อการทำงานปรับเปลี่ยนเป็นแบบ Agile และให้เข้าใจ ถึงกรอบความคิด หรือ Mindset ที่ควรต้องปรับเปลี่ยนสำหรับการทำงานด้วยรูปแบบ Agile เข้าใจถึงการทำงานด้านยุทธศาสตร์องค์กรครบวงจร อีกทั้งลักษณะองค์กรที่มีการทำงานแบบ Agile และสามารถออกแบบยุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนองค์กรเมื่อบริบทเปลี่ยนไปเป็น Agile Organization พร้อมทั้งเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนองค์กรโดยมองจากรอบด้านทั้งจากลูกค้าและภายในองค์กรเอง ได้เข้าใจวิธีการในการสร้างการปรับเปลี่ยน และสามารถร่างแผน Agile Transformation ให้เหมาะกับบริบทขององค์กรตนเองได้

Course description

Time
Days :
5 Day(s)
Duration :
30 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
12-14, 19-20 มิถุนายน 2566
Status :
Open Register
Instructor
Name :
avatar
Mr.Kraikiti Dibakanaka

ผู้อำนวยการสถาบัน

avatar
Asst. Prof. Dr.Rathavoot Ruthankoon

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

Language :
Thai
Venue
Venue :
Software Park Training Room 3rd floor, Software Park Building Chaengwattana Road, Pakkred Nonthaburi
Type :
Classroom
Agile Methodology, Strategy and Transformation (ทักษะการจัดการโครงการในสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว)

วิธีการฝึกอบรม:

รูปแบบการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีและหลักการ กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและการฝึกประยุกต์ความรู้จากการฝึกอบรม (ตามความเหมาะสม)

แนวทางที่ใช้ในการอบรม:

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้: ทฤษฎี 40 และ ปฏิบัติ 60

- การบรรยาย ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

- กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

- ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

- การเสวนาตีความ วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

     การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

     เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

     วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่มหรือ Group Coaching ด้วยวิธีการถามตอบและค้นหาคําตอบร่วมกันระหว่างวิทยากรและผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการตั้งคําถาม และหาคําตอบและรู้คิดด้วยตนเองสามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิค และเครื่องมือไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของตนเอง และนําไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ

- ผู้บริหารระดับสูง

- ผู้จัดการ

- หัวหน้างาน

- ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง

1. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจ Agile Framework and Methodology สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ สิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานต้องพบเมื่อการทำงานปรับเปลี่ยนเป็นแบบ Agile และให้เข้าใจ ถึงกรอบความคิด หรือ Mindset ที่ควรต้องปรับเปลี่ยนสำหรับการทำงานด้วยรูปแบบ Agile

2. เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจการทำงานด้านยุทธศาสตร์องค์กรครบวงจร

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจลักษณะองค์กรที่มีการทำงานแบบ Agile

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและสามารถออกแบบยุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนองค์กรเมื่อบริบทเปลี่ยนไปเป็น Agile Organization

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนองค์กรโดยมองจากรอบด้านทั้งจากลูกค้าและภายในองค์กรเอง เข้าใจวิธีการในการสร้างการปรับเปลี่ยน และสามารถร่างแผน Agile Transformation ให้เหมาะกับบริบทขององค์กรตนเองได้

Workshop ที่ใช้ :

• Workshop: การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กรด้วย SWEEP OLET / Value Chain Analysis

• Workshop: “Agile Leadership Canvas” รู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดทีมงาน และ การสร้าง Mind-set ของพนักงานให้พร้อมเพื่อการทำงานแบบ Agile ที่ต้อง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่นอยู่เสมอ

• Workshop: การจัดการโครงการแบบ “Scrum”

• Workshop: “Agile Transformation Readiness Canvas” วิเคราะห์ความพร้อม ข้อจำกัดและความเป็นไปได้ในการนำ Agile มาใช้สำหรับกลยุทธ์นวัตกรรมองค์กร

• Workshop:  “Agile Evaluation Design” ออกแบบตัวชี้วัดองค์กรให้เหมาะสมเมื่อองค์กรมีวัฒนธรรม Agile ที่เป็นการทำงานที่ยืดหยุ่น

• Workshop: Agile Transformation Execution Plan” เพื่อให้ผู้อบรมลองเขียนแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรของตนเอง ให้เห็นภาพรวมและ Action Plan ทั้งหมด

วันที่ 1 และ วันที่ 2: Agile Methodology & Principle  Scrum

แนวความคิดของ Agile กับธุรกิจและอุตสาหกรรม Agile Concept and Business Mindset

• ภาพรวมสถานการณ์ที่ธุรกิจประเภทต่างๆ จะต้องเผชิญและปรับตัว และเงื่อนไขความเป็นไปได้ในการปรับสู่ Agile

• การจัดการโครงการแบบว่องไว (Agile Project Management) แตกต่างจากการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม (Traditional Project Management) อย่างไร

• Agile Manifesto & Agile Principle หลักการ (Principles) ที่สำคัญของการจัดการโครงการแบบว่องไว (Agile Project Management) มีอะไรบ้าง

• ทัศนคติที่จำเป็นของการทำงานแบบ Agile  Mindset

• GRIT แนวทางการสร้างทัศนคติที่เหมาะสมกับการจัดการโครงการแบบว่องไว

• Agile Leadership บทบาทการทำงานที่เปลี่ยนไปของ Manager และพนักงานทุกระดับเมื่อนำ Agile มาใช้

• การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพการทำโครงการแบบ Agile

• การจัดการโครงการแบบว่องไว (Agile Project Management) คืออะไร

• แนวคิดและขั้นตอนการจัดการแบบ “Scrum”

  • การ Breakdown Mission สู่เขียนแผนปฏิบัติการย่อย
  • การคัดเลือกแผนปฏิบัติการย่อย แบบ Agile and Scrum

Workshop 1: การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กรด้วย SWEEP OLET / Value Chain Analysis

Workshop 2: “Agile Leadership Canvas” รู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดทีมงาน และ การสร้าง Mind-set ของพนักงานให้พร้อมเพื่อการทำงานแบบ Agile ที่ต้อง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่นอยู่เสมอ

Workshop 3: การจัดการโครงการแบบ “Scrum”

วันที่ 3 และ วันที่ 4Agile Strategies & Transformation

Agile Methodology and Innovation

• Agile Innovation Management and Agile Project Management (การจัดการโครงการนวัตกรรมแบบว่องไวและการจัดการโครงการแบบว่องไว)

• ปูพื้นฐานให้ผู้อบรมเข้าใจถึงการวางแผนกลยุทธ์องค์กร เครื่องมือต่างๆ และความเชื่อมโยงของแต่ละขั้นตอน

• นวัตกรรม คืออะไร

• ประเภท กลยุทธ์นวัตกรรม แนวทางการวางกลยุทธ์นวัตกรรม

• การจัดการโครงการนวัตกรรมแบบว่องไว (Agile Innovation Management) คืออะไร

• วิธีการการพัฒนากลยุทธ์นวัตกรรมที่คล่องตัว

• Strategy Map and Alignment

การวางโครงสร้างองค์กร  Agile และแนวทางประเมินผล

• โครงสร้างองค์กรปัจจุบัน Organizational Structure การปรับเปลี่ยนที่เป็นไปได้

• โครงสร้างองค์กรแบบราบ ดิ่ง แยกส่วน และ Matrix Organization

• Agile Organizational Structure โครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนไป หน้าที่และความรับผิดชอบ การประเมินผลที่เปลี่ยนไป

• DAC transformation Framework การมองออกจากข้อจำกัดองค์กร

• การใช้ KPI ออกแบบตัวชี้วัด Performance Evaluation

Workshop 1: “Agile Transformation Readiness Canvas” วิเคราะห์ความพร้อม ข้อจำกัดและความเป็นไปได้ในการนำ Agile มาใช้สำหรับกลยุทธ์นวัตกรรมองค์กร

Workshop 2:  “Agile Evaluation Design” ออกแบบตัวชี้วัดองค์กรให้เหมาะสมเมื่อองค์กรมีวัฒนธรรม Agile ที่เป็นการทำงานที่ยืดหยุ่น

วันที่ 5Agile Strategies & Transformation

มุ่งสู่การปรับเปลี่ยนขององค์กร สู่ Agile Organization

• Transformation strategy ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง

• Digital Infrastructure transformation strategy การปรับองค์กรดิจิตอลและโครงสร้างพื้นฐาน

• เครื่องมือทางดิจิตอลที่สามารถช่วยในการเปลี่ยนแปลง อาทิเช่น Big Data/Blockchain Technology/ Artificial Intelligence (AI) VR AR MR /Robotics /Social Media

• การสร้างแผนที่การปรับเปลี่ยนและแผนปฏิบัติการ และการประเมินผลติดตามการปรับเปลี่ยน (Transformation map / Action Plan / Progress Evaluation 1-3 Years)

Workshop: Agile Transformation Execution Plan Template เพื่อให้ผู้อบรมลองเขียนแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรของตนเอง ให้เห็นภาพรวมและ Action Plan ทั้งหมด

การนำเสนอแผนงานของผู้ร่วมอบรม วิทยากรให้ข้อเสนอแนะ

Payment can be made by:

1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ" (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email ttd@swpark.or.th

2.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
Saving Account Number: 080-0-00001-0
Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

2.2 ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
Saving Account Number: 152-1-32668-1
Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:
- Withholding tax (3%) is exempt.
- Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
- Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

เสกสรรค์ สังสุข (อิฐ)
Mr. Seksun Sungsook
Office. +662 583 9992 Ext. 81421
Mobile. +6681 913 1828

1654166951200

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training.

The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information. 

18,000 THB .

*ยืนยันเปิดการอบรม*

กำหนดอบรมวันที่ 12 - 14, 19 - 20 มิถุนายน 2566

เวลา 09.00 - 16.00 น.

-Click-เพื่อดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร-

***สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน***
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ เสกสรรค์ สังสุข
Tel: 02-583-9992 Ext. 81421, 081-913-1828
Enroll now

Course Detail :
Days :
5 Day(s)
Duration :
30 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
12-14, 19-20 มิถุนายน 2566
Status :
Open Register

Instructor info
avatar
Mr.Kraikiti Dibakanaka

ผู้อำนวยการสถาบัน

avatar
Asst. Prof. Dr.Rathavoot Ruthankoon

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ