Junior AI Engineer

 • ITDEE3
 • Hybrid
 • Fundamental
 • Thai
SWP-DEE SchoolAI & Data Technology

หลักสูตรเปลี่ยนสายอาชีพมุ่งเน้นให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถทำงานในตำแหน่ง AI Engineer ได้จริง โดยผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

พิเศษ! รับทุนสนับสนุนการศึกษา 15,000 บาท* เมื่อจบหลักสูตรและผ่านการทดลองงาน

(*เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้)

Course description

Time
Days :
16 Day(s)
Duration :
96 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
เรียนทุกวันเสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 66 สิ้นสุด 5 ก.ย. 66
Status :
Open Register
Instructor
Name :
avatar
Mr.Tapanan Yeophantong

Assistant Dean for External Affairs

Language :
Thai
Venue
Venue :
Module 1-2 Online Workshop ผ่าน MS Team Module 3 ตามที่ผู้เรียนเลือก
Type :
Hybrid
Junior AI Engineer

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไปที่สนใจเปลี่ยนอาชีพหรือพัฒนาทักษะ และมีอายุ 17 ปี ขึ้นไป หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ขึ้นไป


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต และมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ


วัตถุประสงค์การอบรม
 1. พัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางด้านระบบปัญญาประดิษฐ์  (AI : Artificial Intelligence) ให้แก่ นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจสายงานด้านนักพัฒนาซอฟแวร์และโปรแกรมเมอร์ ในการนำ AI ไปใช้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 2. ผลิตบุคคลากรที่สามารถใช้ทักษะทางด้านระบบปัญญาประดิษฐ์  (AI : Artificial Intelligence) ในการต่อยอดการทำงานได้ตามความต้องการของบริษัทต่างๆ ในปัจจุบันเพิ่มและพัฒนาประสบการณ์ทำงานจากการฝึกงานในบริษัท เพื่อให้บุคคลากรมีทักษะและสามารถนำไปปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
 3. เพิ่มทักษะของบุคคลากรและพัฒนาประสบการณ์ทำงานจากการฝึกงานด้านระบบปัญญาประดิษฐ์  (AI : Artificial Intelligence) ในบริษัท สำหรับนำไปปฏิบัติงานจริงได้อย่างเป็นระบบ

ที่

ชื่อวิชา/เนื้อหา

ระยะเวลา

รูปแบบ

1

Module 1

AI Engineering Basics

1.1. Python Programming for AI (6h)

1.1.1. Basic Python Programming

1.1.2. Data Processing Libraries

1.1.3. Data Visualization Libraries

1.1.4. Python Libraries for Machine Learning

1.2. Data Processing Fundamentals for AI (6h)

1.2.1. Exploring Data

1.2.2. Data Filtering & Transformation

1.2.3. Feature Extraction

1.2.4. Dimensionality Reduction

1.3. Machine Learning Fundamentals (6h)

1.3.1. Decision Tree Learning

1.3.2. Bayesian Learning

1.3.3. Nearest-neighbor Algorithms

1.3.4. Artificial Neural Networks

1.4. Statistical Pattern Recognition (6h)

1.4.1. K-Nearest Neighbors

1.4.2. Radial Basis Functions & Support Vector Machines

1.4.3. Cluster Analysis

1.4.4. Regression Analysis

4 สัปดาห์

บรรยาย

2

Module 2

AI Engineering Professionals

2.1. Overview of Deep Learning (6h)

2.1.1. Understanding Deep Learning Architectures

2.1.2. Overview of TensorFlow & Keras

2.1.3. Using Pre-trained TensorFlow Models

2.1.4. Training Deep Learning Models Using TensorFlow & Keras

2.2. End-to-end AI Platform Implementation (6h)

2.2.1. Data Ingestion & Cloud Data Processing

2.2.2. Using AI Cloud Engines

2.2.3. Model Training, Testing & Validation

2.2.4. Integrating AI with Frontend Applications

2.3. Deep Learning & Computer Vision (6h)

2.3.1. Collecting & Processing Images/Videos

2.3.2. CNN Architectures for Object Detection & Classification

2.3.3. Model Training, Testing & Validation

2.3.4. Building a Simple Image Classification Applications

2.4. Deep Learning & Text Processing (6h)

2.4.1. Collecting & Processing Text Data

2.4.2. RNN Architectures for Text Classification & Understanding

2.4.3. Model Training, Testing & Validation

2.4.4. Building a Simple Text Classification Applications

4 สัปดาห์

บรรยาย

3

Module 3

Project-based Internship with Companies

ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและประสบการณ์ทำงานจริงจากการฝึกงานในบริษัททางด้านระบบปัญญาประดิษฐ์  (AI : Artificial Intelligence)

48 ชั่วโมง (8 สัปดาห์)

ปฎิบัติ

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ or National Science and Technology Development Agency
  (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.

 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email tes@swpark.or.th

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

Tel: +66-2583-9992 Ext. 81443

Email: tes@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training.
The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information. 

28,037 THB .

(Excluded Vat 7%)

*** สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน ***

Enroll now

Course Detail :
Days :
16 Day(s)
Duration :
96 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
เรียนทุกวันเสาร์ เริ่ม 22 เม.ย. 66 สิ้นสุด 5 ก.ย. 66
Status :
Open Register

Instructor info
avatar
Mr.Tapanan Yeophantong

Assistant Dean for External Affairs