Successful Digital Transformation Program (การปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัลอย่างประสบความสำเร็จ) รุ่นที่ 3/2024

 • TTEP02
 • Classroom
 • Fundamental
 • Thai | 0
Executive Program

หลักสูตร Successful Digital Transformation นี้ได้นำเสนอทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้อบรม โดยผ่านการบรรยาย และ Workshop เชิงปฏิบัติถึงระดับ Action Plan ที่พร้อมนำไปปรับใช้ในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็น “องค์กรดิจิทัล” หรือ “Digital Enterprise” ได้ทันที


Course description

Time
Days :
8 Day(s)
Duration :
48 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
16-17, 23-24 May & 06-07, 13-14 June 2024 ** เลื่อนการอบรมไปเป็นปี 2568 แทนค่ะ !!
Status :
Plan Course
Instructor
Name :
Language :
Thai
Venue
Venue :
ณ ห้องประชุม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ
Type :
Classroom
Successful Digital Transformation Program (การปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัลอย่างประสบความสำเร็จ) รุ่นที่ 3/2024

Overview:

ในปัจจุบัน Digital Transformation หรือการเปลี่ยนแปลงองค์กรโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสิ่งที่กล่าวถึงกันอย่างมากในองค์กรต่างๆ ที่ต้องการปรับตัวให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงมากขึ้นกว่าในอดีต และทำให้องค์กรอยู่รอดและเติบโตเท่าทัน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

แต่กระบวนการทำ Digital Transformation ให้ประสบความสำเร็จนั้นเป็นกระบวนการที่ไม่ได้อาศัยเครื่องมือคอมพิวเตอร์แต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องพิจารณาทั้งบริบทขององค์กร ตั้งแต่เรื่องของ Business Model โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง บุคลากร กระบวนการในการทำงาน เทคโนโลยี ลูกค้า ฯลฯ

หลักสูตร Successful Digital Transformation นี้ได้นำเสนอทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้อบรม โดยผ่านการบรรยาย และ Workshop เชิงปฏิบัติถึงระดับ Action Plan ที่พร้อมนำไปปรับใช้ในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็น “องค์กรดิจิทัล” หรือ “Digital Enterprise” ได้ทันที

วิธีการและการจัดระเบียบหลักสูตร (Program Method and Organization):

      จากนั้น ตั้งแต่ในวันที่สองจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับองค์กร (Organizational Focus) เริ่มจากความพร้อมทางด้านดิจิทัลขององค์กร Digital Maturity Model (DMM) มุมมองเชิงองค์กร การแข่งขัน ยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร และประเด็นที่สัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ Workshop: Organizational Analysis เพื่อให้ผู้อบรมเห็นผลการวิเคราะห์องค์กรของตนเองด้วยมุมมองต่างๆ เพื่อให้เห็นบริบทที่แท้จริง เนื้อหาในส่วนของ Client Focus การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับลูกค้า การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า, Supply Chain, Competitiveness Change New Emergency Readiness มุมมองเชิงอนาคตศาสตร์ การมองไปข้างหน้าและมุมมองต่ออนาคตที่จะเกิดขึ้นเพื่อการวางแผนการปรับตัวขององค์กรไปข้างหน้า Workshop: Futuristic Analysis & Future Plan และต่อไปเป็นเนื้อหาในเรื่องความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางดิจิทัลที่ขาดไม่ได้ Update ในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เชิงลึกระดับหนึ่งที่จะออกแบบโครงการและการปรับปรุงได้ดียิ่งขึ้นหากรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ได้แก่เรื่อง Big Data Analysis, Blockchain Technology, Artificial Intelligence (AI), VR AR MR, Drone, Robotics, IOT & Smart Cities, Social Media เป็นต้น
      หัวใจสำคัญของหลักสูตรอีกอย่างหนึ่งคือหลังจากที่ผู้เรียนเห็นภาพและมีองค์ความรู้ทั้งหมดแล้ว การจะเริ่มทำการออกแบบองค์กร เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยน โดยเริ่มจาก Organizational Design ว่าควรมีการปรับเปลี่ยนส่วนใดขององค์กรก่อนเป็น Step by Step แล้วลงลึกไปถึง Transformation Strategy / Focus Transformation Strategy / DAC Transformation Strategy / Agile Transformation Strategy / Digital Transformation Strategy / Work Process, Product and Outcome เนื้อหาส่วนใหญ่ในส่วนนี้จะเป็น Workshop เพื่อสร้างแผนการเปลี่ยนแปลงจนถึงรายละเอียดโครงการ Digital Transformation แผนแต่ละปี ประมาณการระยะเวลา แผนการลงทุนและค่าใช้จ่าย Transformation Map & Project investment การอบรมวันสุดท้ายเป็นการนำเสนอผลงาน ซึ่งทีมวิทยากรจะให้ข้อเสนอแนะที่จะสามารถนำไปต่อยอดได้


- CIO, CISO, CTO, CFO, CEO
- IT Director and IT Manager
- IT Consultants and IT Specialists
- IT Professional
- บุคลากรด้านอื่นๆ ในองค์กร

ประกาศนียบัตรผ่านการรับรองการอบรม: 
    - Software Park Thailand, NSTDA and Ministry of Science and Technology 
วิธีการฝึกอบรม: 
     บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Workshop

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้:

     • ทฤษฎี 70% และ ปฏิบัติ 30%
     • บรรยาย: เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม
     • กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”
     • ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น
     • การเสวนาตีความ: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในเชิงลึกและมองเห็นแนวทางในการประยุกต์ใช้จริง

     การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลางการอบรม การตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้อบรมได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
     เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) การฝึกปฏิบัติการ (Workshop) กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และการนำเสนอ (Presentation) ทำให้การเรียนรู้เกิดความเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง


1. ผู้อบรมได้เข้าใจถึงรูปแบบความคิด Mindset เชิงดิจิทัล
2. ผู้อบรมได้เข้าใจถึงบริบทของ Digital Transformation อย่างชัดเจน
3. ผู้อบรมได้เข้าใจถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถนำไปตัดสินใจปรับใช้ได้
4. ผู้อบรมได้ทำการออกแบบโครงการ Digital Transformation ให้เหมาะกับบริบทขององค์กร


Digital Transformation Strategies (กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัล)
     • การกำหนดกลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัล (Digital Transformation Strategy) ได้อย่างไร
     • องค์กรจะมั่นใจได้อย่างไรว่ากลยุทธ์การปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัล (Digital Transformation Strategy) สอดรับ (Alignment) กับเป้าหมายทางธุรกิจ (Business Goals)
     • สามารถตรวจสอบได้อย่างไรว่ากลยุทธ์การปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัล (Digital Transformation Strategy) ได้ถูกดำเนินการให้บรรลุได้มากน้อยเพียงใด
     • เทคนิค แนวคิด หรือเครื่องมืออะไรบ้างที่ควรนำมาใช้ในการหนดกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัล (Digital Transformation Strategy)
     • จะเล่าเรื่องราวกลยุทธ์ดิจิทัล (Digital Strategy Storytelling) ที่น่าสนใจได้อย่างไร
Organizational Focus: การวิเคราะห์องค์กรเพื่อการปรับเปลี่ยนด้านดิจิทัล
     • การประเมินองค์กรของท่านว่าพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนหรือไม่
     • แนวความคิด Digital Maturity Model (DMM) Assessment ด้านเทคโนโลยี ด้วนวัฒนธรรมองค์กร ด้านลูกค้า ด้านกลยุทธ์ ด้านระบบงาน etc.
     •  การประเมินองค์กรด้วยชี้วัดรูปแบบต่างๆ
     • Workshop การประเมินองค์กรและการเตรียมความพร้อมด้วยแนวความคิด DMM
Design Thinking for Digital Transformation (การคิดเชิงการออกแบบเพื่อการปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัล)
     •  การคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) คืออะไร
     •  การคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) จะมีส่วนช่วยอย่างไรในการปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัล (Digital Transformation)
     •  ตัวอย่างขององค์กรชั้นนำของโลกที่นำการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) มาใช้อย่างประสบความสำเร็จ
     •  จะนำการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) มาใช้ในการปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัล (Digital Transformation) ได้อย่างไร
     •  ขั้นตอนของการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) มีอะไรบ้าง
     •  ใครบ้างที่ต้องมีส่วนร่วมเมื่อนำการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) มาใช้ในการปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัล (Digital Transformation)
     •  ในแต่ละขั้นตอนของการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) ต้องทำอย่างไรบ้าง
Change Management for Digital Transformation : ระดับองค์กร  
     •  Competitiveness Change
     •  New Culture
     •  Regulatory Requirements
     •  New Supply Chain
     •  New Emergency Readiness
     •  มุมมองเชิงอนาคตศาสตร์ การมองไปข้างหน้าและการการปรับตัวไปข้างหน้า
     •  การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) คืออะไร
     •  ทำไมการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) จึงมีความสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัล (Digital Transformation)
     •  เราจะมีแนวทางอย่างใดในการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) สำหรับการปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัล (Digital Transformation)
     •  ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ (Key Success Factors) ของการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) สำหรับการปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัล (Digital Transformation) มีอะไรบ้าง
     •  Workshop: Futuristic Analysis & Future Plan การจัดการการเปลี่ยนแปลงสำหรับการปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัล
Change Management for Digital Transformation ระดับบุคคล 
     •  ตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
     •  ประเภทการเปลี่ยนแปลง
     •  การเตรียมการเพื่อการเปลี่ยนแปลง
     •  การสร้างความเชื่อมั่นระดับบุคคล
     •  บันไดสู่การเปลี่ยนแปลง
     •  การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ
     •  การช่วยเหลือในการปรับตัวระดับบุคคล
Driving Transformation with Data Science (ขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนด้วยวิทยาการข้อมูล) 
     •  โลกเรามีข้อมูลดิจิทัล (Digital Data) มากแค่ไหน และข้อมูลดิจิทัลเหล่านั้นมาจากไหน
     •  ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร
     •  วิทยาการข้อมูล (Data Science) คืออะไร และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) คือใคร องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร
     •  จะเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) ได้อย่างไร
     •  ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) คืออะไร การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Data Analytics) คืออะไร และทั้งสองแบบแตกต่างกันอย่างไร
     •  ระดับวุฒิภาวะของการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Maturity Levels) มีกี่ระดับ แตกต่างกันอย่างไร และจะช่วยตอบคำถามแบบใดของธุรกิจ
     •  เทคโนโลยีของธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Data Analytics) ที่เป็นผู้นำ (Leaders) มีอะไรบ้าง
     •  ตัวอย่างของ BI (Business Intelligence) และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Data Analytics)  ที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจมีอะไรบ้าง
Digital Tools Focus: เครื่องมือดิจิทัลที่หลากหลายและ Update ในยุคปัจจุบัน
     • Blockchain Technology and Cryptocurrency
     • VR, AR, MR, and Metaverse
     • Drone 
     • วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) คืออะไรและเป็นเช่นไร นำมาใช้ในการปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัล (Digital Transformation) ได้อย่างไร และมีอะไรบ้าง
     • The Roles of AI, ML, DL and Social Analytics for Digital Solution (บทบาทของปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้เชิงลึก และวิทยาการหุ่นยนต์ในการปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัล)
     • 5G, IOT & Smart Cities
     • Social Media
     • EV Technology
     • Case Studyy
Transformation Strategy Focus: งานยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนองค์กรด้วยดิจิทัล และ Workshop
     • ภาพรวมของงานยุทธศาสตร์ และการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
     • จะกำหนดกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัล (Digital Transformation Strategy) ได้อย่างไร
     • ตัวอย่างกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัล (Digital Transformation Strategy) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมีอะไรบ้าง
     • จะมั่นใจได้อย่างไรว่ากลยุทธ์การปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัล (Digital Transformation Strategy) สอดรับ (Alignment) กับเป้าหมายทางธุรกิจ (Business Goals)
     • จะสามารถตรวจสอบได้อย่างไรว่ากลยุทธ์การปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัล (Digital Transformation Strategy) ได้ถูกดำเนินการให้บรรลุได้มากน้อยเพียงใด
     • มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) หรือ กรอบงาน (Framework) ที่ดีในการดำเนินการในปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัล (Digital Transformation) อะไรบ้าง
     • เรื่องราวความสำเร็จและล้มเหลวของ Digital Transformation อะไรคือสิ่งที่ควรทำ (Do) และ สิ่งที่ไม่ควรทำ (Don’t) ในการปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัล (Digital Transformatio
     • ใครบ้างที่มีบทบาทที่สำคัญในการกำหนดกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัล (Digital Transformation Strategy)
Organizational Design Focus: การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและกระบวนการทำงาน
     • Organizational Structure
     • Organizational design
     • Transformation strategy
     • DAC transformation strategy
     • Agile transformation strategy
     • Digital transformation strategy
     • Workshop Organization Design
Transformation Map & Project investment Focus: แผนภาพการปรับเปลี่ยนและการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยน
     • การปรับเปลี่ยนองค์กรที่ต้องพิจารณาถึงลูกค้า
     • Behavior of Client การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า
     • Client Engagement สร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้า
     • Client Analysis การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
     • Client Behavior VS Social Behavior วิเคราะห์ระหว่างพฤติกรรมของลูกค้า กับ พฤติกรรมทางสังคม
     • Best Practice Sharing แนวปฏิบัติที่ดีที่ทำให้องค์การประสบความสำเร็จ
     • การวิเคราะห์ลูกค้าแบบเจาะลึก
การนำเสนอแผนงานการปรับเปลี่ยนองค์กร (Digital Transformation Plan Presentation)
     •  การนำเสนอผลงานแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรของผู้อบรม
     •  ทีมวิทยากรให้ข้อเสนอแนะ

Payment can be made by:

1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ" (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email ttd@swpark.or.th

2.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
Saving Account Number: 080-0-00001-0
Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

2.2 ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
Saving Account Number: 152-1-32668-1
Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:
- Withholding tax (3%) is exempt.
- Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
- Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

Name: Kotchaphan Aokdeelert

Tel: +66-2583-9992 Ext. 81425

Email: kotchaphan.aokdeelert@nstda.or.th or ttd@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information. 

35,000 THB .

 • >>> ขอเลื่อนการอบรมรุ่นที่ 3/67 ไปเป็นปี 2568 แทนค่ะ <<<

 • อบรมระหว่างวันที่ 16-17, 23-24 พฤษภาคม และ 6-7, 13-14 มิถุนายน 2567
  จำนวน 8 วัน (48 ชั่วโมง) อบรมทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.(สัปดาห์ละ 2 วัน)
 • สถานที่อบรม
  ณ ห้องอบรม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ
 • พิเศษ!!! สำหรับแพ็คคู่ ท่านละ 33,000 บาทเท่านั้น!!!

>>> สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่!! รายละเอียดหลักสูตร <<<
Enroll nowคลาสนี้ยังไม่เปิดรับลงทะเบียน

Course Detail :
Days :
8 Day(s)
Duration :
48 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
16-17, 23-24 May & 06-07, 13-14 June 2024 ** เลื่อนการอบรมไปเป็นปี 2568 แทนค่ะ !!
Status :
Plan Course

Instructor info