Upcoming Courses

Showing 94 result

course image
Cloud Services
Azure DevOps

Azure DevOps ถือเป็นเครื่องมือน้องใหม่ที่มาแรงมากๆ เป็นการผสมผสานของเครื่องมือต่างๆ ทั้งของ Microsoft และ Opensource ต่างๆ เช่น Team Foundation Server(TFS), Git และอื่นๆเข้าด้วยกัน ทำให้ชุดเครื่องมือนี้สามารถตอบโจทย์ของ DevOps ได้ตั้งแต่ Planning ไปจนถึงการ Deployment

course image
Digital Technology
Kubernetes for Developer

Kubernetes ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ระบบขยายตัวเองโดยอัตโนมัติเมื่อมีความต้องการใช้งานที่สูงขึ้น หรือเมื่อบางcontainerไม่สามารถใช้งานได้ระบบจะสร้าง container ตัวใหม่ขึ้นมาทำงานแทน รวมทั้งในหลักสูตรนี้จะพูดถึงการจัดการนำเอา Istio เข้ามาใช้งานเพื่อให้ระบบสามารถ deploy ได้สะดวกขึ้น และมีความปลอดภัยมากขึ้น

course image
Digital Technology
Version Control with Git and Gitlab

ทุกวันนี้ Developer แทบจะทุกคนต้องรู้จัก Git แต่การใช้ Git นั้นเริ่มต้นใช้งานได้ง่าย แต่จะเข้าใจในรายละเอียดและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก ยิ่งเมื่อรวมกับการติดตั้ง Server ที่ใช้สำหรับเก็บ Repository ไว้ในองค์กรด้วยแล้ว ยิ่งทำให้มีสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากขึ้น