โครงการปั้นนักพัฒนาซอฟต์แวร์สู่วิทยากร

 • ITDEE0
 • Classroom
 • Intermediate
 • Thai | 0
DEE School

รับสมัคร "Developer" ที่อยากเป็นวิทยากร อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่ผ่านโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตร Certified Instructor

สมัครผ่านทาง Website หรือส่งประวัติ (Resume) พร้อมรูปถ่าย, ผลงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Portfolio) หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุทักษะที่ถนัด เช่น React, Java, Python เป็นต้น มาที่ swp-tes@nstda.or.th หัวข้อ email: สมัครโครงการ "ปั้นนักพัฒนาซอฟต์แวร์สู่วิทยากร"

Course description

Time
Days :
2 Day(s)
Duration :
12 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
30 May 2023 - 31 May 2023
Status :
ปิดรับลงทะเบียน (ชั่วคราว)
Instructor
Language :
Thai
Venue
Venue :
อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Type :
Classroom
โครงการปั้นนักพัฒนาซอฟต์แวร์สู่วิทยากร

    เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand: SWP) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลตั้งแต่ปี 2542 จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่า ปัญหาที่สำคัญของอุตสาหกรรมนี้คือปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรที่มีคุณภาพตามที่อุตสาหกรรมต้องการ รวมถึงขาดแคลนผู้ถ่ายทอดความรู้ที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญ

      เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว SWP ได้ร่วมกับสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยจัดทำโครงการปั้นนักพัฒนาซอฟต์แวร์สู่วิทยากร (From Developers to Instructor) ภายใต้ Sustainable Platform เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ว่าที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นต่อไป เป็นการเพิ่มจำนวนบุคคลากรรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างและเพิ่มจำนวนวิทยาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญ
 2. ให้สามารถรองรับหลักสูตรต่างๆ ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรของภาคอุตสาหกรรม

 Download เอกสาร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ และวุฒิการศึกษา
 2. เป็นนักพัฒนาที่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี และมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในสาขาหนึ่งสาขาใด ดังต่อไปนี้
  • สาขา Web Development เช่น Javascript, ReactJS, VUEJS, Java, C#, Go ฯลฯ
  • สาขา Data & AI
  • สาขา Mobile Software Development
 3. มีใจรักงานสอนและชอบถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น
 4. ไม่จำเป็นต้องเคยเป็นวิทยากรมาก่อน 
 5. หากเคยผ่านการอบรมจาก Software Park Thailand CodeCamp หรือหลักสูตรพัฒนาสายอาชีพภายใต้แพลตฟอร์มจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครผ่านทาง Website หรือส่งประวัติ (Resume) พร้อมรูปถ่าย, ผลงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Portfolio) หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุทักษะที่ถนัด เช่น React, Java, Python เป็นต้น มาที่ swp-tes@nstda.or.th หัวข้อ email: สมัครโครงการ "ปั้นนักพัฒนาซอฟต์แวร์สู่วิทยากร"

ได้รับใบประกาศนียบัตร Certified Instructor

กำหนดการ

วันนี้-19 พฤษภาคม 2566      ระยะเวลารับสมัคร   

23 พฤษภาคม 2566            ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น

24-26 พฤษภาคม 2566        สัมภาษณ์และแจ้งผลทันที

30-31 พฤษภาคม 2566        เข้ารับการอบรม ณ ห้องอบรม ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค

                                        โดยผู้เข้าโครงการต้องเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคส่วนตัวมาด้วย

 • หลังการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการพิจารณาจะได้ทดลองงานเป็นผู้ช่วยสอน (TA) ในหลักสูตรพัฒนาสายอาชีพเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้แพลตฟอร์มโดยได้รับค่าตอบแทน 2,000 บาทต่อวัน* ในระหว่างการทดลองงานจะมีการประเมินผลเป็นระยะ 
 • หากผ่านการประเมิน ผู้เข้าอบรมจะได้รับการเลื่อนขั้นไปเป็นวิทยากรฝึกหัด (Junior Instructor) สามารถฝึกสอนโดยมีทีมวิทยากรเป็นผู้ประเมินและคอยให้คำปรึกษา วิทยากรฝึกหัดจะได้รับค่าตอบแทน 1,000 บาทต่อชั่วโมง* มีระยะเวลาการฝึกสอนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
 • เมื่อผ่านการฝึกสอนแล้ว ผู้ผ่านการอบรมจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อให้ได้รับใบประกาศนียบัตร Certified Instructor ดังนี้
  • ผู้ที่ผ่านการอบรมจะต้อง Live สอนสดผ่านระบบโซเชียลมีเดียที่ SWP และสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยกำหนด จำนวน 2 ครั้ง ในหัวข้อทักษะเทคโนโลยีที่ผู้ผ่านการอบรมมีความถนัดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้แก่ เยาวชน หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจก่อให้ให้เกิดความตระหนักและสร้างแรงจูงใจในการศึกษาเพื่อเพิ่มจำนวนบุคคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
  • ผู้ที่ผ่านการอบรมจะต้องเป็นวิทยากรให้กับหลักสูตรพัฒนาสายอาชีพเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้แพลตฟอร์มอย่างน้อย 1 หลักสูตร เมื่อมีการร้องขอจากโครงการ โดยมีระยะเวลาอบรม 6 ชั่วโมงขึ้นไป โดยจะได้รับค่าตอบแทนเริ่มต้นที่ 1,000 บาทต่อชั่วโมง* โดยจะพิจารณาตามความชำนาญและประสบการณ์ ทั้งนี้กำหนดการอบรมจะขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้สอน

*จ่ายค่าตอบแทนตามจำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงาน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามความเหมาะสม

สมัครผ่านทาง Website หรือส่งประวัติ (Resume) พร้อมรูปถ่าย, ผลงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Portfolio) หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุทักษะที่ถนัด เช่น React, Java, Python เป็นต้น มาที่ swp-tes@nstda.or.th หัวข้อ email: สมัครโครงการ "ปั้นนักพัฒนาซอฟต์แวร์สู่วิทยากร"

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ or National Science and Technology Development Agency
  (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email tes@swpark.or.th

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

Tel: +66-2583-9992 Ext. 81443

Email: tes@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information. 

ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย

Enroll nowขออภัย ขณะนี้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

Course Detail :
Days :
2 Day(s)
Duration :
12 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
30 May 2023 - 31 May 2023
Status :
ปิดรับลงทะเบียน (ชั่วคราว)

Instructor info
avatar
นายไพบูลย์ พนัสบดี

CTO บริษัท โค้ทคิท อินโนเวชั่น จำกัด