Upcoming Courses

Showing 94 result

course image
AI & Data Technology
Python for Programmers

หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการเรียนรู้ภาษา Python เพื่อพัฒนาโปรแกรมในระดับเชิงธุรกิจ หรือใช้งานในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจำเป็นต้องเข้าใจกลไกของภาษาในระดับลึกซึ้ง และ เทคนิคการเขียนโปรแกรมในแบบภาษา Python ซึ่งมีแนวคิดหลายอย่างต่างจากภาษาอื่น

course image
AI & Data Technology
AI และ วิสัยทัศน์ยุคใหม่สำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหาร (AI and Modern Mindset for Entrepreneur and Executive)

 แนวคิด "AI และ วิสัยทัศน์ยุคใหม่สำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหาร" เป็นหัวข้อที่ทันสมัยและสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้าน AI กำลังส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ แต่การนำ AI ไปประยุกต์ใช้ควรต้องเข้าใจศักยภาพของ AI และข้อจำกัด ข้อควรระวังในการนำไปปรับใช้งาน สำหรับท่านที่มีแนวคิดหรือโปรเจคที่ต้องนำ AI ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร สามารถเตรียมเนื้อหา/ข้อมูล และนำมาปรึกษาและอภิปรายในห้องอบรมเพื่อนำไปต่อยอดได้

course image
Digital Forensics
Digital Forensics - Unlocking the Secrets

เมื่อ Cyber Threats คุกคาม และ Cyber Awareness อาจไม่เพียงพออีกต่อไป Digital Forensics (นิติวิทยาศาสตร์ทางดิจิทัล) จึงเป็นอีกหนึ่งทักษะความรู้ที่ทุกคนควรทราบ เพื่อให้เข้าใจเทคนิคและแนวทางปฏิบัติในการสืบสวนเพื่อหาหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ทางดิจิทัล ตลอดจนสามารถเข้าใจ จัดการ และจัดเก็บหลักฐานทางดิจิทัล (Digital Evidence) ที่สำคัญและมีความสมบูรณ์เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในกระบวนการกฎหมายต่อไป

course image
Software Testing
Mobile Testing with Appium (Native and Flutter)

 

  • All about Flutter
  • Types Mobile Testing
  • Tips and Techniques for Mobile Testing
  • Mobile Testing with Appium
  • Continuous Testing for Mobile App
course image
Digital Technology
DevOps for Management

เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ DevOps ซึ่งเกิดจากการเอาของ 2 อย่างมารวมกันคือ Software Development (Dev) มารวมกับ Information-Technology Operations (Ops) และการทำ DevOps นั้นจะต้องรวมถึงเรื่องการทำ Agile planning, Continuous Integration (CI), Continuous Delivery (CD) และ Monitoring application ด้วย

course image
Digital Technology
Typescript with Deno

หลักสูตรนี้จะแนะนำภาษา Typescript ในด้านที่แตกต่างจากภาษา Javascript และการเขียนโปรแกรมด้านเซิร์ฟเวอร์ (server-side programming) โดยใช้ Deno.ts

course image
Project Management
Human Skills for IT Project and Team Management

หลักสูตร Human Skills for IT Project and Team Management มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะด้านมนุษย์สำหรับบุคลากรสายไอที เช่น การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ การจูงใจ การสอนงาน การสื่อสาร การสร้างความเชื่อมั่น การจัดการความขัดแย้ง จนถึงการปิดโครงการ เป็นต้น ผ่านการมีความเข้าใจลูกค้า ผู้ใช้งาน และสมาชิกทีมงาน เพื่อสามารถบริหารจัดการโครงการและทีมงานอย่างมีประสิทธิผล นำไปสู่เป้าหมายโครงการ

course image
Software Architecture and Design
Solution Architecture Principles and Techniques

Architecture Based Design ใครคิดว่าไม่สำคัญ ปัจจุบันนี้ในหลายๆองค์กร บทบาทของ Solution Architect มีความจำเป็นมาก เนื้องานอาจจะไม่ลงลึกด้านเทคนิคเท่า Software Architect แต่มีหน้าที่รับผิดชอบและสำคัญไม่แพ้กันในองค์กร โดยเฉพาะในมุมของการวิเคราะห์ Requirements จาก Stakeholders ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้ขาด รวมไปถึงต้องวิเคราะห์ด้านธุรกิจด้วย คอร์สร้อนๆเนื้อหาโดนๆสำหรับสาย #solutionarchitect และรวมไปถึงสาย #businessanalyst ด้วย

course image
Software TestingService Robots & IoT
การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)

เรียนรู้วิธีการการออกแบบและการจัดทําซอฟตแวร์ ตั้งแต่กระบวนการเก็บความต้องการ การออกแบบซอฟตแวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ ตลอดจนการส่งมอบซอฟต์แวร์ โดยหลักสูตรนี้จะเน้นเรื่องการทดสอบซอฟต์แวร์ (software testing) ซึ่งถือเป็นขั้นตอนหลักของการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีคุณภาพ ที่จะช่วยค้นหาข้อผิดพลาดที่มีอยู่ในระบบ ช่วยให้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ปลอดภัย ตอบโจทย์ความต้องการนำไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ