All Courses

Showing 136 result

course image
12,000 THB
BITCOIN, BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY
ระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Finance (DeFi))

 หลักสูตรที่จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจจุดอ่อนและจุดแข็งของ CeFi และ DeFi และนำเทคโนโลยี DeFi มาแก้ปัญหาในวงการการเงิน การธนาคารในปัจจุบันได้

  • Classroom
  • 18 Hours.
  • 3 Days.
  • Fundamental

Instructor :
avatar ผศ. ภารุจ รัตนวรพันธุ์