Total Lean Management (TLM) Workshop

 • ITFT03
 • Classroom
 • Fundamental
 • Thai | 0
Factory Technology

เรียนรู้ภาคปฏิบัติจาก Lean สู่ Total Lean Management (TLM) เพื่อพัฒนาคนและองค์กรอย่างยั่งยืน ในยุค 4.0

Course description

Time
Days :
2 Day(s)
Duration :
14 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 17:00:00
Training Date :
27 September 2023 - 28 September 2023
Status :
Class end / Close
Instructor
Name :
Language :
Thai
Venue
Venue :
ห้องอบรมชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ
Type :
Classroom
Total Lean Management (TLM) Workshop

การแข่งขันทางธุรกิจไม่ว่าจะยุคสมัยใด สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเพิ่มกำไรให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน คือการควบคุมและลดต้นทุน ซึ่งถ้าเราสามารถควบคุมต้นทุนให้น้อยที่สุด โดยรักษาระดับคุณภาพของการผลิตได้อย่างดีเช่นเดิม หรือมากกว่าเดิมได้ โอกาสที่ธุรกิจจะเอาชนะคู่แข่งในตลาดก็มีมากขึ้นตามไปด้วย จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น แนวคิดลีนจึงกลายมาเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในยุคปัจจุบัน ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ แต่การจะนาแนวคิดลีนมาประยุกต์ใช้ในองค์กรให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานและทุกคนที่เกี่ยวข้องตลอดทั้ง Value Chain ในการสร้างคุณค่าและตอบสนองความต้องการของลูกค้า จนกลายมาเป็น Total Lean Management Solution ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด Total Lean Management (TLM) และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลและทรงพลังได้

หัวหน้างาน (Supervisor), วิศวกร (Engineer), เจ้าหน้าที่ (Staff), ผู้จัดการ (Manager), หรือบุคคลที่สนใจ

ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมการสร้างผู้น้ำแบบลีน TLM Solution และซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช

Day1

 • แนวคิดเกี่ยวกับสถานประกอบการในการทำธุรกิจ เป้าหมาย และความท้าทาย
 • ความหมายความสัมพันธ์ระหว่างกำไรและต้นทุน
 • ความหมายและการวิเคราะห์ Value Added & Non-Value Added Activities
 • เทคนิคการค้นหาความสูญเปล่า 8 ประการ (8 Wastes)
 • เทคนิคการค้นหาความสูญเสีย 6 ประการ (6 Big Losses)
 • แนวคิด จาก Lean สู่ Total Lean Management (TLM) 
 • แนวคิดและวิธีการของ Total Lean Management (TLM) House 
 • แนวคิดและวิธีการของ Total Lean Management (TLM) Model 
 • แนวคิดและวิธีการของ Total Lean Management (TLM) Level 
 • สรุปเนื้อหาประจำวัน

Day2

 • เทคนิคและวิธีการของ TLM Pillar 1 - Lean Production พร้อมตัวอย่าง
 • เทคนิคและวิธีการของ TLM Pillar 2 - Lean Maintenance พร้อมตัวอย่าง
 • เทคนิคและวิธีการของ TLM Pillar 3 - Lean Supply Chain พร้อมตัวอย่าง
 • เทคนิคและวิธีการของ TLM Pillar 4 - Lean Office พร้อมตัวอย่าง
 • ขั้นตอนการดำเนินงานตามแนวคิด Total Lean Management (TLM)
 • เทคนิคการวางแผนการพัฒนาคนและองค์กรอย่างยั่งยืน ในยุค 4.0 ตามแนวคิด TLM
 • Group Workshop #1: การเขียนแผนการพัฒนาคนและองค์กรของตนเอง
 • สรุปเนื้อหาโดยรวมและแนะนำการนำไปประยุกต์ใช้งานจริง

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ or National Science and Technology Development Agency
  (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.

 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email tes@swpark.or.th

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

Tel: +66-2583-9992 Ext. 81440 - 81443

Email: tes@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training.
The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information. 

4,500 THB .

(Excluded Vat 7%)

ราคาสุทธิ 4,815 บาท 
(รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ โดยคลิกที่ปุ่ม Enroll now หลังจากลงทะเบียนแล้ว กรุณาชำระเงินหลังจากที่ท่านได้รับ Email ยืนยันการเปิดอบรมจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น 

Enroll nowขออภัย คลาสนี้สิ้นสุดและขอปิดรับลงทะเบียน

Course Detail :
Days :
2 Day(s)
Duration :
14 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 17:00:00
Training Date :
27 September 2023 - 28 September 2023
Status :
Class end / Close

Instructor info