All Courses

Showing 135 result

course image
12,000 THB
BITCOIN, BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY
Create Your Own Blockchain Using 'Multichain'

หลักสูตรนี้จะแสดงการใช้งาน Multichain สร้างระบบ Blockchian เพื่อเก็บข้อมูลที่เราสามารถกำหนดรูปแบบข้อมูล และฟังค์ชั่นในการเข้าจัดการเองได้  

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Dr.Werasak Suengtaworn

course image
13,000 THB
CYBER SECURITY ORIENTED
Cyber-Security Technology for IT Pro

This course will be focus on creating the Cyber Security individuals who are trained in detecting, preventing and responding to threat & risk on the system network environment.

 • Classroom
 • 24 Hours.
 • 4 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Boonchai Laopornpitchayanuwat

course image
12,000 THB
Software Architecture and Design
Data Architecture for AI-Driven Business

ถ้าจะทำ #digitaltransformation ก็คงหนีไม่พ้นเรื่อง AI แล้วจะวาง #Architecture ยังไงให้ #AI ทำงานสนับสนุนธุรกิจได้อย่างเกิดประโยชน์เต็มที่ เนื้อหาคอร์สเน้นหลักการด้าน Data Architecture ที่จะสามารถสนับสนุนการใช้ AI เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar นายณรงค์ จันทร์สร้อย

course image
4,800 THB
โครงการพัฒนาทักษะด้านโปรแกรมมิ่งกลุ่ม Mid-Career
Deploy Application using Docker & Kubernetes

จำเป็นต้องใช้มีความเข้าใจในเรื่องของ Container ซึ่งในหลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนรู้หลักการทำงานของ Docker จนไปถึงการนำ Dockerไปติดตั้งบน k8s ได้อย่างถูกต้อง

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • General

Instructor :
avatar Mr.Sommai Krangpanich

course image
12,000 THB
AI & Data Technology
Deploying Machine Learning Models to Production (with Flask framework and Google Cloud platform)

เนื้อหาวิชานี้ ผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลอง (model) การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning algorithms) และการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning algorithms) จากนั้นนำแบบจำลอง ไปใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงตามกระบวนการเรียนรู้ของเครื่อง (MLOps: Machine Learning Operations) ด้วยเฟรมเวิร์ก Flask ที่สามารถนำแบบจำลองไปเรียกใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชัน และการนำแบบจำลองไปไว้ที่ Google Cloud platform เพื่อให้แอปพลิเคชันรูปแบบต่างๆ สามารถเรียกใช้งานได้ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของปัญญาประดิษฐ์

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Advance

Instructor :
avatar Asst. Prof. Dr.Walisa Romsaiyud

course image
12,000 THB
Software Architecture and Design
Design Technique for High Performance System

#รู้ไว้ก่อน #จะได้ไม่ต้องรื้อทีหลัง เรียนรู้เทคนิคกันแบบไม่กั๊ก! หลักสูตรดีๆสำหรับสาย #DEV ที่กำลังออกแบบและพัฒนาระบบที่ต้องการคุณภาพด้านประสิทธิภาพสูงๆ (High Performance) และต้องรองรับการ Scale ได้ในอนาคต

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar นายณรงค์ จันทร์สร้อย

course image
12,000 THB
Software Architecture and Design
Design Technique for Transaction Design

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในหลักการด้าน transaction และการออกแบบ transaction ให้มีคุณภาพทั้งด้านประสิทธิภาพ (performance), ความน่าเชื่อถือ (reliability) และรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ (modifiability) นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังมีเวิร์กช็อปให้ผู้เรียนร่วมทำเพื่อเสริมความเข้าใจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปประยุกต์กับงานได้

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar นายณรงค์ จันทร์สร้อย

course image
8,000 THB
SOFTWARE QUALITY : SOFT SKILLSManagement Skills
Design Thinking Lean Your Process

เรียนรู้การปรับและออกแบบกระบวนการทำงานพัฒนาซอฟต์แวร์ผสมผสานหลักการ Design Thinking ที่จะช่วยให้เข้าใจผู้ใช้งานและสถานการณ์มากขึ้น วิธีการแบบ Lean จะทำให้กระบวนพัฒนาคล่องตัวขึ้นอย่างมีคุณภาพ เวิร์คชอปการทำ Design Thinking ในรูปแบบ Lean Process สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิธีการทำงานจริง

 • Classroom
 • 6 Hours.
 • 1 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Ms.Nopparat Slisatkorn

course image
15,000 THB
Digital Technology
Developing ASP.NET MVC 6 with Microsoft Visual Studio 2017

เรียนรู้การทำงานการพัฒนา Application ของ ASP.NET MVC (Model-View-Controller) บน Microsoft Visual Studio.NET 2017 บน Framework รุ่น 6.0 

 • Classroom
 • 30 Hours.
 • 5 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Asst. Prof. Dr.Walisa Romsaiyud