Upcoming Courses

Showing 94 result

course image
Project Management
Requirements Elicitation Techniques

สารพัดเทคนิคเพื่อล้วงความต้องการ ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเก็บรวบรวมความต้องการโครงการ การตั้งคำถามในการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมความต้องการอย่างครบถ้วน การวิเคราะห์เอกสาร การสังเกตกิจกรรมของผู้ใช้งานระหว่างปฎิบัติงาน การเลือกตัวอย่างเอกสารเพื่อเป็นตัวแทนข้อมูล และอีกหลายเทคนิค

course image
Digital Literacy
การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ

ในยุคปัจจุบันไม่ว่าสื่อใดๆก็คงหนีไม่พ้น Infographic เนื่องจากจะช่วยทำให้สามารถเข้าใจบทความหรือเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการออกแบบ Infographic จึงเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราจะทำอย่างไรให้ Infographic ของเราน่าสนใจสื่อสารออกมาได้เข้าใจได้โดยง่าย ดังนั้นในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการออกแบบ Infographic ให้น่าสนใจในสไตล์ของตนเอง

course image
Business Analysis
Agile Methodology, Strategy and Transformation (ทักษะการจัดการโครงการในสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว)

ผู้อบรมได้เข้าใจ Agile Framework and Methodology สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ สิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานต้องพบเมื่อการทำงานปรับเปลี่ยนเป็นแบบ Agile และ เข้าใจถึงกรอบความคิด หรือ Mindset ที่ควรต้องปรับเปลี่ยนสำหรับการทำงานด้วยรูปแบบ Agile เข้าใจถึงการทำงานด้านยุทธศาสตร์องค์กรครบวงจร อีกทั้งลักษณะองค์กรที่มีการทำงานแบบ Agile และสามารถออกแบบยุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนองค์กรเมื่อบริบทเปลี่ยนไปเป็น Agile Organization พร้อมทั้งเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนองค์กรโดยมองจากรอบด้านทั้งจากลูกค้าและภายในองค์กรเอง ได้เข้าใจวิธีการในการสร้างการปรับเปลี่ยน และสามารถร่างแผน Agile Transformation ให้เหมาะกับบริบทขององค์กรตนเองได้

course image
Service Robots & IoT
มาตรฐานการทดสอบหุ่นยนต์บริการ (Service robot) สากล และ การทดสอบประสิทธิภาพของหุ่นยนต์บริการในบ้านประเภทเครื่องดูดฝุ่น

สร้างความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานของหุ่นยนต์บริการ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์เฉพาะ (products specific standard) ของหุ่นยนต์บริการ ที่จะช่วยทำให้อุตสาหกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทดสอบและการขอการรับรองเพื่อการส่งออก

course image
Software TestingService Robots & IoT
มาตรฐานด้านซอฟต์แวร์หุ่นยนต์บริการ ISO 13482

เรียนรู้มาตรฐานด้านซอฟต์แวร์หุ่นยนต์บริการ ISO 13482  สู่แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์บริการตามมาตรฐาน ISO 13482 และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้

course image
Service Robots & IoT
มาตรฐานการทดสอบหุ่นยนต์บริการ(Service robot) ด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC Testing)

เรียนรู้ เข้าใจมาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic compatibility: EMC) หุ่นยนต์บริการและผลิตภัณฑ์ Iot ที่มีชิ้นส่วนรับ-ส่งสัญญาณคลื่อนความถี่ Wi-Fi  Bluetooth RFID  5G IoTฯ ที่จะรับรองว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะไม่สร้างหรือส่งผลต่อการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะช่วยทำให้อุตสาหกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทดสอบและการขอการรับรองตามมาตรฐานเพื่อการส่งออกได้

course image
Project Management
Requirements Change Management

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงความต้องการในโครงการ โดยตลอดหลักสูตรวิทยากรจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในทุกขั้นตอน และตัวอย่างเอกสารตั้งแต่เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง ไปจนถึงการส่งมอบงานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

course image
Service Robots & IoT
มาตรฐานการทดสอบด้านความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ (Products Safety)

เรียนรู้ เข้าใจด้านมาตรฐานด้านความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ และการทดสอบตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ (Products Safety) มาตรฐานและการทดสอบแบตเตอรี่ การเลือก วัสดุและแนวทางแก้ไขผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัย เบื้องต้น สาธิตการทดสอบด้านความปลอดภัย และ แบตเตอรี่ ที่จะช่วยทำให้อุตสาหกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทดสอบและการขอการรับรองตามมาตรฐานเพื่อการส่งออกได้