Reskill to be Manufacturing ERP Expert for Industry 4.0

 • ITDEE7
 • Classroom
 • Intermediate
 • Thai
Factory TechnologyDEE School

เจาะลึกทุกมุมให้พนักงานใช้ ERP อัพเลเวลสู่ Industry 4.0

Course description

Time
Days :
25 Day(s)
Duration :
192 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
1,8,20,21,24-28,31 เดือนกรกฏาคม, 1-4,7-11,14-18,21-24 เดือนสิงหาคม
Status :
Open Register
Instructor
Name :
avatar
นายธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด

Language :
Thai
Venue
Venue :
ห้องอบรม ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Type :
Classroom
Reskill to be Manufacturing ERP Expert for Industry 4.0

Overview

ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกยุคปัจจุบันทาให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตจะต้อง Lean การผลิตสินค้าให้ได้มากที่สุดเพื่อป้องกันต้นทุนแฝงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การเปลี่ยนผ่านกิจการสู่ยุค Industry 4.0 เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการที่จะเปลี่ยนองค์กรของตัวเองอย่างเหมาะสม ทั้งนี้การเลือกเทคโนโลยีที่จะส่งผลต่อองค์กรในระยะยาว และทาความสาเร็จในการเปลี่ยนแปลงองค์กร พนักงานระดับต่างๆจาเป็นต้องมีทักษะด้านดิจิทัลที่ตรงกับงานของกิจการ หลักสูตรอบรมนี้ออกแบบมาเพื่อให้พนักงานในระดับผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่อาวุโสที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต, ฝ่ายควบคุมการผลิต, วิศวกร, ฝ่ายขาย, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายจัดส่งสินค้า เป็นต้น สามารถเข้าใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ และความสาเร็จขององค์กร

วัตถุประสงค์

 1. รู้จัก และเข้าใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เชิงดิจิทัล เช่น Automation System, Network and Facility, Software Integration, Application Programing Interface
 2. ทดลองใช้เครื่องมือในการจัดการเพื่อการควบคุมงาน และข้อมูลของกิจการ
 3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาเสนอการปรับปรุงกิจการที่เหมาะสมจากข้อมูลที่มีอยู่
 4. ฝึกงาน ณ สถานประกอบการที่มีความพร้อมในการรับพนักงานเข้าทางานในตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือที่รับการอบรมของหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง

 • IT Director or IT Manager.
 • Production Manager
 • Planner
 • Production Engineer
 • IT Consultants, IT Specialists, IT Professionals
 • บุคลากรด้านๆ อื่นในองค์กร

 • สำหรับบุคคลธรรมดา ใบประกาศนียบัตรหลักสูตร : การทักษะการทางานในอุตสาหกรรมภาคการผลิต ให้รองรับการยกระดับกิจการสู่ความเป็นอุตสาหกรรมยุคที่ 4 ทั้งนี้ ผู้รับการฝึกต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเข้าร่วมการฝึกงาน ณ สถานประกอบการ
 • สำหรับผู้ประกอบการที่ส่งพนักงานเข้าอบรม สามารถนำค่าอบรมเป็น “ค่าใช้จ่าย” เพื่อขอลดหย่อนภาษีได้ 250%

ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่สรรพากรกำหนด ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stemplus.or.th/benefits และประกาศเพิ่มเติมจากกรมสรรพากร เรื่อง กรมสรรพากรขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package) ออกไปถึง 31 ธันวาคม 2568

เนื้อหาหลักสูตร:

Online Workshop

1 ก.ค. 66

1

แนะนำบทเรียน

3 ช..

2

การวิเคราะห์ความต้องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปยกระดับความสามารถของกิจการ ครั้งที่ 1 การเทียบกับทฤษฎี Lean Manufacturing

3 ช..

8 ก.ค. 66

3

รู้จักกับเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ Automation System, Network and Facility, Software and Platform

3 ช..

4

การวิเคราะห์ความต้องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปยกระดับความสามารถของกิจการ ครั้งที่ 2 หลังรู้จักกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง

3 ช..

Onsite Workshop

20 ก.ค. 66

5

การใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต และห่วงโซ่อุปทานขององค์กร (การเตรียมสูตร และเส้นทางการผลิต)

3 ช..

6

การใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต และห่วงโซ่อุปทานขององค์กร อาทิ Lean Manufacturing, Kaizen, Monozukuri, Just in Time, Inventory Control เป็นต้น

3 ช..

21 ก.ค. 66

7

การใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับความสามารถของกิจการ

3 ช..

8

ทดสอบความสามารถก่อนเข้าฝึกงาน ณ สถานประกอบการ

3 ช..

ฝึกงาน

24 ก.ค. –

23 ส.ค. 66

9

เข้าฝึกงาน ณ สถานประกอบการที่ตนสังกัด หรือสถานประกอบการที่ยื่นขอรับเจ้าหน้าที่ฝึกงาน

168
..

24 ส.ค. 66

10

สรุปผลสำเร็จ และมอบประกาศนียบัตร

Download Course Outline

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ or National Science and Technology Development Agency
  (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.

 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email xxx@swpark.or.th

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

Tel: 0-2582-2110, 08-3950364, 08-67105191

Email: nurng.t072@gmail.com

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training.
The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information. 

18,692 THB .

(Excluded Vat 7%)

ราคาสุทธิ 20,000 บาท ต่อ 1 ท่าน

Promotion !! รับส่วนลด 10% เมื่อสมัคร 2 ท่านขึ้นไป  

(รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มในวันอบรม Onsite Workshop, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และได้รับการยกเว้นการหัก ณ ที่จ่าย 3%)

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ โดยคลิกที่ปุ่ม Enroll now หลังจากลงทะเบียนแล้ว กรุณาชำระเงินหลังจากที่ท่านได้รับ Email ยืนยันการเปิดอบรมจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น

Enroll now

Course Detail :
Days :
25 Day(s)
Duration :
192 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
1,8,20,21,24-28,31 เดือนกรกฏาคม, 1-4,7-11,14-18,21-24 เดือนสิงหาคม
Status :
Open Register

Instructor info
avatar
นายธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด